Retkeilijä istuu tunturin laella ja katselee järvien pilkkomaa metsämaisemaa.
Riisitunturilta avautuvat upeat maisemat. Kuva: Mylene van der Donk.

Hankkeen toimintaa

Kaikki hankkeen tilaisuudet on nyt järjestetty. Lämmin kiitos toimintaan osallistuneille!

Hankkeen opit ja kokemukset on koottu loppujulkaisuun ja kahteen suunnittelutyökaluun, jotka on julkaistu Metsähallituksen julkaisuissa.

Lue lisää hankkeen aihepiiristä:

Polku luontoon – luontoliikuntamahdollisuudet kaikkien ulottuville

Polku luontoon on ollut luonteva jatkumo Rohkeasti luontoon -hankkeessa aloitettuun yhdenvertaisen luontoliikunnan edistämiseen. Rohkeasti luontoon -hankkeessa ilmeni, että luontoliikuntaan soveltuvia yhdenvertaisia palveluita on tarjolla jo melko monipuolisesti, mutta palveluiden tunnettuutta tulisi lisätä ja viestintää kehittää. Lisäksi eri sektorien välistä soveltavan luontoliikunnan yhteistyötä tulisi lisätä huomattavasti ja entistä toimivampia ja yhdenvertaisia liikkumaan kannustavia tulevaisuuden luontoliikuntapalveluita tulisi ideoida yhdessä asiakkaiden sekä liikunnan ja terveyden edistämisen ammattilaisten kanssa. Näihin kehittämiskohteisiin haluttiin tarttua Polku luontoon -hankkeessa.

Noin miljoona suomalaista tarvitsee liikunnan soveltamista joko jatkuvasti tai tilapäisesti. Vamma tai sairaus voi vaikuttaa merkittävästi liikkumisen mahdollisuuksiin, ja myös esimerkiksi perheiden ja yhteisöjen yhteisiin harrastuksiin. Hankkeen kohderyhmänä ovat olleet sekä apuvälineellä liikkuvat liikkujat että liikkujat, joiden vamma tai sairaus ei näy päällepäin. Välillisesti hanke on kohdistunut myös perheisiin ja yhteisöihin. Tärkeä kohderyhmä hankkeessa ovat olleet myös terveyden edistämisen ammattilaiset ja asiantuntijat sekä luontoliikuntapalveluita tuottavat yritykset, julkiset toimijat ja järjestöt.

Information om projektet på svenska: Stigen till naturen

Polku luontoon päätavoitteita

  • Soveltavan luontoliikunnan polku. Tavoitteena oli selvittää luontoliikkujien polkuja soveltavan liikunnan näkökulmasta ja mallintaa menetelmä sekä kirkastaa eri toimijoiden rooleja luontoliikunnan mahdollistamisessa ja lisäämisessä. Työssä halutiin hyödyntää palvelumuotoilun menetelmiä sekä tunnistaa liikuntaa rajoittavia ja liikkumaan kannustavia tekijöitä.
  • Liikkeen lisääminen. Tavoitteena oli poistaa liikuntaa rajoittavia tekijöitä ja vahvistaa liikkumaan kannustavia tekijöitä. Lisäksi tavoitteena oli luoda edellytykset lisätä pitkällä aikavälillä merkittävästi omatoimista ja yhteisöjen luontoliikuntaa sekä virkistys ja kuntoutustoimintaa luonnossa.
  • Luontoliikunnan viestintä ja verkostot. Tavoitteena oli varmistaa, että luontoliikuntaa tukevia viestinnän ja yhteistyön toimintamalleja muodostuu hankkeen aikana sekä luoda syntyneistä toimintamalleista pysyviä toimintatapoja hankkeen jälkeen.

Polku luontoon päätoimenpiteitä

  • Järjestettiin palvelumuotoilutilaisuuksia luontoliikuntakohteilla alueellisille toimijoille eri painotuksilla ja teemoilla. Luotiin sujuva suunnittelumalli luontoliikkujien polun selvitykseen.
  • Koottiin soveltavan luontoliikunnan valtakunnallisia ja paikallisia poikkisektorisia yhteistyöverkostoja ja osallistuttiin liikunnan valtakunnalliseen edistämiseen.
  • Ideoitiin uusia tapoja toimivaan ja kannustavaan viestintään. Testattiin parhaita ideoita.
  • Tehtiin kansainvälistä yhteistyötä ja hyödynnettiin kansainvälisiä malleja ja toimintatapoja.

Päivitetty viimeksi 22.8.2023