Publicerad 27.5.2024

Gamla skogar och skogar i naturtillstånd: Forststyrelsen inventerar objekt som anmälts av Luonnonmetsäryhmä (naturskogsgruppen)

Objekten som inventeras mäts och uppgifterna sparas i terrängen. Bild: Päivi Lazarov/Forststyrelsen.

Forststyrelsen inledde terrängmätningar av objekt som anmälts av frivilliga naturinventerare. Uppgifterna registreras i systemet och jämförs senare med de nationella kriterierna.

Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet har ännu inte offentliggjort de nationella kriterierna för gamla skogar i naturtillstånd. Finland har i enlighet med EU:s strategi för biologisk mångfald förbundit sig att skydda gamla skogar i naturtillstånd och i fråga om statens marker gäller detta skogar som förvaltas av Forststyrelsen.

”Terrängsäsongen är mycket kort i Finland. Inventerarna var tvungna att inleda terrängmätningarna så att vi hinner gå igenom objekten noggrant som stöd för beslutsfattandet. EU förväntar sig att kartläggningen av gamla skogar på statens marker har genomförts före mitten av 2025″, konstaterar Forststyrelsen Skogsbruk Ab:s verkställande direktör Jussi Kumpula.

Objektspecifika uppgifter dokumenteras i kartfiler och jämförs med nationella kriterier när de har offentliggjorts. Inventerarna mäter bl.a. trädbeståndets ålder samt volymen av rotstående död ved och död ved på marken. Dessutom utreds till exempel förekomsten av högstubbar och torrfuror. Visuellt letar man också efter spår av eventuell tidigare skogsbehandling, såsom stubbar, diken och körspår. De granskningar som inventerarna utfört är baserade på riktlinjerna för EU:s definition på skogar i naturtillstånd och gamla skogar.

Forststyrelsen Skogsbruk Ab har rekryterat 36 skogsexperter för viss tid till inventeringsuppgifter. Inventerarna bedömer skogar som eventuellt uppfyller skyddskriterierna i terrängen under innevarande och nästa års terrängsäsong. Arealen som inventeras är till och med hundratusentals hektar med tyngdpunkt på Lappland, där det är mest sannolikt att man hittar objekt som uppfyller kriterierna.

I maj genomfördes utbildning och introduktion i systemen för skogsexperterna. Inventeringarna i terrängen har inletts med mätningar av objekt som frivilliga naturinventerare lämnat in.

Terrängundersökningar redan gjorts överallt i Finland förutom i Lappland”, berättar Jussi Kumpula och fortsätter: “Förhoppningsvis kan de nationella kriterierna snart godkännas för att vi ska kunna jämföra mätresultaten med dem och slutföra inventeringen.”

En utomstående granskare går igenom resultaten av inventeringen under den första terrängsäsongen och informerar om resultaten i slutet av 2024.

Avsikten är att skydda de objekt som uppfyller de nationella kriterierna som naturskyddsområden eller som en del av Forststyrelsens områdesekologiska nätverk. De nya naturobjekt som hittats i och med inventeringen och som uppfyller kriterierna i Fortstyrelsens miljöguide lämnas också utanför skogsbruksverksamheten.

Mer information:

Forststyrelsen Skogsbruk Ab, verkställande direktör Jussi Kumpula, tfn 0400 388 614, jussi.kumpula(at)metsa.fi

Mer information på webben:

Information om Fortstyrelsens inventeringsprojekt

Kommissionens riktlinjer för definition, kartläggning, övervakning och strikt skydd av urskog och naturskog i EU