Publicerad 5.8.2021

På Uddskatan i Hangö iståndsätts värdefulla vårdbiotoper med hjälp av frivilliga

WWF och Forststyrelsens Naturtjänster ordnar ett talkoläger på Uddskatan i Hangö från den 31 juli till den 7 augusti. Under lägret vårdas områdets värdefulla vårdbiotoper. De frivilliga talkoarbetarna röjer bort t.ex. enbuskar och vresros.

Målet med skötselåtgärderna är att vårda hotade arters livsmiljöer genom att iståndsätta öppna havsstrandängar och betad hagmark. Med hjälp av skötselåtgärderna upprätthålls det traditionella beteslandskapet och vyerna från naturstigen mot havet.

En människa klipper vegetation med trädgårdssax
Foto: Meelis Linnamägi, Forststyrelsen.

De öppna och halvöppna naturtyper som upprätthålls med hjälp av röjning och fortsatt betesgång är mycket viktiga för områdets fågelbestånd och hotade arter. Uddskatan är en nationellt viktig flyttled för fåglar och ett viktigt häckningsområde för många fågelarter.

Lägret är en del av projektet Kust-LIFE som leds av Forststyrelsen. Inom projektet iståndsätts viktiga livsmiljöer vid kusten och i skärgården, såsom solexponerade områden, strandängar, lundar och hagmarker.

Mer information:

Olli Borg, WWF, tfn 050 569 2136; olli.borg@gmail.com

Esko Tainio, specialplanerare, Forststyrelsens Naturtjänster; tfn 0206 39 4581; esko.tainio@metsa.fi

Life, Natura 2000 och Kust-LIFE.