Vanhojen rakennusten pihapiiri talvella, hangessa seisoo lumikenkäilijä, toinen istuu vieressä, hirsiaitan ovien edessä kulkevalla lankkukäytävällä.
Talviretkellä Linnansaaren torpan pihapiirissä, Kuva: Saara Lavi.

Linnansaaren kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman päivitys on aloitettu. Suunnittelun kohteena on Linnansaaren kansallispuiston, Linnansaaren Natura 2000 -alueen ja niihin kiinteästi liittyvien Tuores-Haapion suojelualueiden muodostama kokonaisuus, jonka pinta-ala on noin 26 970 ha.

Alueen edellinen hoito- ja käyttösuunnitelma laadittiin vuonna 2010. Reilussa vuosikymmenessä alueen kävijämäärät ovat lisääntyneet merkittävästi, eikä vanha suunnitelma enää vastaa nykypäivän tarpeisiin. Suunnitelman päivityksen päämääränä on sovittaa yhteen luonnon- ja kulttuuriperinnön suojelun, virkistyskäytön ja luontomatkailun tarpeita seuraavien 10–15 vuoden ajanjaksolla. Keskeisiä tavoitteita ovat luontomatkailun ja virkistyskäytön järjestäminen kestävällä tavalla alueen suojeluarvot ja kasvava kävijäpaine huomioiden sekä tarvittavien suojelu-, hoito- ja ennallistamistoimien määrittely alueen luontoarvojen turvaamiseksi.

Linnansaaren kansallispuisto (n. 9700 ha) ja Natura 2000 -alue (FI0500002, n. 26 525 ha) ovat osin limittäiset. Mukana suunnitelmassa on pieni osa Hevonniemen Natura-alueesta (FI0500171), koska kansallispuisto ulottuu sen puolelle (n. 10 ha). Linnansaaren Natura-alueeseen kuuluu myös muita valtion omistamia ja yksityisiä luonnonsuojelukohteita (n. 7 ha ja 11 ha) ja yksityisiä vesialueita, joita tarkastellaan suunnitelmassa siltä osin kuin ne kytkeytyvät kohdealueen hoitoon ja käyttöön. Natura-alueen ja kansallispuiston ulkopuoliset Tuores-Haapion suojelualueet ovat valtion omistuksessa (n. 20 ha).

Hoito- ja käyttösuunnitelman teosta vastaa Metsähallituksen Luontopalvelujen asiantuntijoista koottu projektiryhmä.

Hoito- ja käyttösuunnitelman pohjaksi kerätään mahdollisimman laajasti tietoa alueesta. Päivitettyjen tietojen perusteella muodostetaan kuva alueen arvokkaimmista asioista ja niitä kohtaavista uhista. Nämä arvot toimivat suunnitelman pohjana. Suunnittelun tueksi on koottu keskeisistä sidosryhmistä yhteistyöryhmä, jossa kuullaan sidosryhmien näkemyksiä alueen kehittämiseen ja sovitetaan yhteen erilaisia tavoitteita.

Projekti on osa Yhteinen saimaannorppamme LIFE -hanketta.

Suunnitelma laaditaan yhdessä Koloveden kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman kanssa.

Työn alla

Hoito- ja käyttösuunnitelman pohjaksi kerätään mahdollisimman laajasti tietoa alueesta. Päivitettyjen tietojen perusteella muodostetaan kuva alueen arvokkaimmista asioista ja niitä kohtaavista uhista. Nämä arvot toimivat suunnitelman pohjana. Suunnittelun tueksi on koottu keskeisistä sidosryhmistä yhteistyöryhmä, jossa kuullaan sidosryhmien näkemyksiä alueen kehittämiseen ja sovitetaan yhteen erilaisia tavoitteita.

Kesällä 2022 auki olleen verkkokyselyn tulokset on käsitelty. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Kyselyllä koottiin alueen käyttäjiltä asiakaskokemusta, tietoa ja toiveita Linnansaaren kansallispuiston kehittämisen tueksi. Vastauksia saatiin 47 kappaletta. Kaikkiaan vastauksissa näkyi, että Haukiveden luonnonkaunista tunnelmaa arvostetaan, ja harmitellaan sen rikkoutumista. Metsähallituksen palveluista saatu palaute oli enimmäkseen positiivista mutta toiveita oli esimerkiksi viestinnän suhteen. Muutoin palveluissa nähtiin tarvetta erityisesti kuljetukselle ja ruoalle, ja näihin oltiin jokseenkin tyytyväisiä. Vastauksia tullaan hyödyntämään projektiryhmän työskentelyssä ja turvallisuushuolet selvitetään.

Nyt työn alla ovat suunnitelman päämäärät, tavoitteet ja vyöhykejako, eli mihin Linnansaaren hoidon ja käytön suhteen pyritään. Vyöhykejaon päätarkoitus on näyttää, mille alueille aktiivisesti ohjataan kävijöitä ja mille ei. Rajoitusvyöhykkeillä suojellaan alueen herkimpiä osia, kun taas retkeily- ja luontomatkailuvyöhykkeiksi määritellyille osille ohjataan kävijöitä esimerkiksi rakenteilla. Vyöhykkeiden päivitys Linnansaaren alueella on haastavaa puiston hajanaisen muodon vuoksi.

Keskeisimmät suunnitelmassa linjattavat kysymykset

Tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittely alueen luonnon ja kulttuuriperinnön suojelemiseksi

  • Saimaannorpan pesimä- ja karvanvaihtorauhan turvaaminen sekä pesimäolosuhteiden parantaminen esimerkiksi keinopesillä
  • Linnuston pesimärauhan turvaaminen
  • Luontotyyppien suojelun toimenpidetarpeiden arviointi
  • Kulttuuriperinnöstä viestiminen ja opastaminen
  • Haitallisten vieraslajien pyynnin tarkastelu
  • Vyöhykejaon päivittäminen.

Kestävän virkistystoiminnan ja matkailun ohjaus

  • Yritystoiminnan ja tapahtumien järjestämisen linjaus
  • Virkistyskäytön järjestäminen suhteessa suunnittelualuetta ympäröiviin maankäyttöön, suojelualueisiin, vesialueisiin ja matkailupalveluihin
  • Palveluvarustus (rakenteet ja reitit, esim. melonta).

Alueen muun käytön kehittämis- ja ohjaustarpeen tarkastelu ja järjestäminen kestävällä tavalla, erit. kalastus.

Järjestyssäännön päivittämisen tarpeen arviointi.

Osallistu suunnitteluun

Koko suunnitteluprosessin ajan sidosryhmillä ja kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmaan. Suunnittelun etenemistä voi seurata tältä verkkosivulta.

Kirjallista palautetta tai kehittämisehdotuksia voi toimittaa postitse tai sähköpostitse suunnitelman tekijöille (yhteystiedot alla).

Suunnitelmaluonnos tulee valmistuttuaan nähtäville ja lausuntokierrokselle. Saadun palautteen perusteella suunnitelmaan tehdään tarvittavat muutokset, se viimeistellään ja lähetetään ympäristöministeriön vahvistettavaksi.

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Meeri Koivuniemi
Metsähallitus, Järvi-Suomen Luontopalvelut

Kolin luontokeskus Ukko
Ylä-Kolintie 39, 83960 Koli
meeri.koivuniemi@metsa.fi
puh. 0206 39 4083

Virallinen sähköposti osoitteeseen kirjaamo@metsa.fi.

Päivitetty viimeksi 25.11.2022