Neljä retkeilijää katsoo suurta mäntyä. Yksi retkeilijöistä on pyörätuolissa.
Rohkeasti luontoon -hankkeen koulutusmallia kokeillaan Seitsemisen kansallispuistossa. Kuva: Metsähallitus / Riikka Mansikkaviita.

Rohkeasti luontoon -hanke on käynnissä 1.4.2015–30.9.2016.

Luonto on suomalaisten merkittävä vapaa-ajan liikuntakohde ja hyvinvoinnin lähde. Luonto on liikkumisympäristö, jossa liikuntasuosituksia voi toteuttaa varsin luovasti ja innostavasti ympäröivän luonnon hyvinvointivaikutuksia unohtamatta. Perheen mukana olo, luonto, sosiaalinen yhdessäolo ja pystyvyyden tunne ovat merkittäviä liikkumaan motivoivia tekijöitä. Tärkeitä luontoon lähdön motivaatiotekijöitä ovat mm. maisemat, luonnon kokeminen, rentoutuminen, poissaolo melusta ja saasteista, henkinen hyvinvointi, kuntoilu sekä yhdessäolo oman seurueen kanssa.

Yhdenvertaiset liikuntamahdollisuudet kaikille

Rohkeasti luontoon -hankkeessa aloitetun teeman ja toiminnan tavoitteena on turvata luontoliikkujille yhdenvertaiset mahdollisuudet monipuoliseen luontoliikuntaan ja hyvinvoinnin kokemiseen luonnossa.

Noin miljoona suomalaista tarvitsee liikunnan soveltamista joko jatkuvasti tai tilapäisesti. Vamma tai sairaus voi vaikuttaa merkittävästi liikkumisen mahdollisuuksiin, ja myös esimerkiksi perheiden ja muiden yhteisöjen yhteisiin harrastuksiin. Hankkeen kohderyhmänä olivat sekä apuvälineen kanssa liikkuvat, että liikkujat, joiden vamma tai sairaus ei välttämättä näy päällepäin.

Hanketta toteutettiin moniammatillisesti ja poikkihallinnollisesti. Metsähallituksen Luontopalvelujen pääyhteistyökumppani oli Soveltava Liikunta SoveLi ry (www.soveli.fi) jäsenjärjestöineen ja paikallisyhdistyksineen. SoveLin jäsenenä on 18 valtakunnallista kansanterveys-, vammais- ja liikuntajärjestöä, joita ovat Aivoliitto, Allergia- ja Astmaliitto, Epilepsialiitto, Hengitysliitto, Lihastautiliitto, Mielenterveyden keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Neuroliitto, Psoriasisliitto, Selkäliitto, Suomen CP-liitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen luustoliitto ry, Suomen Mielenterveysseura, Suomen Nivelyhdistys, Suomen Parkinson-liitto, Suomen Reumaliitto ja Suomen Sydänliitto. Jäsenjärjestöjen paikallisyhdistyksiin kuuluu yhteensä noin 322 000 suomalaista.

Hankkeen tulokset ja materiaalit

Rohkeasti luontoon -julkaisun kansiHankkeen keskeinen tavoite oli lisätä ymmärrystä soveltavasta luontoliikunnasta sekä erilaisten liikkujien ja liikuttajien toiveista ja tarpeista. Toimenpiteiden myötä luotiin kuva palveluiden, viestinnän ja yhteistyön nykytilasta ja kehittämistarpeista. Hankkeen tuloksia ja erilaisia näkökulmia yhdenvertaisen luontoliikunnan edistämiseen on koottu loppujulkaisuun:

Hankkeessa kehitettiin uudenlainen malli kuvata reittejä ja palveluita Luontoon.fi-verkkopalvelussa, jotta asiakas löytäisi tarvitsemansa tiedon kohteesta helpommin ja voisi sujuvasti arvioida, soveltuuko luontoliikuntakohde hänelle vai ei. Kehittämistyön myötä esteettömistä ja helppokulkuisista reiteistä on sujuvampi viestiä ja tietoa löytyy kattavammin. Yhteistyössä suunniteltu ja laadittu esimerkkisivu uudesta reittikuvausmallista laadittiin Leivonmäen kansallispuiston kohdesivuille ja se on julkaistu osoitteessa www.luontoon.fi/leivonmaki/reitit. Muiden sivujen päivitys on alkanut kesällä 2016 ja se toteutetaan vaiheittain.

Hankkeessa kehitettiin ja testattiin osallistavan ja asiakaslähtöisen suunnittelun menetelmiä, jotta palveluita voitaisiin tulevaisuudessa testata ja suunnitella yhä enemmän kysyntälähtöisesti asiakkaiden kanssa ja voitaisiin varmistaa palveluiden aito toimivuus.

Maastokatselmustilaisuuksien tuloksista on laadittu myös päivitettävä

Rahoitus

Rohkeasti luontoon -hankkeen maastokatselmus Napapiirin retkeilyalueella. Kuva: Metsähallitus / Riikka Mansikkaviita.Hankkeen kokonaisbudjetti oli noin 110 000 €. Rahoitus koostui opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisesta kehittämisavustuksesta ja Metsähallituksen Luontopalvelujen omarahoitusosuudesta.

Neljä retkeilijää joen yli menevällä sillalla. Yhdellä retkeilijällä on apuna rollaattori.
Rohkeasti luontoon -hankkeen maastokatselmus Napapiirin retkeilyalueella. Kuva: Riikka Mansikkaviita.

Yhteystiedot

 • Metsähallitus, Luontopalvelut
  • Aluepäällikkö Matti Tapaninen
  • matti.tapaninen@metsa.fi
  • puh. 0206396808
 • SoveLi ry
  • soveltavan liikunnan asiantuntija Virpi Pennanen
  • virpi.pennanen@soveli.fi
  • puh. 0405514468
 • Neuroliitto ry
  • liikunnan erikoissuunnittelija Riitta Samstén
  • riitta.samsten@neuroliitto.fi
  • puh. 0400828536

Päivitetty viimeksi 2.6.2020