Luonnossa otettu lähiLuonnossa otettu lähikuva taskutietokoneesta, jotka henkilö pitää käsissään ja on merkkaamassa ruudulle jotakin.uva taskutietokoneesta, jotka henkilö pitää käsissään ja on merkkaamassa ruudulle jotakin.
Kuva: Katri Lehtola.

Inventointityön käytännön suunnitelma on valmistelussa parhaillaan. Se tarkentuu erityisesti sen jälkeen, kun inventointikriteerit ja niiden soveltamista koskeva ohje ovat vahvistuneet. Työtä on valmisteltu niin pitkälle kuin mahdollista jo etukäteen, jotta työ päästään aloittamaan heti maastokauden 2024 alkaessa.

  • Kriteerien edellyttämä inventointi tehdään maastotyönä kahden maastokauden (2024–2025) aikana. Työhön on palkattu Metsähallituksen projektiin osallistuvien omien asiantuntijoiden lisäksi 36 ulkopuolista inventoijaa.
  • Inventoitavien kohteiden tunnistamisessa hyödynnetään julkisten ja Metsähallituksen omien tietolähteiden lisäksi eri sidosryhmien ja vapaaehtoisten luontokartoittajien toimittamia tietoja, joista on saatu karttarajaukset.
  • Inventointityön pohjana on metsien erilaisten rakennepiirteiden mittaaminen ja arviointi. Keskeisiä kriteereitä tulevat olemaan mm. puuston ikä ja lahopuun määrä.
  • Tulokset tullaan julkaisemaan inventoinnin valmistuttua. Työn arvioi ulkopuolinen taho. 
  • Inventointien tulosten pohjalta Metsähallituksen hallitus tekee valtioneuvostolle esityksen luonnonsuojelulailla tiukasti suojeltavista alueista (ja niiden siirtämisestä luonnonsuojelukäytössä olevaan, ei tuottovaateen alaiseen omaisuuteen).
  • Metsähallitus Metsätalous Oy vastaa inventoinnin kustannuksista.
  • Inventoinneista saadaan myös arvokasta tietoa täydentämään valtion metsien paikkatietoaineistoa, mitä käytetään muun muassa metsien hoidon ja käytön suunnittelussa.

Tiedote 27.5.2024 inventointien aloittamisesta.

Henkilö maastovarusteissa metsässä kirjaa maastotietokoneelle tunnuksia.
Inventoitavien alueiden tiedot tarkistetaan ja kirjataan ylös maastossa.

Päivitetty viimeksi 28.5.2024