Ihmisiä järven rantaniityllä kaatamassa viikatteilla korkea heinää.
Linnansaaren torpan lähiniittyjä hoitamassa. Kuva: Saara Lavi.

Ajankohtaista

Vastaa ja vaikuta Linnansaaren kansallispuiston tulevaisuuteen!

Kysely on avoinna 15.8.2022 asti (https://new.maptionnaire.com)

Linnansaaren kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman päivitys on aloitettu. Suunnittelun kohteena on Linnansaaren kansallispuiston, Linnansaaren Natura 2000 -alueen ja niihin kiinteästi liittyvien Tuores-Haapion suojelualueiden muodostama kokonaisuus, jonka pinta-ala on noin 26 970 ha.

Alueen edellinen hoito- ja käyttösuunnitelma laadittiin vuonna 2010. Reilussa vuosikymmenessä alueen kävijämäärät ovat lisääntyneet merkittävästi, eikä vanha suunnitelma enää vastaa nykypäivän tarpeisiin. Suunnitelman päivityksen päämääränä on sovittaa yhteen luonnon- ja kulttuuriperinnön suojelun, virkistyskäytön ja luontomatkailun tarpeita seuraavien 10–15 vuoden ajanjaksolla. Keskeisiä tavoitteita ovat luontomatkailun ja virkistyskäytön järjestäminen kestävällä tavalla alueen suojeluarvot ja kasvava kävijäpaine huomioiden sekä tarvittavien suojelu-, hoito- ja ennallistamistoimien määrittely alueen luontoarvojen turvaamiseksi.

Linnansaaren kansallispuisto (n. 9700 ha) ja Natura 2000 -alue (FI0500002, n. 26 525 ha) ovat osin limittäiset. Mukana suunnitelmassa on pieni osa Hevonniemen Natura-alueesta (FI0500171), koska kansallispuisto ulottuu sen puolelle (n. 10 ha). Linnansaaren Natura-alueeseen kuuluu myös muita valtion omistamia ja yksityisiä luonnonsuojelukohteita (n. 7 ha ja 11 ha) ja yksityisiä vesialueita, joita tarkastellaan suunnitelmassa siltä osin kuin ne kytkeytyvät kohdealueen hoitoon ja käyttöön. Natura-alueen ja kansallispuiston ulkopuoliset Tuores-Haapion suojelualueet ovat valtion omistuksessa (n. 20 ha).

Hoito- ja käyttösuunnitelman teosta vastaa Metsähallituksen Luontopalvelujen asiantuntijoista koottu projektiryhmä.

Projekti on osa Yhteinen saimaannorppamme LIFE -hanketta.

Suunnitelma laaditaan yhdessä Koloveden kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman kanssa.

Työn alla

Hoito- ja käyttösuunnitelman pohjaksi kerätään mahdollisimman laajasti tietoa alueesta. Päivitettyjen tietojen perusteella muodostetaan kuva alueen arvokkaimmista asioista ja niitä kohtaavista uhista. Nämä arvot toimivat suunnitelman pohjana. Suunnittelun tueksi on koottu keskeisistä sidosryhmistä yhteistyöryhmä, jossa kuullaan sidosryhmien näkemyksiä alueen kehittämiseen ja sovitetaan yhteen erilaisia tavoitteita. Avoin kysely kaikille suunnittelusta kiinnostuneille julkaistaan lähiaikoina.

Keskeisimmät suunnitelmassa linjattavat kysymykset

Tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittely alueen luonnon ja kulttuuriperinnön suojelemiseksi

  • Saimaannorpan pesimä- ja karvanvaihtorauhan turvaaminen sekä pesimäolosuhteiden parantaminen esimerkiksi keinopesillä
  • Linnuston pesimärauhan turvaaminen
  • Luontotyyppien suojelun toimenpidetarpeiden arviointi
  • Kulttuuriperinnöstä viestiminen ja opastaminen
  • Haitallisten vieraslajien pyynnin tarkastelu
  • Vyöhykejaon päivittäminen.

Kestävän virkistystoiminnan ja matkailun ohjaus

  • Yritystoiminnan ja tapahtumien järjestämisen linjaus
  • Virkistyskäytön järjestäminen suhteessa suunnittelualuetta ympäröiviin maankäyttöön, suojelualueisiin, vesialueisiin ja matkailupalveluihin
  • Palveluvarustus (rakenteet ja reitit, esim. melonta).

Alueen muun käytön kehittämis- ja ohjaustarpeen tarkastelu ja järjestäminen kestävällä tavalla, erit. kalastus.

Järjestyssäännön päivittämisen tarpeen arviointi.

Osallistu suunnitteluun

Kaikille alueen kehittämisestä kiinnostuneille on auki karttapohjainen kysely osoitteessa https://new.maptionnaire.com/q/6pl29ohp8vwn .

Kyselyn tarkoitus on koota alueen käyttäjiltä asiakaskokemusta, tietoa ja toiveita Linnansaaren kansallispuiston kehittämisen tueksi. Kyselyyn on helpointa vastata tietokoneella tai tabletilla, mutta se toimii myös älypuhelimessa. Aikaa vastaamiseen kuluu 10–20 minuuttia. Kysely on avoinna 15.8.2022 klo 24:00 asti. Kyselyssä ei kerätä vastaajia yksilöiviä henkilötietoja eivätkä vastaukset ole yhdistettävissä yksittäisiin henkilöihin.

Suunnitelmaa on mahdollisuus kommentoida myös perinteisenä lausuntona myöhemmin tänä vuonna

Koko suunnitteluprosessin ajan sidosryhmillä ja kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmaan. Suunnittelun etenemistä voi seurata tältä verkkosivulta.

Kirjallista palautetta tai kehittämisehdotuksia voi toimittaa postitse tai sähköpostitse suunnitelman tekijöille (yhteystiedot alla).

Suunnitelmaluonnos valmistuu syksyllä 2022. Siitä annettujen palautteiden ja lausuntojen aiheuttamat muutokset käsitellään, suunnitelma viimeistellään ja lähetetään lopuksi ympäristöministeriön vahvistettavaksi.

Lisätietoja

Suunnittelija Mari Eskelinen
Metsähallitus, Järvi-Suomen Luontopalvelut
Akselinkatu 8, 57130 Savonlinna
mari.eskelinen@metsa.fi
Puh. 0206 39 4083

Päivitetty viimeksi 1.7.2022