Publicerad 13.6.2024

Statens skogar skyddas – inventering av gamla skogar och skogar i naturtillstånd pågår

Död ved på marken i granskog.

Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet har publicerat ett förslag till kriterier för att skydda gamla skogar och skogar i naturtillstånd. Forststyrelsen inventerar statens skogar på basis av kriterierna under detta och nästa år. Dessutom föreslås 31 000 hektar statlig mark att överföras direkt till de skyddade områdena. Som helhet stiger arealen av de nya permanent skyddade områdena på statens marker till uppskattningsvis 80 000–90 000 hektar.

Finland har i EU:s strategi för biologisk mångfald förbundit sig att skydda gamla skogar och skogar i naturtillstånd. De är särskilt värdefulla för den biologiska mångfalden.

“Det är bra att arbetet med att skydda gamla skogar nu framskrider och det nationella förslaget till kriterier har färdigställts efter ett långt arbete. Forststyrelsen inventerar objekt som uppfyller kriterierna på statens marker och de överförs till det lagstadgade skyddet”, säger Forststyrelsens generaldirektör Juha S. Niemelä.

Forststyrelsen har inlett terrängmätningar där man antecknar bland annat det dominerande trädbeståndets medelålder samt volymen av rotstående död ved och död ved på marken. Visuellt letar man också efter tecken på eventuell tidigare mänsklig verksamhet, såsom stubbar, diken och körspår. Inventeringar har inletts vid objekt som frivilliga naturinventerare anmält.

“När behandlingen av förslaget till kriterier är klar kan uppgifterna från inventeringarna jämföras med gränsvärdena och  anvisningarna preciseras. Även de områden som ska inventeras preciseras nu när vi kan gå igenom vår geografiska information utifrån dessa kriterier. Inventeringsarbetet beräknas pågå under två terrängperioder”, konstaterar Hannu Lehtonen, direktör för skogsanvändning och skogsbruksplanering vid Forststyrelsen Skogsbruk Ab.

Objekt som hittats under inventeringen och som uppfyller kriterierna för gamla skogar och skogar i naturtillstånd kommer att skyddas. I samband med inventeringen fann man även nya naturobjekt i enlighet med Forststyrelsens miljöguide och de lämnas utanför skogsbruksverksamheten, även om skyddskriterierna inte uppfylls. Naturobjekt är till exempel lundar, urskogar och moskogar med stort inslag av död ved, solexponerade områden, skogar längs bäckar och rännilar och andra specialobjekt.

Det ekologiska nätverket av statens skogar består av naturskyddsområden och värdefulla natur- och specialobjekt i mångbruksskogarna samt av ekologiska korridorer som går mellan dessa områden och så kallade spridningsöar, via vilka växt- och djurarter kan sprida sig mellan områdena. I dessa områden är skogsbruket begränsat eller i vissa fall står områdena helt utanför skogsbruksverksamheten.

Utöver de skogar som ska skyddas på basis av kriterierna för gamla skogar och skogar i naturtillstånd och inventeringsarbetet föreslås att sammanlagt drygt 31 000 hektar av Forststyrelsens mark i huvudsak i Lappland och Österbotten-Kajanaland skyddas direkt .

Grunderna för valet av skyddsobjekt har varit representativa gamla skogar och naturtyper samt en förbättring av den ekologiska sammankopplingen med tanke på skyddsområdena och artbeståndet. De föreslagna objekten skulle sannolikt till en betydande del uppfylla kriterierna för gamla skogar, så genom att avgränsa dem till en del av skyddspaketet redan nu kan man undvika terränginventeringar. Objekten hör i huvudsak till Forststyrelsens områdesekologiska nätverk, där de redan tidigare frivilligt har lämnats utanför den ekonomiska verksamheten. I och med skyddsbeslutet överförs de till det lagstadgade skyddet.

Mer information:

Forststyrelsen, generaldirektör Juha S. Niemelä, tfn 050 500 3681
Forststyrelsen Skogsbruk Ab, direktör för skogsanvändning och skogsbruksplanering Hannu Lehtonen,
tfn 040 583 6983

Meddelande av miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet

Mer information om inventeringen av gamla skogar och skogar i naturtillstånd finns på Forststyrelsens webbplats