Forststyrelsens lednings- och förvaltningssystemet

Forststyrelsen är ett statligt affärsverk och våra årliga mål godkänns i riksdagen som en del av statsbudgeten. Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för Forststyrelsens resultatstyrning. De offentliga förvaltningsuppgifterna styrs också av miljöministeriet i ärenden som gäller ministeriets förvaltningsområde.

Forststyrelsen är ett statligt affärsverk som avses i 84 § 4 mom. i grundlagen. Den reglering på lagnivå som gäller Forststyrelsens verksamhet ingår i lagen om Forststyrelsen och i lagen om statens skogsbruksaktiebolag. Lagen om statliga affärsverk från 2010 tillämpas inte på Forststyrelsen. 

God förvaltningssed

Syftet med bolagsstyrningen eller Corporate Governance-rekommendationen är att främja öppenhet, transparens och god förvaltningssed på ett sätt som stöder Forststyrelsens konkurrensförmåga och framgång, samt samarbetet med olika intressentgrupper.

Forststyrelsens Corporate Governance -rekommendationen (pdf, på finska)

Forststyrelsen är verksam inom Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde som styrs av ministeriet. Miljöministeriet styr Fortstyrelsens offentliga förvaltningsuppdrag inom sin sektor. 

I samband med behandlingen av statsbudgeten godkänner riksdagen de centrala målen för Forststyrelsens tjänster och övriga mål för verksamheten på ett allmänt plan. Statsrådet ger vid behov allmänna bestämmelser om Forststyrelsens verksamhet och ekonomi. När riksdagen har fastställt statsbudgeten fattar ministeriet i fråga beslut om målen för Forststyrelsens tjänster och övriga mål för verksamheten, Forststyrelsens resultatmål och intäktsföringsmål.  

Forststyrelsen har en styrelse och en verkställande direktör samt en separat enhet som sköter de offentliga förvaltningsuppdragen. I Forststyrelsens arbetsordning fastställs vilka andra enheter och funktioner som hör till Forststyrelsens organisation. Forststyrelsen bedriver affärsverksamhet på marknadsvillkor via sina dotterbolag. Forststyrelsen och dotterbolagen utgör tillsammans Forststyrelsekoncernen. Forststyrelsen bedriver verksamhet som en enda funktionell helhet.  

Forststyrelsens uppgifter 

Forststyrelsens allmänna uppgift är att på ett hållbart sätt använda, vårda och skydda statens jord- och vattenegendom som den besitter. Forststyrelsen ska bedriva en resultatrik verksamhet.  

Forststyrelsen ska bedriva affärsverksamhet på sitt område inom ramen för de samhälleliga förpliktelser som ålagts i lag och preciserats i statsbudgeten samt sköta de offentliga förvaltningsuppgifter som ålagts den. Forststyrelsen ska verka enligt företagsekonomiska principer samt enligt de mål för organisationens tjänster och övriga mål för verksamheten som riksdagen har ställt upp.  

Den statliga jord- och vattenegendom som är i Forststyrelsens besittning är i statens direkta ägo. Forststyrelsen är innehavare av statens mark- och vattenområden. De av staten ägda mark- och vattenområden som är i Forststyrelsens besittning utgör en helhet. Forststyrelsen för ofta talan som innehavare av statens mark- och vattenområden. I enlighet med principerna för god praxis är huvudregeln är att Forststyrelsens ståndpunkt som innehavare av statens mark- och vattenområden uttrycks som en helhet i olika förfaranden med anknytning till markanvändningen. Ett bolag som bedriver skogsbruk för statens räkning har permanent rätt att använda statens ekonomiskogar. 

Lagstadgade samhälleliga skyldigheter styr Forststyrelsens affärsverksamhet 

Forststyrelsen bedriver affärsverksamhet inom det ekonomiska utnyttjandet av statens jord- och vattenegendom som anvisats i dess besittning samt genom att administrera aktierna i de dotter- och intressebolag som bedriver affärsverksamhet som ansluter till besittningen av jord- och vattenegendomen.  

Det övergripande samhällsintresset omfattar vid sidan av en lönsam affärsverksamhet att övriga samhällsbehov som hänför sig till de områden som Forststyrelsen besitter beaktas på behörigt sätt.  

Som en väsentlig del av den hållbara vården och användningen av naturresurserna ska Forststyrelsen i tillräcklig grad beakta skyddet och en ändamålsenlig ökning av den biologiska mångfalden. Forststyrelsen ska dessutom beakta de krav som användningen av naturen för rekreation och främjandet av sysselsättningen ställer. Vården, användningen och skyddet av naturresurser i Forststyrelsens besittning ska samordnas så att förutsättningarna för utövande av samekulturen tryggas inom samernas hembygdsområde och inom renskötselområdet så att de förpliktelser som föreskrivs i renskötsellagen uppfylls.  

Skötseln av de allmänna samhälleliga förpliktelserna ska beaktas när Forststyrelsens resultatmål ställs upp. I den praktiska verksamheten beaktas förpliktelserna bland annat i Forststyrelsens egen verksamhetsplanering, som den genomför i form av deltagande naturresursplanering som baserar sig på omfattande samråd med medborgare och intressentgrupper. Forststyrelsens styrelse godkänner naturresursplanerna.  

Forststyrelsen bedriver affärsverksamhet inom ramen för ovan nämnda lagstadgade samhälleliga förpliktelser.  

Offentliga förvaltningsuppgifter 

Forststyrelsen sköter sina offentliga förvaltningsuppgifter i från affärsverksamheten fristående enheter för offentliga förvaltningsuppgifter (Naturtjänster och Jakt- och fisketjänster). 

Av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter är de viktigaste att styra skötseln och användningen av statens naturskyddsområden, ödemarker och strövområden, inklusive att skydda vattendrag och hav, samt att sköta kulturmiljön och byggnadsarvet, liksom jakt- och fisketjänster som omfattar jakt, fiske och terrängtrafik samt jakt- och fiskeövervakning.  

Bestämmelser om Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter finns i lagen om Forststyrelsen och i separata lagar. Utgifter som föranleds av skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter finansieras med ett anslag som tas in i statsbudgeten och med inkomster från skötseln av de offentliga förvaltningsuppgifterna. 

Mer information