Publicerad 26.2.2024

Forststyrelsen anställer tiotals personer för inventering av gamla skogar och skogar i naturtillstånd

Forststyrelsen kartlägger statens gamla skogar och skogar i naturtillstånd under de två följande åren. För skogsinventeringen anställs cirka 50 skogsexperter för viss tid. Den areal som ska inventeras kan bli upp till hela 200 000–250 000 hektar och finns till största delen i Lappland.

För beslut om skydd av gamla skogar och skogar i naturtillstånd behövs information om skogens centrala strukturella drag som baserar sig på mätningar i terrängen. De strukturella dragen handlar om mängden död ved och beståndets ålder. De skogsinventerare som nu anställs kommer bland annat att mäta strukturella drag hos trädbestånden. Till uppgiften hör dessutom att bedöma och identifiera variabler som beskriver naturtillståndet samt tidigare mänsklig verksamhet.

Miljöministeriet bereder som bäst tillsammans med Jord- och skogsbruksministeriet nationella kriterier som gamla skogar i naturtillstånd kan fastställas utifrån.

“Vi väntar ännu på ett officiellt beslut om de exakta kriterierna för identifiering av gamla skogar och skogar i naturtillstånd. När kriterierna och anvisningarna för tillämpningen av dem har bekräftats kan vi omedelbart inleda förberedelserna för terrängarbetena”, berättar Hannu Lehtonen, direktör för skogsanvändning och skogsbruksplanering vid Forststyrelsen Skogsbruk Ab.

Vid identifieringen av inventeringsobjekten utnyttjas förutom Forststyrelsens egna informationskällor även uppgifter från olika intressegrupper och frivilliga naturinventerare.

“Vi kommer också att inventera de områden som Luonnonmetsäryhmä (naturskogsgruppen) föreslår att ska skyddas och som vi har fått kartor över”, konstaterar Hannu Lehtonen. Utöver visstidsanställda inventerare behövs hela Forststyrelsens sakkunskap i arbetet.

Kostnaderna för inventeringen täcks med den interna finansieringen av Forststyrelsen Skogsbruk Ab:s affärsverksamhet.

Finland har i EU:s strategi för biologisk mångfald förbundit sig att skydda gamla skogar och skogar i naturtillstånd. När de statliga skogar som uppfyller kriterierna har inventerats, fattar riksdagen beslut om de områden som ska skyddas på förslag av regeringen.

Utöver skyddet av skogarna spelar vardagsskogsvården en viktig roll när det gäller att stoppa minskningen av den biologiska mångfalden. Naturvårdsåtgärder som vidtas i samband med skogsbehandlingen, såsom att lämna naturvårdsträd och murkna träd, öka blandskogsbestånden och lämna värdefulla naturobjekt utanför verksamheten, är naturvård till vardags.

Mer information:
Forststyrelsen Skogsbruk Ab, direktör för skogsanvändning och skogsbruksplanering Hannu Lehtonen, tfn 040 583 6983
Forststyrelsen Skogsbruk Ab, chef för skogsresurser och skogsbruksplanering Niklas Björkqvist, tfn 040 732 4463