Vresros. Foto: Lotta Flemming.

Vad kan jag själv göra?

Ersätt dina prydnadsrosor med någon annan art eller samla in nyponen så att inte fröna kommer åt att sprida sig.

Om det i närheten av ditt hem eller sommarstuga växer förvildade vresrosor kan du be om lov av markägaren att få bekämpa den och sedan göra bekämpningen till ditt eget sommarprojekt.

Bekämpningen är speciellt viktig om förekomsten finns vid vatten. Mer detaljerad information om olika bekämpningsmetoder hittar du till exempel i Forststyrelsens bekämpningsanvisningar nedan eller via vieraslajit.fi-portalen. Via den kan du även anmäla dina observationer av främmande arter.

Vresrosen (Rosa rugosa) är en invasiv, främmande art som ursprungligen kommer från nordöstra Asien. Den har importerats till Europa som prydnadsväxt. Dess ursprungliga växtplatser vid Stilla Havet finns på sten- och grusstränder. Eftersom nyponen både flyter och tål saltvatten sprider den sig längs kusten och i skärgårdarna till nya ställen. Efter att vresrosen har fått fotfäste på en strand kan den sprida sig med hjälp av sitt rotsystem och bilda ogenomträngliga snår. Samtidigt tränger den undan de arter som ursprungligen växte på stranden.

Vresrosen finns med på EU-kommissionens lista över Europas 100 värsta främmande arter. Vresrosen finns också upptagen på Finlands nationella lista över främmande arter och det är förbjudet att importera och sälja den från och med 1.6.2019. Efter en övergångsperiod på tre år är det även förbjudet att odla den. Inom Kust-LIFE:s projektområde finns fler än 300 kända förekomster av arten, och nya hittas hela tiden.

Bekämpning

Bekämpning av vresros kräver tid och uthållighet. De metoder Forststyrelsen använder sig av består av att gräva upp plantan med spade eller maskinellt, att klippa ner hela plantan och täcka över platsen med presenning, utmattning dvs. avlägsnande av växtens gröna delar tre gånger per sommar samt kemisk bekämpning med glyfosat. Glyfosat förhindrar syntesen av ett visst protein i växten och som en följd av detta dör växterna. Ämnet bryts ned av markorganismer. På skyddsområdena är användningen en engångsföreteelse, och mängderna som används är ytterst små i jämförelse med användningen på jordbruksmarkerna.

Frågor och svar om användnig av glyfosat (pdf)

Beslut om vilken bekämpningsmetod som används vid varje enskild förekomst inom Kust-LIFE fattas i fält. Beslutet påverkas av förekomstens storlek och placering, jordmånen och mängden förekomster på ön. Utgångspunkten är att små förekomster bekämpas i första hand mekaniskt.

I arbetet tas alltid hänsyn till förekomstplatsens naturvärden. Till exempel utförs inte bekämpning under fåglarnas häckningstid om det i själva vresrosbusken eller i dess närhet finns ett fågelbo som är i användning. Växtligheten i närheten av busken kontrolleras också så att inte värdefull växtlighet skadas i bekämpningsarbetet.

Mera information

Senast uppdaterad 21.6.2022