Ihmisiä järven rantaniityllä kaatamassa viikatteilla korkea heinää.
Linnansaaren torpan lähiniittyjä hoitamassa. Kuva: Saara Lavi.

Linnansaaren kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma on julkaistu:

Linnansaaren kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma tähtää saimaannorppakannan kasvuun ja luonnon virkistyskäytön kestävyyteen (tiedote 15.12.2023).

Linnansaaren kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma (julkaisut.metsa.fi)

Suunnittelun kohteena oli Linnansaaren kansallispuiston, Linnansaaren Natura 2000 -alueen ja niihin kiinteästi liittyvien Tuores–Haapion suojelualueiden muodostama kokonaisuus, jonka pinta-ala on noin 26 970 ha.

Suunnitelman päivitys

Alueen edellinen hoito- ja käyttösuunnitelma laadittiin vuonna 2010. Reilussa vuosikymmenessä alueen kävijämäärät ovat lisääntyneet merkittävästi, eikä vanha suunnitelma enää vastannut nykypäivän tarpeisiin. Suunnitelman päivityksen päämääränä on sovittaa yhteen luonnon ja kulttuuriperinnön suojelun, virkistyskäytön ja luontomatkailun tarpeita seuraavien 10–15 vuoden ajanjaksolla. Keskeisiä tavoitteita ovat luontomatkailun ja virkistyskäytön järjestäminen kestävällä tavalla alueen suojeluarvot ja kasvava kävijäpaine huomioiden sekä tarvittavien suojelu-, hoito- ja ennallistamistoimien määrittely alueen luontoarvojen turvaamiseksi.

Linnansaaren kansallispuisto (n. 9700 ha) ja Natura 2000 -alue (FI0500002, n. 26 525 ha) ovat osin limittäiset. Mukana suunnitelmassa on pieni osa Hevonniemen Natura-alueesta (FI0500171), koska kansallispuisto ulottuu sen puolelle (n. 10 ha). Linnansaaren Natura-alueeseen kuuluu myös muita valtion omistamia ja yksityisiä luonnonsuojelukohteita (n. 7 ha ja 11 ha) ja yksityisiä vesialueita, joita tarkastellaan suunnitelmassa siltä osin kuin ne kytkeytyvät kohdealueen hoitoon ja käyttöön. Natura-alueen ja kansallispuiston ulkopuoliset Tuores-Haapion suojelualueet ovat valtion omistuksessa (n. 20 ha).

Hoito- ja käyttösuunnitelman teosta on vastannut Metsähallituksen Luontopalvelujen asiantuntijoista koottu projektiryhmä.

Hoito- ja käyttösuunnitelman pohjaksi kerättiin mahdollisimman laajasti tietoa alueesta. Päivitettyjen tietojen perusteella muodostettiin kuva alueen arvokkaimmista asioista ja niitä kohtaavista uhista. Nämä arvot toimivat suunnitelman pohjana. Suunnittelun tueksi koottiin keskeisistä sidosryhmistä yhteistyöryhmä, jossa kuultiin sidosryhmien näkemyksiä alueen kehittämiseen ja sovitetaan yhteen erilaisia tavoitteita.

Projekti oli osa Yhteinen saimaannorppamme LIFE -hanketta.

Suunnitelma laaditiin yhdessä Koloveden kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman kanssa.

Lisätietoja

Päivitetty viimeksi 19.12.2023