Publicerad 4.5.2023

Skydd av gamla skogar: Forststyrelsen förbinder sig till en transparent process

Forststyrelsen förbinder sig till en transparent process för att skydda statens gamla skogar och naturskogar.

“Att bekämpa förlusten av biologisk mångfald är kärnan i Forststyrelsens verksamhet och strategi. Finland har i EU:s strategi för biologisk mångfald förbundit sig att skydda gamla skogar och naturskogar, och Forststyrelsen vill att man på statens marker gör detta på ett transparent sätt och utifrån bästa tillgängliga information”, säger Forststyrelsens generaldirektör Juha S. Niemelä.

Finlands miljöcentral (SYKE) och Naturresursinstitutet (LUKE) bereder som bäst nationella kriterier och anvisningar för inventeringen av skyddade objekt.

När anvisningarna är klara kommer Forststyrelsen att kartlägga statens skogar som motsvarar kriterierna. Den inventering som kriterierna förutsätter görs ute i terrängen och hela Forststyrelsens sakkunskap utnyttjas. Kartläggningen beräknas pågå i två år.

“Det är viktigt att eventuella objekt gås igenom grundligt och inventeras i terrängen. Forststyrelsens Naturtjänster har mycket ekologiskt kunnande som kan utnyttjas i detta arbete”, säger naturtjänstdirektör Henrik Jansson.

Kartläggningsarbetet kommer att publiceras och en utomstående bedömare kommer att utvärdera det. På så sätt vill Forststyrelsen förbättra processens transparens. Vid identifieringen av objekten utnyttjas Forststyrelsens egna informationskällor men även olika intressentgruppers och frivilliga naturinventerares arbete.

“Vi får viktig information från olika intressentgrupper om värdefulla naturobjekt i statens mångbruksskogar. Arbetsgruppen för naturskog (Luonnonmetsä-työryhmä), som publicerade sin slutrapport förra veckan, har gjort ett förtjänstfullt arbete och objekten i rapporten kommer att gås igenom i samband med kartläggningen. En betydande del av objekten i rapporten står redan nu utanför verksamheten eller används i begränsad utsträckning. Vi fortsätter också gärna diskussionen med arbetsgruppen”, säger Jussi Kumpula som är verkställande direktör för Forststyrelsen Skogsbruk Ab.

Efter kartläggningsarbetet fattar riksdagen beslut om vilka områden som ska skyddas på framställning av regeringen.

Mer information:
Forststyrelsen, generaldirektör Juha S. Niemelä, tfn 0206 39 4201, juha.niemela(at)metsa.fi
Forststyrelsen, naturtjänstdirektör Henrik Jansson, tfn 0400 328 759, henrik.jansson(at)metsa.fi
Forststyrelsen Skogsbruk Ab, verkställande direktör Jussi Kumpula, tfn 0400 388 614, jussi.kumpula(at)metsa.fi

Läs mer
https://www.metsa.fi/sv/natur-och-kulturarv/