Ylhäältä kallion reunalta kurkistus alas järvelle, missä meloja avokanootissa meloo aurinkoisena kesäpäivänä.
Meloja Kolovedellä. Kuva: Saara Lavi.

Koloveden kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman päivitys on aloitettu.

Alueen edellinen hoito- ja käyttösuunnitelma laadittiin vuonna 2010. Reilussa vuosikymmenessä alueen kävijämäärät ovat lisääntyneet merkittävästi, eikä vanha suunnitelma enää vastaa nykypäivän tarpeisiin. Suunnitelman päivityksen päämääränä on sovittaa yhteen luonnon- ja kulttuuriperinnön suojelun, virkistyskäytön ja luontomatkailun tarpeita seuraavien 10–15 vuoden ajanjaksolla. Keskeisiä tavoitteita ovat luontomatkailun ja virkistyskäytön järjestäminen kestävällä tavalla alueen suojeluarvot ja kasvava kävijäpaine huomioiden sekä tarvittavien suojelu-, hoito- ja ennallistamistoimien määrittely alueen luontoarvojen turvaamiseksi.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 6 075 ha. Kansallispuisto on kokonaisuudessaan valtion aluetta. Suunnitelma kattaa samalla reilun puolet Kolovesi–Vaaluvirta–Pyttyselän Natura 2000 -alueesta (FI0500001).

Klikkaa auki suunnittelualueen rajauksen näyttävä karttakuva (png-tiedosto).

Hoito- ja käyttösuunnitelman teosta vastaa Metsähallituksen Luontopalvelujen asiantuntijoista koottu projektiryhmä.

Hoito- ja käyttösuunnitelman pohjaksi kerätään mahdollisimman laajasti tietoa alueesta. Päivitettyjen tietojen perusteella muodostetaan kuva alueen arvokkaimmista asioista ja niitä kohtaavista uhista. Nämä arvot toimivat suunnitelman pohjana. Suunnittelun tueksi on koottu keskeisistä sidosryhmistä yhteistyöryhmä, jossa kuullaan sidosryhmien näkemyksiä alueen kehittämiseen ja sovitetaan yhteen erilaisia tavoitteita.

Projekti on osa Yhteinen saimaannorppamme LIFE -hanketta.

Suunnitelma laaditaan yhdessä Linnansaaren kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman kanssa.

Työn alla

Kesällä 2022 auki olleen verkkokyselyn tulokset on käsitelty. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Kyselyllä koottiin alueen käyttäjiltä asiakaskokemusta, tietoa ja toiveita Koloveden kansallispuiston kehittämisen tueksi. Vastauksia saatiin 92 kappaletta. Vastauksissa näkyi miten Koloveden erämaisuutta arvostetaan. Moottoriveneilykielto nähtiin alueella jopa arvona itsessään, mutta myös rajoittavana tekijänä. Kyseinen kielto ei ole Metsähallituksen vastuulla, eikä sitä koskevia päätöksiä siten tehdä tässä projektissa, mutta on totta että sillä on suuri vaikutus Koloveden hoitoon ja käyttöön. Kyselyn vastauksia tullaan hyödyntämään projektiryhmän työskentelyssä ja turvallisuushuolet selvitetään.

Nyt työn alla ovat suunnitelman päämäärät, tavoitteet ja vyöhykejako, eli mihin Koloveden hoidon ja käytön suhteen pyritään. Vyöhykejaon päätarkoitus on näyttää, mille alueille aktiivisesti ohjataan kävijöitä ja mille ei. Rajoitusvyöhykkeillä suojellaan alueen herkimpiä osia, kun taas retkeily- ja luontomatkailuvyöhykkeiksi määritellyille osille ohjataan kävijöitä esimerkiksi rakenteilla

Keskeisimmät suunnitelmassa linjattavat kysymykset:

Tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittely alueen luonnon ja kulttuuriperinnön suojelemiseksi

  • Saimaannorpan pesimä- ja karvanvaihtorauhan turvaaminen sekä pesimäolosuhteiden parantaminen esimerkiksi keinopesillä
  • Linnuston pesimärauhan turvaaminen
  • Luontotyyppien suojelun toimenpidetarpeiden arviointi
  • Kulttuuriperinnöstä viestiminen ja inventointitarpeen arviointi, VARK
  • Vyöhykejaon päivittäminen,

Kestävän virkistystoiminnan ja matkailun ohjaus

  • Yritystoiminnan ja tapahtumien järjestämisen linjaus
  • Virkistyskäytön järjestäminen suhteessa suunnittelualuetta ympäröiviin maankäyttöön, suojelualueisiin, vesialueisiin ja matkailupalveluihin
  • Palveluvarustus (rakenteet ja reitit, esim. melonta).

Alueen muun käytön kehittämis- ja ohjaustarpeen tarkastelu ja järjestäminen kestävällä tavalla.

Järjestyssäännön päivittämisen tarpeen arviointi.

Osallistu suunnitteluun

Koko suunnitteluprosessin ajan sidosryhmillä ja kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmaan. Suunnittelun etenemistä voi seurata tältä verkkosivulta.

Kirjallista palautetta tai kehittämisehdotuksia voi toimittaa postitse tai sähköpostitse suunnitelman tekijöille (yhteystiedot alla).

Suunnitelmaluonnos tulee valmistuttuaan nähtäville ja lausuntokierrokselle. Saadun palautteen perusteella suunnitelmaan tehdään tarvittavat muutokset, se viimeistellään ja lähetetään ympäristöministeriön vahvistettavaksi.

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Meeri Koivuniemi
Metsähallitus, Järvi-Suomen Luontopalvelut

Kolin luontokeskus Ukko
Ylä-Kolintie 39, 83960 Koli
meeri.koivuniemi@metsa.fi
puh. 0206 39 4083

Virallinen sähköposti osoitteeseen kirjaamo@metsa.fi.

Päivitetty viimeksi 25.11.2022