Monimuotoisuusindeksi

Metsähallitus seuraa valtion maiden luonnon monimuotoisuuden tilan kehittymistä monimuotoisuusindeksillä. Indeksi kuvaa sekä luonnon monimuotoisuudelle tärkeiden rakennepiirteiden, kuten lahopuun määrän, kehittymistä että luonnon monimuotoisuuden säilymiseen ja edistämiseen tehtyjen panostusten, kuten luontokohteiden säilymisen ja ennallistamistoimien määrän, vaikuttavuutta.

Indeksi kertoo monimuotoisuuden kehittymisestä

Monimuotoisuusindeksi koostuu viidesta mittarista, jotka ovat

  • Natura 2000 -maaluontotyyppien tila-arvio
  • luontokohteiden huomioiminen hakkuissa
  • ennallistamistoimenpiteiden pinta-ala (ha)
  • lahopuun määrä (m³/ha)
  • järeän haavan määrä (m³/ha).

Monimuotoisuusindeksin arvo kertoo, onko luonnon monimuotoisuus kehittymässä valtion mailla ja yksityisillä suojelualueilla huonompaan (1) vai parempaan suuntaan (5).

Tavoitteenamme jatkuva parantaminen

Vuonna 2019 monimuotoisuusindeksi sai arvon 3,82. Vuonna 2018 indeksin arvo oli 3,74.

Monimuotoisuusindeksi ja sen kehitys (asteikolla 1-5) valtion mailla vuosina 2017-2019.

Mittari 2017 2018 2019
Natura 2000 -maaluontotyyppien tila-arvio 3,89 3,90 3,90 
Luontokohteiden huomioiminen hakkuissa 4,52  4,87 5,00
Ennallistamistoimenpiteiden pinta-ala (ha) 3,7 3,81 4,06
Lahopuun määrä (m³/ha) 2,30 2,13 2,13
Järeän haavan määrä (m³/ha) 3,40 4,00 4,00
MONIMUOTOISUUSINDEKSI 3,56 3,74 3,82

Indeksin osa-alueista parhaiten onnistuimme vuonna 2019 luontokohteiden huomioimisessa metsienkäsittelyssä. Myös ennallistamistoimenpiteiden pinta-ala oli edellisvuotta suurempi ja siten myös toimenpiteiden vaikuttavuus parempi.

Osaindeksien tarkastelussa alimman arvosanan sai lahopuun määrä. Sen lisääminen on asetettu tavoitteeksi seuraaville vuosille.