Monimuotoisuusindeksi

Metsähallitus seuraa valtion maiden luonnon monimuotoisuuden tilan kehittymistä monimuotoisuusindeksillä. Indeksi kuvaa sekä luonnon monimuotoisuudelle tärkeiden rakennepiirteiden, kuten lahopuun määrän, kehittymistä että luonnon monimuotoisuuden säilymiseen ja edistämiseen tehtyjen panostusten, kuten luontokohteiden säilymisen ja ennallistamistoimien määrän, vaikuttavuutta.

Indeksi kertoo monimuotoisuuden kehittymisestä

Monimuotoisuusindeksi koostuu viidestä mittarista, jotka ovat

  • Natura 2000 -maaluontotyyppien tila-arvio
  • luontokohteiden huomioiminen hakkuissa
  • ennallistamistoimenpiteiden pinta-ala (ha)
  • lahopuun määrä (m³/ha)
  • järeän haavan määrä (m³/ha).

Monimuotoisuusindeksin arvo kertoo, onko luonnon monimuotoisuus kehittymässä valtion mailla ja yksityisillä suojelualueilla huonompaan (1) vai parempaan suuntaan (5).

Tavoitteenamme jatkuva parantaminen

Vuonna 2020 monimuotoisuusindeksi sai arvon 3,91. Vuonna 2019 indeksin arvo oli 3,82. Mittarin arvo on parantunut joka vuosi vuodesta 2016 lähtien.

Monimuotoisuusindeksi ja sen kehitys (asteikolla 1-5) valtion mailla vuosina 2018-2020.

Mittari 2018 2019 2020
Natura 2000 -maaluontotyyppien tila-arvio 3,90 3,90 3,82 
Luontokohteiden huomioiminen hakkuissa 4,87  5,00 5,00
Ennallistamistoimenpiteiden pinta-ala (ha) 3,81 4,06 5,00
Lahopuun määrä (m³/ha) 2,13 2,13 2,25
Järeän haavan määrä (m³/ha) 4,00 4,00 3,5
MONIMUOTOISUUSINDEKSI 3,74 3,82 3,91

Indeksin osa-alueista parhaiten onnistuimme vuonna 2020 luontokohteiden huomioimisessa metsienkäsittelyssä sekä ennallistamisen ja luonnonhoidon pinta-alojen kasvattamisessa.

Osaindeksien tarkastelussa alimman arvosanan sai lahopuun määrä. Sen lisääminen on asetettu tavoitteeksi seuraaville vuosille.