Människor på en ängesom är kantad av stora lövträd. Rök i luften.
Talkoarbetare i Framnäs, Raseborg öppnar vårdbiotopen sommaren 2023 för utrotningshotade arter och betande kor. Foto: Meelis Linnamägi.

Aktuellt

Solexponerad betesmark restaureras på Norstö i Skärgårdshavets nationalpark i början av året (pressmeddelande 23.1.2024)

Läs mer om arbetet inom projektet: se listan på slutet av denna sida.

Skärgårdhavets skötsel- och användningsplan bearbetas tillsammans

I projektet iståndsätts betydelsefulla livsmiljöer vid kusten och i skärgården, såsom solstekta områden, strandängar, lundar och hagmarker. Genom att iståndsätta områdena förbättras levnadsförhållandena för bl.a. apollofjärilen och läderbaggen. Samtidigt avlägsnas den skadliga vresrosen. Det område som ska iståndsättas består av natur längs den finländska kusten från Bottenviken till Hangö skärgård samt längs den norra kusten i Estland, bland annat i Tallinn och Lahemaa nationalpark.

Projektet pågår under tiden 1.8.2018–31.3.2025.

Ett sammanhängande nätverk hjälper naturen att klara sig

Projektet Kust-LIFE förbättrar tillståndet i Natura 2000-naturskyddsområden längs kusten och i skärgården. Målet är att skapa ett välfungerande nätverk av livsmiljöer. Objekten består framför allt av öppna och halvöppna miljöer som är typiska för kusten.

Vi iståndsätter miljöer och kompletterar nätverket med nya objekt. Iståndsättningen ökar livsmiljöernas storlek och förbättrar deras kvalitet samt minskar deras avstånd till varandra. Till exempel bör apollofjärilen ha tillgång till tillräckligt med ängar som är i bra skick på några kilometers avstånd.

Att förbättra nätverket är särskilt viktigt just nu då konsekvenserna av klimatförändringen börjar synas. Det nätverk av naturskyddsområden som ligger i nord–sydlig riktning längs västkusten är ett kärnområde för ängarna i Finland. Avsikten är att i framtiden skapa ett sammanhängande nätverk av välmående naturtyper i nord–sydlig riktning som hjälper arterna att flytta sig till nya levnadsområden då de sydliga områdena blir för varma eller torra.

De nätverk av naturtyper som iståndsätts överlappar delvis varandra. Under sin livstid kan en art vara i behov av många olika slags livsmiljöer. Många insekter kräver en mosaik av naturmiljöer, och genom projektet hjälper man till exempel två apollofjärilsarter.

Alla naturtyper kräver inte iståndsättning. Åtgärderna berör 20–30 % av skyddsområdena. En av våra första åtgärder är att utarbeta en översiktsplan för naturvården där man beskriver både det nätverk som ska iståndsättas och de myrar och skogar som förblir utanför.

Översiktsplanen utgör det första steget i en kostnadseffektiv iståndsättning.

En övergripande plan för naturvården i Skärgårdshavets naturskyddsområden har publicerats på finska, sammanfattning (presentationsblad) finns på svenska:

Övriga planer och inventeringsrapporter samt olika videon finns huvudsakligen på finska:

Finansiering och partner

Projektet har en budget på 8,7 miljoner euro av vilket Europeiska kommissionen finansierar 60 %, dvs. 5,2 miljoner euro.

Projektet leds av Forststyrelsens Naturtjänster.

Samarbetspartner är

  • Keskkonnaamet (miljöförvaltningen i Estland)
  • Staden Brahestad
  • Raumo stad
  • Tallinns stad
  • Åbo stad
  • Åbo universitet
  • NTM-centralen i Egentliga Finland
  • WWF Finland

Kontaktuppgifter

Projektchef Kimmo Kurkko
Forststyrelsen, Naturtjänster
tfn 0401628245
kimmo.kurkko@metsa.fi

Naturvårdsarbete inom projektet

År 2024

År 2023, stor talkosommar 

År 2022

År 2021

År 2020

Bilden innehåller alla projektpartners logotyper.

Projektet har fått finansiering av Europeiska Unionens LIFE-program. Materialet reflekterar synsätt av upphovsmannen, och Europeiska kommissionen eller CINEA är inte ansvariga för användning av materialets innehåll.

Senast uppdaterad 15.2.2024