Ylhäältä kallion reunalta kurkistus alas järvelle, missä meloja avokanootissa meloo aurinkoisena kesäpäivänä.
Meloja Kolovedellä. Kuva: Saara Lavi.

Koloveden kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman päivitys on hyväksytty ja suunnitelma valmistellaan julkaisuksi.

Lausuntokierros pidettiin kesällä 2023

Koloveden kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta kerättiin lausuntoja alkukesästä 2023.

Kaikilla asiasta kiinnostuneilla oli mahdollisuus kommentoida suunnitelmien sisältöjä. Yhteenveto palautteista, niiden vastineista ja ehdotusten pohjalta tehdyistä muutoksista liitetään hoito- ja käyttösuunnitelmaan.  

Suunnitelman päivitys

Alueen edellinen hoito- ja käyttösuunnitelma laadittiin vuonna 2010. Reilussa vuosikymmenessä alueen kävijämäärät ovat lisääntyneet merkittävästi, eikä vanha suunnitelma enää vastaa nykypäivän tarpeisiin. Suunnitelman päivityksen päämääränä on sovittaa yhteen luonnon- ja kulttuuriperinnön suojelun, virkistyskäytön ja luontomatkailun tarpeita seuraavien 10–15 vuoden ajanjaksolla. Keskeisiä tavoitteita ovat luontomatkailun ja virkistyskäytön järjestäminen kestävällä tavalla alueen suojeluarvot ja kasvava kävijäpaine huomioiden sekä tarvittavien suojelu-, hoito- ja ennallistamistoimien määrittely alueen luontoarvojen turvaamiseksi.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 6 075 ha. Kansallispuisto on kokonaisuudessaan valtion aluetta. Suunnitelma kattaa samalla reilun puolet Kolovesi–Vaaluvirta–Pyttyselän Natura 2000 -alueesta (FI0500001).

Klikkaa auki suunnittelualueen rajauksen näyttävä karttakuva (png-tiedosto).

Hoito- ja käyttösuunnitelman teosta on vastannut Metsähallituksen Luontopalvelujen asiantuntijoista koottu projektiryhmä.

Hoito- ja käyttösuunnitelman pohjaksi kerättiin mahdollisimman laajasti tietoa alueesta. Päivitettyjen tietojen perusteella muodostettiin kuva alueen arvokkaimmista asioista ja niitä kohtaavista uhista. Nämä arvot toimivat suunnitelman pohjana. Suunnittelun tueksi oli koottu keskeisistä sidosryhmistä yhteistyöryhmä, jossa kuultiin sidosryhmien näkemyksiä alueen kehittämiseen ja sovitettiin yhteen erilaisia tavoitteita.

Projekti oli osa Yhteinen saimaannorppamme LIFE -hanketta.

Suunnitelma laadittiin yhdessä Linnansaaren kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman kanssa.

Keskeisimmät suunnitelmassa linjattavat kysymykset:

Tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittely alueen luonnon ja kulttuuriperinnön suojelemiseksi

  • Saimaannorpan pesimä- ja karvanvaihtorauhan turvaaminen sekä pesimäolosuhteiden parantaminen esimerkiksi keinopesillä
  • Linnuston pesimärauhan turvaaminen
  • Luontotyyppien suojelun toimenpidetarpeiden arviointi
  • Kulttuuriperinnöstä viestiminen ja inventointitarpeen arviointi, VARK
  • Vyöhykejaon päivittäminen,

Kestävän virkistystoiminnan ja matkailun ohjaus

  • Yritystoiminnan ja tapahtumien järjestämisen linjaus
  • Virkistyskäytön järjestäminen suhteessa suunnittelualuetta ympäröiviin maankäyttöön, suojelualueisiin, vesialueisiin ja matkailupalveluihin
  • Palveluvarustus (rakenteet ja reitit, esim. melonta).

Alueen muun käytön kehittämis- ja ohjaustarpeen tarkastelu ja järjestäminen kestävällä tavalla.

Järjestyssäännön päivittämisen tarpeen arviointi.

Verkkokysely 2022

Kesällä 2022 auki olleen verkkokyselyn tulokset on käsitelty. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Kyselyllä koottiin alueen käyttäjiltä asiakaskokemusta, tietoa ja toiveita Koloveden kansallispuiston kehittämisen tueksi. Vastauksia saatiin 92 kappaletta. Vastauksissa näkyi miten Koloveden erämaisuutta arvostetaan. Moottoriveneilykielto nähtiin alueella jopa arvona itsessään, mutta myös rajoittavana tekijänä. Kyseinen kielto ei ole Metsähallituksen vastuulla, eikä sitä koskevia päätöksiä siten tehdä tässä projektissa, mutta on totta että sillä on suuri vaikutus Koloveden hoitoon ja käyttöön. Kyselyn vastauksia tullaan hyödyntämään projektiryhmän työskentelyssä ja turvallisuushuolet selvitetään.

Lisätietoja

Maankäyttöpäällikkö Raimo Itkonen: raimo.itkonen@metsa.fi
Metsähallitus, Järvi-Suomen Luontopalvelut

Päivitetty viimeksi 22.9.2023