Den praktiska planen för inventeringsarbetet är under beredning. Den preciseras särskilt efter att inventeringskriterierna och anvisningarna för tillämpningen av dem har bekräftats. Arbetet har förberetts så långt som möjligt på förhand så att arbetet kan inledas genast när terrängsäsongen 2024 inleds.

  • Den inventering som kriterierna förutsätter genomförs som terrängarbete under två terrängperioder (2024–2025). Utöver Forststyrelsens egna experter som deltar i projektet anställs cirka 50 utomstående inventerare för arbetet.
  • När man identifierar de objekt som ska inventeras används förutom offentliga informationskällor och Forststyrelsens egna informationskällor även uppgifter och kartavgränsningar från olika intressentgrupper och frivilliga naturinventerare.
  • Inventeringsarbetet grundar sig på mätning och bedömning av skogarnas olika strukturella drag. Centrala kriterier kommer bland annat att vara trädbeståndets ålder och mängden död ved.
  • Resultaten kommer att publiceras när inventeringen är klar. Arbetet bedöms av en utomstående part. 
  • Utifrån resultaten av inventeringarna lämnar Forststyrelsens styrelse en proposition till statsrådet om områden som ska vara strikt skyddade enligt naturvårdslagen (och om överföring av dem till egendom som används för naturvård och som inte omfattas av avkastningskrav).
  • Forststyrelsen Skogsbruk Ab svarar för kostnaderna för inventeringen.
  • Inventeringarna ger också värdefull information som kompletterar det geografiska informationsmaterialet om statens skogar som bland annat används i planeringen av skötseln och användningen av skogarna.

Senast uppdaterad 9.4.2024