Vanhojen rakennusten pihapiiri talvella, hangessa seisoo lumikenkäilijä, toinen istuu vieressä, hirsiaitan ovien edessä kulkevalla lankkukäytävällä.
Talviretkellä Linnansaaren torpan pihapiirissä, Kuva: Saara Lavi.

Linnansaaren kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman päivitys on aloitettu. Suunnittelun kohteena on Linnansaaren kansallispuiston, Linnansaaren Natura 2000 -alueen ja niihin kiinteästi liittyvien Tuores-Haapion suojelualueiden muodostama kokonaisuus, jonka pinta-ala on noin 26 970 ha.

Alueen edellinen hoito- ja käyttösuunnitelma laadittiin vuonna 2010. Reilussa vuosikymmenessä alueen kävijämäärät ovat lisääntyneet merkittävästi, eikä vanha suunnitelma enää vastaa nykypäivän tarpeisiin. Suunnitelman päivityksen päämääränä on sovittaa yhteen luonnon- ja kulttuuriperinnön suojelun, virkistyskäytön ja luontomatkailun tarpeita seuraavien 10–15 vuoden ajanjaksolla. Keskeisiä tavoitteita ovat luontomatkailun ja virkistyskäytön järjestäminen kestävällä tavalla alueen suojeluarvot ja kasvava kävijäpaine huomioiden sekä tarvittavien suojelu-, hoito- ja ennallistamistoimien määrittely alueen luontoarvojen turvaamiseksi.

Linnansaaren kansallispuisto (n. 9700 ha) ja Natura 2000 -alue (FI0500002, n. 26 525 ha) ovat osin limittäiset. Mukana suunnitelmassa on pieni osa Hevonniemen Natura-alueesta (FI0500171), koska kansallispuisto ulottuu sen puolelle (n. 10 ha). Linnansaaren Natura-alueeseen kuuluu myös muita valtion omistamia ja yksityisiä luonnonsuojelukohteita (n. 7 ha ja 11 ha) ja yksityisiä vesialueita, joita tarkastellaan suunnitelmassa siltä osin kuin ne kytkeytyvät kohdealueen hoitoon ja käyttöön. Natura-alueen ja kansallispuiston ulkopuoliset Tuores-Haapion suojelualueet ovat valtion omistuksessa (n. 20 ha).

Hoito- ja käyttösuunnitelman teosta vastaa Metsähallituksen Luontopalvelujen asiantuntijoista koottu projektiryhmä.

Projekti on osa Yhteinen saimaannorppamme LIFE -hanketta.

Suunnitelma laaditaan yhdessä Koloveden kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman kanssa.

Osallistu suunnitteluun

Koko suunnitteluprosessin ajan sidosryhmillä ja kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmaan. Kevään aikana järjestetään yleisötilaisuus ja/tai verkkokysely mahdollisuuksien mukaan, riippuen esimerkiksi pandemiatilanteesta. Suunnittelun etenemistä voi seurata tältä verkkosivulta.

Kirjallista palautetta tai kehittämisehdotuksia voi toimittaa postitse tai sähköpostitse suunnitelman tekijöille (yhteystiedot alla).

Suunnitelmaluonnos valmistuu syksyllä 2022. Siitä annettujen palautteiden ja lausuntojen aiheuttamat muutokset käsitellään, suunnitelma viimeistellään ja lähetetään lopuksi ympäristöministeriön vahvistettavaksi.

Lisätietoja

Suunnittelija Mari Eskelinen
Metsähallitus, Järvi-Suomen Luontopalvelut
Akselinkatu 8, 57130 Savonlinna
mari.eskelinen@metsa.fi
Puh. 0206 39 4083

Päivitetty viimeksi 11.1.2022