Talkoolaiset raivaavat pajukkoa hiekkasärkällä raivausveitsien kanssa.
Linnustonsuojelutalkoot Ärjänsaaren Kirkkosäikässä. Kuva: Ilkka Immonen / Metsähallitus.

Oulujärven Ärjänsaaressa toteutetaan vuosina 2018–2019 kehittämis- ja investointihanke, jonka päätoteuttajana toimii Metsähallituksen Pohjanmaan-Kainuun Luontopalvelut. Hanketta rahoittaa Oulujärvi Leader Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Tavoitteet

 • Ärjänsaaren luontoarvojen tietopohjan täydentäminen
 • Arvokkaiden elinympäristöjen kunnostaminen ja hoito, monimuotoisuuden lisääminen
 • Ympäristökasvatus, saaren luontoarvojen ja suojelualueilla harjoitetun luonnonhoidon merkityksen esiintuominen
 • Saaren houkuttelevuuden kasvattaminen uudenlaisille kävijäryhmille
 • Rakennusperintökohteiden hoitoon liittyvä suunnittelu, koulutus ja kehittäminen
 • Kulttuurikohteiden ja -maiseman hoito
 • Alueen luontoarvojen turvaaminen käytön ja kävijämäärien kasvaessa
 • Kävijäturvallisuuden, viihtyvyyden ja saaren toiminnallisuuden parantaminen
 • Vuorovaikutuksen, osallistamisen ja yhteisen Ärjän toimintakulttuurin vahvistaminen

Toimenpiteet

 • Lammaslaitumen perustaminen Ärjänsaareen ja lammaspaimenviikkotoiminnan käynnistäminen
 • Lintujen pesimäalueen kunnostus ja hoito
 • Hyönteislajistoselvitykset
 • Vierasniemen arvokkaan rakennusperintöalueen maisemanhoitotyöt
 • Rakennusten kuntoa heikentävän puuston poisto
 • Arkeologinen hoitosuunnitelma kahvilan ympäristön tervahaudoille ja muille kulttuuriperintökohteille
 • Ärjän pelisääntöjen määrittäminen
 • Kestävyyden seurantasuunnitelma sekä kävijätutkimus
 • Varjoliitoharrastajien lentoalueiden kunnostustyöt
 • Myrskytuhojen siistiminen polkureiteiltä ja rakenteiden tuntumasta
 • Vanhan laiturin pohjarakenteena olleen proomuhylyn poistamisen toimenpidesuunnitelma
 • Talkoot, talkooleirit

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Anni Koskela
Metsähallitus, Luontopalvelut
Satamakatu 3, 87100 Kajaani
puh. 040 6357 138
anni.koskela(at)metsa.fi

Päivitetty viimeksi 2.6.2020