Julkaistu 15.12.2023

Koloveden kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteena on turvata saimaannorppakannan kasvu ja metsäluonnon monimuotoisuus

Koloveden kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman päivitys on valmistunut. Suunnitelman päämääränä on sovittaa yhteen luonnon- ja kulttuuriperinnön suojelun, virkistyskäytön ja luontomatkailun tarpeita seuraavien 10–15 vuoden ajanjaksolla. Saimaannorpan pesimärauhan turvaamiseksi alue sopii vain kesäaikaiseen retkeilyyn. Talviaikaan Koloveden saarissa on liikkumiskielto eikä alueelle johtavilla teillä ole talvikunnossapitoa.

Koloveden hoidon ja käytön päämäärinä on turvata: 1) saimaannorppakannan kasvu ja alueen säilyminen kokonaisuudessaan norpan lisääntymiselle soveliaana, 2) kansallispuiston metsien säilyminen monimuotoisina elinympäristöinä uhanalaiselle metsälajistolle, 3) järviekosysteemin säilyminen laadultaan ja toiminnaltaan erinomaisessa tilassa, ja alueen selkävesilinnuston säilyminen elinvoimaisena, 4) erämaisen maisemakuvan ja luonteen säilyminen, 5) alueen virkistyskäytön ja matkailun kestävyys, 6) arkeologisten kohteiden säilyminen, hoidon jatkaminen ja rakennusperintökohteiden kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen.

Nuori norppa makailee laakealla kivellä.
Nuori saimaannorppa. Kuva: Timo Seppäläinen.

Puistossa ei suunnitella toteutettavan uusia reittejä tai palvelurakenteita, vaan ylläpidetään olemassa olevaa ja parannetaan esteettömyyttä sekä parannetaan virkistyskäytön ohjausta opastusviestinnän keinoin. Alueella noudatetaan kestävän luontomatkailun periaatteita ja panostetaan yrittäjien yhteistyösopimuksiin sekä norppaystävällisen matkailun periaatteisiin.

Puiston vyöhykejaolla, palvelurakenteiden sijoittelulla ja seurantamittareiden avulla ohjataan kävijöiden liikkumista siten, ettei lajistolle aiheudu liikaa häiriötä ja kulumisvauriot jäävät mahdollisimman pieniksi. Retkeilyrakenteet ja kävijöiden ohjaus keskitetään retkeily- ja luonto-matkailuvyöhykkeelle. Merkittävä osa suunnittelualueesta (56 %) pidetään liikkumisrajoitusvyöhykkeenä 1.1.–30.4. välisenä aikana, jotta saimaannorpan pesintää alueella voidaan turvata tulevaisuudessa. Kansallispuiston järjestyssääntö tullaan päivittämään.

Hoito- ja käyttösuunnitelman teosta on vastannut Metsähallituksen Luontopalvelujen asiantuntijoista koottu projektiryhmä. Hoito- ja käyttösuunnitelma ohjaa toimintaa valtion alueilla. Suunnitelma on laadittu osallistavaa suunnittelutapaa noudattaen yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa.

Hoito- ja käyttösuunnitelman pohjaksi kerättiin mahdollisimman laajasti tietoa alueesta. Päivitettyjen tietojen perusteella muodostettiin kuva alueen arvokkaimmista asioista ja niitä kohtaavista uhista. Nämä arvot toimivat suunnitelman pohjana. Suunnittelun tueksi koottiin keskeisistä sidosryhmistä yhteistyöryhmä, jossa kuultiin sidosryhmien näkemyksiä alueen kehittämiseen ja sovitettiin yhteen erilaisia tavoitteita. Hoito- ja käyttösuunnitelma päivitettiin osana EU-rahoitteista Yhteinen Saimaannorppamme -LIFE-hanketta.

Lisätietoja:

maankäytön eritysasiantuntija Meri-Hilkka Mäkelä: Metsähallitus, Luontopalvelut: puh. 040 7690 673, meri-hilkka.makela@metsa.fi

Koloveden kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma (julkaisut.metsa.fi)
Koloveden kansallispuisto (luontoon.fi)

Hankkeen ja rahoittajien tunnukset: Yhteinen saimaannorppamme, Metsähallitus, EU:n Life, Natura 2000 ja Nestorisäätiö.