Julkaistu 27.5.2024

Vanhat ja luonnontilaiset metsät: Metsähallitus inventoi Luonnonmetsäryhmän ilmoittamia kohteita

Maastovarusteinen henkilö mittaa metsässä kesällä maapuuta.
Inventoitavien kohteiden tiedot mitataan ja tallennetaan maastossa. Kuva: Päivi Lazarov/Metsähallitus.

Metsähallitus aloitti vapaaehtoisten luontokartoittajien ilmoittamien kohteiden maastomittaukset. Tiedot kirjataan järjestelmään ja niitä verrataan myöhemmin kansallisiin kriteereihin.

Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö eivät ole vielä julkistaneet vanhojen ja luonnontilaisten metsien kansallisia kriteereitä. Suomi on EU:n biodiversiteettistrategian mukaisesti sitoutunut suojelemaan vanhat ja luonnontilaiset metsät ja valtion maiden osalta tämä koskee Metsähallituksen hallinnoimia metsiä.

”Maastokausi on Suomessa kovin lyhyt. Inventoijien oli aloitettava maastomittaukset, jotta ehdimme käydä kohteet huolellisesti läpi päätöksenteon tueksi. EU odottaa, että valtion maiden osalta vanhojen metsien kartoitus on toteutettu vuoden 2025 puoliväliin mennessä”, Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kumpula toteaa.

Kohdekohtaiset tiedot kirjataan karttatiedostoihin ja niitä verrataan kansallisiin kriteereihin, kun ne on julkistettu. Inventoijat mittaavat mm. puuston iän sekä pysty- ja maalahopuun tilavuuden. Lisäksi selvitetään esimerkiksi pökkelöiden ja kelojen esiintyminen. Silmämääräisesti etsitään myös mahdollisen aiemman metsänkäsittelyn jälkiä kuten kantoja, ojia ja ajouria. Inventoijien tekemät tarkastelut pohjautuvat EU:n luonnontilaisten ja vanhojen metsien määrittelyä koskeviin komission suuntaviivoihin.

Metsähallitus Metsätalous Oy on rekrytoinut inventointitehtäviin 36 määräaikaista metsäasiantuntijaa. Inventoijat arvioivat maastossa suojelukriteerit mahdollisesti täyttäviä metsiä kuluvan ja ensi vuoden maastokauden aikana. Inventoitava ala on jopa satojatuhansia hehtaareja painottuen Lappiin, missä kriteerit täyttävien kohteiden löytyminen on todennäköisintä.

Metsäasiantuntijoiden koulutus ja järjestelmiin perehdyttäminen toteutettiin toukokuussa. Maastoinventoinnit on aloitettu vapaaehtoisten luontokartoittajien toimittamien kohdetietojen mittauksilla.

”Maastotarkasteluja on Lappia lukuun ottamatta tehty jo kaikkialla Suomessa”, Jussi Kumpula kertoo ja jatkaa: ”Toivottavasti kansalliset kriteerit saadaan pian hyväksyttyä, jotta pääsemme vertaamaan mittaustuloksia niihin ja viimeistelemään inventoinnin.”

Ulkopuolinen arvioija käy läpi ensimmäisen maastokauden inventoinnin tulokset ja niistä tiedotetaan loppuvuodesta 2024.

Löydetyt kansalliset kriteerit täyttävät kohteet on tarkoitus suojella luonnonsuojelualueina tai osana Metsähallituksen alue-ekologista verkostoa. Inventoinnissa löydetyt uudet Metsähallituksen ympäristöoppaan mukaiset luontokohteet jätetään myös metsätaloustoiminnan ulkopuolelle.

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy, toimitusjohtaja Jussi Kumpula, p. 0400 388 614, jussi.kumpula(at)metsa.fi

Lisätietoja verkossa:
Tietoja Metsähallituksen toteuttamasta inventointiprojektista

EU:n luonnontilaisten ja vanhojen metsien määrittelyä, kartoitusta, seurantaa ja tiukkaa suojelua koskevat komission suuntaviivat