Talkoolaiset raivaavat pajukkoa hiekkasärkällä raivausveitsien kanssa.
Linnustonsuojelutalkoot Ärjänsaaren Kirkkosäikässä. Kuva: Ilkka Immonen / Metsähallitus.

Oulujärven Ärjänsaaressa toteutettiin vuosina 2018–2019 kehittämis- ja investointihanke, jonka päätoteuttajana toimi Metsähallituksen Pohjanmaan–Kainuun Luontopalvelut. Hanketta rahoitti Oulujärvi Leader Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Tavoitteet

 • Ärjänsaaren luontoarvojen tietopohjan täydentäminen
 • arvokkaiden elinympäristöjen kunnostaminen ja hoito, monimuotoisuuden lisääminen
 • ympäristökasvatus, saaren luontoarvojen ja suojelualueilla harjoitetun luonnonhoidon merkityksen esiintuominen
 • saaren houkuttelevuuden kasvattaminen uudenlaisille kävijäryhmille
 • rakennusperintökohteiden hoitoon liittyvä suunnittelu, koulutus ja kehittäminen
 • kulttuurikohteiden ja -maiseman hoito
 • alueen luontoarvojen turvaaminen käytön ja kävijämäärien kasvaessa
 • kävijäturvallisuuden, viihtyvyyden ja saaren toiminnallisuuden parantaminen
 • vuorovaikutuksen, osallistamisen ja yhteisen Ärjän toimintakulttuurin vahvistaminen.

Toimenpiteet

 • lammaslaitumen perustaminen Ärjänsaareen ja lammaspaimenviikkotoiminnan käynnistäminen
 • lintujen pesimäalueen kunnostus ja hoito
 • hyönteislajistoselvitykset
 • vierasniemen arvokkaan rakennusperintöalueen maisemanhoitotyöt
 • rakennusten kuntoa heikentävän puuston poisto
 • arkeologinen hoitosuunnitelma kahvilan ympäristön tervahaudoille ja muille kulttuuriperintökohteille
 • Ärjän pelisääntöjen määrittäminen
 • kestävyyden seurantasuunnitelma sekä kävijätutkimus
 • varjoliitoharrastajien lentoalueiden kunnostustyöt
 • myrskytuhojen siistiminen polkureiteiltä ja rakenteiden tuntumasta
 • vanhan laiturin pohjarakenteena olleen proomuhylyn poistamisen toimenpidesuunnitelma
 • talkoot, talkooleirit

Päivitetty viimeksi 22.8.2023