Samernas kulturarv och Forststyrelsen

Samerna är ett urfolk som bor i Norge, Sverige, Finland och Ryssland. De har ett eget språk, en egen kultur, en egen livsstil och en egen identitet. I Finland finns det ungefär 10 000 samer. I Övre Lappland är Forststyrelsen verksam inom samernas hembygdsområde, som omfattar Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner samt Lapplands renbeteslags område i Sodankylä kommun.

Vården, användningen och skyddet av de naturtillgångar som är i Forststyrelsens besittning sammanjämkas så att samernas grundlagsfästa rätt att upprätthålla och utveckla sin egen kultur möjliggörs. Traditionella näringar som hör till kulturen är renskötsel, jakt, fiske och hantverk.

Många av norra Lapplands nationalparker och ödemarksområden innehåller objekt av samernas kulturarv som renskiljningsplatser och gamla boplatser, och de sköts av Forststyrelsens Naturtjänster. Många boplatser är även värdefulla vårdbiotoper med sällsynta växter och insekter.

Vi har också genomfört omfattande inventeringar av kulturarv i sameområdet och reparerat historiska byggnader. Repareringsarbetet görs tillsammans med Samemuseet Siida och Museiverkets sakkunniga.

Det finns även flera forntida heliga platser av samekulturen i statens områden. Några av dem har tillhört en viss familj, andra har varit vidare kända. Fast de heliga platsernas betydelse har delvis förändrat genom tiderna, är de fortfarande mycket viktiga för samerna och behandlas med respekt.

En hög, liten ö i en stor sjö är Ukonsaari i Enare träsk. Foto Pasi Nivasalo.
Ön Ukonsaari i Enare träsk är en helig plats för samerna. Foto Pasi Nivasalo.

Språk och det levande kulturarvet

Samemuseet och Övre Lapplands naturum Siida i Enare berättar för besökare om både samelandets natur och kulturarv. Fjäll-Lapplands naturum i Hetta i Enontekis ger information om samernas traditionella renskötsel. Natrumen tjänar även invånarnas eget kulturverksamhet som lokala evenemang.

I Finland talas tre samiska spåk: enare-, skolt- och nordsamiska.

I vår webbtjänst Lundui.fi får den som rör sig i naturen information on sameområdets natur och kulturarv på dessa språk. Forststyrelsen publicerar pressmeddelanden, broschyrer, tillstånd och annat material på de samiska språken.

Mera information på svenska

Mera information på de samiska språken