Mångfaldsindex

Forststyrelsen följer upp utvecklingen av den biologiska mångfalden årligen med hjälp av ett mångfaldsindex. Indexet beskriver utvecklingen av strukturella drag som är viktiga för mångfalden, såsom mängden död ved, samt effekten av satsningar som vi har gjort för att bevara och främja den biologiska mångfalden, såsom bevarandet av naturobjekten och restaureringsåtgärderna.

Indexet visar hur mångfalden utvecklas

Indexet består av fem indikatorer:

  • statusbedömning av Natura 2000-landnaturtyper
  • beaktande av naturobjekt vid avverkningar
  • restaureringsåtgärder, areal (ha)
  • mängden död ved (m³/ha)
  • mängden grova aspar (m³/ha).

Indikatorn visar om den biologiska mångfalden håller på att utvecklas i en sämre (1) eller bättre (5) riktning i statens markområden och privata skyddsområden.

Vårt mål är ständig förbättring

År 2019 fick mångfaldsindexet värdet 3,82 på skalan 1–5. År 2018 var indexets värde 3,74.

Mängfaldsindex 2017-2019

Indikator201720182019
Statusbedömning av Natura 2000 -landnaturtyper3,893,93,9
Beaktande av naturobjekt vid avverkningar4,524,875,00
Restaureringsåtgärder, areal (ha)3,73,814,06
Mängden död ved (m³/ha)2,302,132,13
Mängden grova aspar (m³/ha)3,404,004,00
MÅNGFALDSINDEX3,563,743,82

Av indexets delområden 2019 lyckades vi bäst med att beakta naturobjekten i samband med skogsbehandling. Arealen där vi vidtog restaureringsåtgärder var också större än i fjol, vilket innebar att åtgärdernas effekt var bättre.

En granskning av delindexen visar att mängden död ved fick det lägsta betyget. Därför har vi ställt upp en ökning av mängden död ved som mål för kommande år.