Luonnossa otettu lähiLuonnossa otettu lähikuva taskutietokoneesta, jotka henkilö pitää käsissään ja on merkkaamassa ruudulle jotakin.uva taskutietokoneesta, jotka henkilö pitää käsissään ja on merkkaamassa ruudulle jotakin.
Kuva: Katri Lehtola.

Tausta

Suomi on EU:n biodiversiteettistrategiassa sitoutunut suojelemaan vanhat ja luonnontilaiset metsät. Valtion maiden osalta Metsähallitus vastaa kyseisten metsien inventoinnista.

Vanhoja ja luonnontilaisia metsiä koskevien kriteerien ja niiden soveltamista koskevan ohjeistuksen valmistuttua Metsähallitus tulee inventoimaan kriteerien mukaiset valtion metsät. Valtion mailla tämä tehdään läpinäkyvästi käytettävissä olevan tiedon pohjalta.

Metsähallitus on tehnyt aiemmin useita erilaisia valtion metsien inventointeja (esimerkiksi METSO-ohjelma ja Natura-alueet). Lisäksi Metsätalouden ympäristöoppaan ohjeisiin perustuvaa luontokohteiden tunnistamista tehdään osana metsien käytön suunnittelua. Kohteet rajataan käytön ulkopuolelle esimerkiksi osaksi alue-ekologista verkostoa.

Nyt tehtävä Vanhojen ja luonnontilaisten metsien inventointi 2024–2025 -projekti on mittaluokaltaan huomattavasti aiempia inventointeja isompi, varsinkin huomioiden että se tehdään vain kahden maastokauden aikana.

Kuusi-ja mäntyvaltainen metsä kesällä jossa sekä maapuuta että pystylahopuuta.
Inventoinnissa tullaan tämän hetken tiedon mukaan mittaamaan lahopuun määrä sekä puuston ikä. Kun kriteerit vahvistuvat, etsitään pohja-aineistojen perusteella inventoitaviksi tulevat kohteet. Kuva: Päivi Lazarov/Metsähallitus.

Mitä työssä tehdään?

 • Inventoinnin tarkoituksena on tunnistaa ja suojella EU-komission määritelmän sekä kansallisten kriteerien mukaiset vanhat ja luonnontilaiset metsät.
 • Myös inventointityön yhteydessä tunnistetut Metsähallitus Metsätalous Oy:n ympäristöoppaan luontokohdekriteerit täyttävät kohteet siirretään toiminnan ulkopuolelle osaksi monikäyttömetsien alue-ekologista verkostoa.
 • Kriteerien edellyttämä inventointi tehdään maastotyönä kahden maastokauden (2024–2025) aikana.
 • Lue lisää inventointityöstä käytännössä.

Kuka inventoinnit tekee?

 • Työhön palkataan Metsähallituksen projektiin osallistuvien omien asiantuntijoiden lisäksi noin 50 ulkopuolista inventoijaa. Rekrytoinnit tehdään keväällä 2024.
 • Metsähallitus Metsätalous Oy vastaa inventoinnin kustannuksista.
 • Työssä tullaan hyödyntämään koko Metsähallituksen asiantuntijoiden osaamista.

Mitä tietoja hyödynnetään?

 • Inventoitavien kohteiden tunnistamisessa käytetään Metsähallituksen omien tietolähteiden lisäksi eri sidosryhmien ja vapaaehtoisten luontokartoittajien toimittamia tietoja, joista on saatu karttarajaukset. 

Kuka päättää suojeltavien alueiden perustamisesta?

 • Inventointien tulosten pohjalta Metsähallituksen hallitus tekee valtioneuvostolle esityksen luonnonsuojelulailla tiukasti suojeltavista alueista (ja niiden siirtämisestä luonnonsuojelukäytössä olevaan, ei tuottovaateen alaiseen omaisuuteen).

Projektin eteneminen

 • 1–4/2024: Inventoinnin suunnittelu
 • 2–4/2024: Invenvoijien rekrytointi
 • 5–11/2024: 1. maastokauden inventoinnit ja tulosten tallentaminen
 • 12/2024–4/2025: Tulosten tallentaminen ja 2. maastokauden suunnittelu
 • 5–11/2025: 2. maastokauden inventoinnit ja tulosten tallentaminen
 • Tulosten käsittely
 • Inventoinnin raportointi
 • Ulkoinen arviointi
Talvinen metsä jossa etualalla henkilö puhelin kädessä arvioi puita.
Ympäristöasiantuntija Reijo Hokkanen vierailemassa metsässä Jyväskylän lähellä. Alue tullaan todennäköisesti inventoimaan projektissa. Kuva: Laura Kammonen/Metsähallitus.

Tiedotteet

Lisätietoa inventoinnista

Niklas Björkqvist
p. 040 732 4463
metsävara- ja suunnittelupäällikkö
Metsähallitus Metsätalous Oy

Viestinnän yhteyshenkilö:
Päivi Lazarov
p. 040 821 8292
viestintäpäällikkö
Metsähallitus Metsätalous Oy

Päivitetty viimeksi 14.3.2024