Ylhäältä kallion reunalta kurkistus alas järvelle, missä meloja avokanootissa meloo aurinkoisena kesäpäivänä.
Meloja Kolovedellä. Kuva: Saara Lavi.

Ajankohtaista

Vastaa ja vaikuta Koloveden kansallispuiston tulevaisuuteen!

Kysely on avoinna 15.8.2022 asti (https://new.maptionnaire.com)

Koloveden kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman päivitys on aloitettu.

Alueen edellinen hoito- ja käyttösuunnitelma laadittiin vuonna 2010. Reilussa vuosikymmenessä alueen kävijämäärät ovat lisääntyneet merkittävästi, eikä vanha suunnitelma enää vastaa nykypäivän tarpeisiin. Suunnitelman päivityksen päämääränä on sovittaa yhteen luonnon- ja kulttuuriperinnön suojelun, virkistyskäytön ja luontomatkailun tarpeita seuraavien 10–15 vuoden ajanjaksolla. Keskeisiä tavoitteita ovat luontomatkailun ja virkistyskäytön järjestäminen kestävällä tavalla alueen suojeluarvot ja kasvava kävijäpaine huomioiden sekä tarvittavien suojelu-, hoito- ja ennallistamistoimien määrittely alueen luontoarvojen turvaamiseksi.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 6 075 ha. Kansallispuisto on kokonaisuudessaan valtion aluetta. Suunnitelma kattaa samalla reilun puolet Kolovesi–Vaaluvirta–Pyttyselän Natura 2000 -alueesta (FI0500001).

Klikkaa auki suunnittelualueen rajauksen näyttävä karttakuva (png-tiedosto).

Hoito- ja käyttösuunnitelman teosta vastaa Metsähallituksen Luontopalvelujen asiantuntijoista koottu projektiryhmä.

Projekti on osa Yhteinen saimaannorppamme LIFE -hanketta.

Suunnitelma laaditaan yhdessä Linnansaaren kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman kanssa.

Työn alla

Hoito- ja käyttösuunnitelman pohjaksi kerätään mahdollisimman laajasti tietoa alueesta. Päivitettyjen tietojen perusteella muodostetaan kuva alueen arvokkaimmista asioista ja niitä kohtaavista uhista. Nämä arvot toimivat suunnitelman pohjana. Suunnittelun tueksi on koottu keskeisistä sidosryhmistä yhteistyöryhmä, jossa kuullaan sidosryhmien näkemyksiä alueen kehittämiseen ja sovitetaan yhteen erilaisia tavoitteita. Avoin kysely kaikille suunnittelusta kiinnostuneille julkaistaan lähiaikoina.

Keskeisimmät suunnitelmassa linjattavat kysymykset:

Tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittely alueen luonnon ja kulttuuriperinnön suojelemiseksi

  • Saimaannorpan pesimä- ja karvanvaihtorauhan turvaaminen sekä pesimäolosuhteiden parantaminen esimerkiksi keinopesillä
  • Linnuston pesimärauhan turvaaminen
  • Luontotyyppien suojelun toimenpidetarpeiden arviointi
  • Kulttuuriperinnöstä viestiminen ja inventointitarpeen arviointi, VARK
  • Vyöhykejaon päivittäminen,

Kestävän virkistystoiminnan ja matkailun ohjaus

  • Yritystoiminnan ja tapahtumien järjestämisen linjaus
  • Virkistyskäytön järjestäminen suhteessa suunnittelualuetta ympäröiviin maankäyttöön, suojelualueisiin, vesialueisiin ja matkailupalveluihin
  • Palveluvarustus (rakenteet ja reitit, esim. melonta).

Alueen muun käytön kehittämis- ja ohjaustarpeen tarkastelu ja järjestäminen kestävällä tavalla.

Järjestyssäännön päivittämisen tarpeen arviointi.

Osallistu suunnitteluun

Kaikille alueen kehittämisestä kiinnostuneille on auki karttapohjainen kysely osoitteessa https://new.maptionnaire.com/q/644obc4y9746 .

Kyselyn tarkoitus on koota alueen käyttäjiltä asiakaskokemusta, tietoa ja toiveita Koloveden kansallispuiston kehittämisen tueksi. Kyselyyn on helpointa vastata tietokoneella tai tabletilla, mutta se toimii myös älypuhelimessa. Aikaa vastaamiseen kuluu 10-20 minuuttia. Kysely on avoinna 15.8.2022 klo 24:00 asti. Kyselyssä ei kerätä vastaajia yksilöiviä henkilötietoja eivätkä vastaukset ole yhdistettävissä yksittäisiin henkilöihin.

Suunnitelmaa on mahdollisuus kommentoida myös perinteisenä lausuntona myöhemmin tänä vuonna.

Koko suunnitteluprosessin ajan sidosryhmillä ja kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmaan. Suunnittelun etenemistä voi seurata tältä verkkosivulta.

Kirjallista palautetta tai kehittämisehdotuksia voi toimittaa postitse tai sähköpostitse suunnitelman tekijöille (yhteystiedot alla).

Suunnitelmaluonnos valmistuu syksyllä 2022. Siitä annettujen palautteiden ja lausuntojen aiheuttamat muutokset käsitellään, suunnitelma viimeistellään ja lähetetään lopuksi ympäristöministeriön vahvistettavaksi.

Lisätietoja

Suunnittelija Mari Eskelinen
Metsähallitus, Järvi-Suomen Luontopalvelut
Akselinkatu 8, 57130 Savonlinna
mari.eskelinen@metsa.fi
Puh. 0206 39 4083

Päivitetty viimeksi 1.7.2022