Ovddasvástádus bargiin, guimmiin ja servodagas

Vuovdedoallu lea olu earáge go muorabuvttadeapmi. Vuovdedoalu sosiála suvdilisvuhtii gullet vuvddiin boahtán ávkki dorvvasteapmi riikkavuložiidda ja eará doaibmiide maiddái boahttevuođas. Dálkkádaga vuhtiiváldán vuovdedoaluin mii vástidat maiddái globála hástalusaide, dego dálkkádatnuppástusa dustemii ja nuppástussii vuogáiduvvamii.

Metsähallituksen työntekijä istuu kesäisessä varvikossa, taustalla räme, jossa suopursu kukkii.

Dorvvolaš bargobiras buot dilálašvuođain ja diliin lea midjiide dehálamos. Mii giddet earenoamáš fuomášumi nu iežamet bargiid go bálvalusfálliid bargodorvvolašvuhtii. Mii ovddidat vuovdedoalus aktiivvalaččat bargodorvvolašvuođa earet eará máŋggabealat skuvlejumiiguin. Mii skuvlet bargoveahkamet mohtorgielkká ja njealjejuvllaga geavaheapmái, vuosttašveahkkedáidduid bajásdoallamii, ávaštalli vuodjimii ja njaláhas siivvu vuodjinhárjehallamii ja stuorraspiriid deaivamii.

Dorvvolaš bargama sihkkarastimii mis leat ee. ollislaš ja máŋggabealat riskkaid árvvoštallan- ja doaibmabidjoprográmma sihke olu earálágan aiddostahtti ja ovttaskas áššiid vuhtiiváldán bargodorvvolašvuhtii laktásanrávvagat. Mii bargat maiddái siskkáldas bargosuodjalanauditeremiid. Min ulbmilin lea lihkohisvuođaid nolladássi.

Barggolašvuođaávkkit viidásit

Min iežamet bargoveaga lassin mii buvttadat barggu báikkálaš fitnodatdoalliide ja doarjut nu fitnodateallima eandalii smávva báikegottiin. Mii oastit visot muorarádjanbargguid, muorradávvira fievrridemiid ja stuorra oasi vuovdedikšunbargguin bálvalussan suorggi fitnodatdolliin.

Mii vuhtiiváldit barggolašvuođa ovddideami doallamin vuovdedikšunbargguid suvdilis vuovdedoalu gáibidan dásis áigodatnuppástusain beroškeahttá. Mii leat vásttolaš sajádagas earenoamážit Davvi- ja Nuorta-Suomas, gos min doaimmain leat fuopmášahtti guovlluekonomalaš váikkuhusat. Meahciráđđehusa bargovehkii máksojuvvon bálkkáin 80 proseantta máksojuvvo Uusimaa olggobeallai.

Bálvalusaid skáhppomis mii čuovvut almmolaš skáhppomiid guoskevaš láhkaásaheami. Bálvalusdoaimmaheaddjit leat čatnašuhtton Meahciráđđehusa vásttolaš ja etihkalaš doaibmama ovddideaddji doaimmaheddjiid doaibmanvuohkerávvagii (Supplier Code of Conduct), mas meroštallojuvvo earet eará ovddasvástádus olmmošvuoigatvuođaid gudnejahttimis sihke biras- ja dálkkádatriskkaid ovddalgihtii eastadeamis.

Eallinfámolašvuohta ja buresbirgejupmi oppa servodahkii

Suvdilis vuovdedoallu man mii hárjehit lasiha eanagottiid eallinfámolašvuođa ja ovddida luonddus ožžojuvvon buresbirgenbálvalusaid.

Vuovdedoalu ávkkástallamis lean lotnolasgeavahanvuovddit buvttadit máŋggabealat áhpasmuhttinávkkiid. Vánddardan- ja turismaguovlluid sihke lagašmehciid ja earáid earenoamášguovlluid dikšumis mii čuovvut dáidda gárvvistuvvon rávvagiid ja váldit vuhtii earenoamážit gokčevaš vuovdegova ja eanadaga.

Vuovdedoalu ávkkástallamii ráhkaduvvon meahccegeaidnofierpmádat lea vealtameahttun gáibádus stáhta guovlluid lotnolasgeavaheami vejolažžan dahkamis. Min iežas meahccegeainnut leat 36 00 kilomehtera, lassin mii leat osolažžan geaidnogottiin, mat gokčet 27 000 kilomehtera.

Mii oktiiheivehat stáhta eatnamiidda ja čáziide čuohcán vuordámušaid vásttolaččat ja vuorrováikkuhusain viđa jagi gaskkaid dáhpáhuvvan luondduriggodatplánemis. Oktiiheivehemiin mii sihkkarastit, ahte buohkain lea vejolašvuohta návddašit luonddus ja dan luovvan árvvus sohkabuolvvaid badjel.

Mii ovddidat maiddái ovttasbarggu bálgosiiguin vai dorvvastit boazodoalu suvdilis, gánnáhahtti ja kultuvrralaččat mearkkašahtti ealáhussan.