Publicerad 31.3.2022

Bekämpningen av vresros ger goda resultat vid kusten

Inom projekten Kust-LIFE och Inspect har man lyckats bekämpa den skadliga främmande arten vresros på många ställen på olika håll längs Finlands kust, till exempel i Skärgårdshavet, Närpes skärgård och Valsörarna. Genom bekämpning förhindrar man spridningen av vresros och ökar livsrummet för värdefulla arter och naturtyper. 

Vresrosen (Rosa rugosa), som är en bekant växt för utsmyckning av trädgårdar och stadsmiljöer, har under de senaste årtiondena spridit sig från planteringar till naturen i allt snabbare takt, särskilt i Finlands kustområden. Samtidigt har den tagit livsrum från många numera hotade arter.

Vresrosen sprids med fåglar och när bär och frön flyter till nya områden. När vresrosen har etablerat sig på kusten kan den med hjälp av sina horisontella rötter sprida ut sig till ogenomträngliga snår. När vresrosen sprider ut sig tränger den undan den ursprungliga vegetationen, insekter och andra djur. Spridningen av vresrosen påskyndar artförlusten och försämrar den biologiska mångfalden. Vresrosen har klassificerats som en skadlig främmande art som ska bekämpas.

– Vresrosbestånd bekämpas för att förhindra att växten sprider sig till nya områden. På så sätt tryggas de hotade arternas livsrum och förhindrar att de inte försvinner, berättar planerare Roosa Hautala vid Forststyrelsens Naturtjänster.

Forststyrelsens Naturtjänster bekämpar vresros på olika håll längs kusten

I Kust-LIFE- och Inspect-projekten har bekämpning utförts i nio Natura-områden: I Lemmenlaakso lund i Träskända, Nystads skärgård, Bredviksviken i Björneborg, Skärgårdshavet, Örö, Kvarkens skärgård, Kristinestads skärgård, Närpes skärgård och Bottenvikens öar. Vresrosen bekämpas både på områden som förvaltas av Forststyrelsen och på privat mark med markägarnas tillstånd.

Hittills har sammanlagt 685 (9 260 m²) förekomster av vresros påträffats i projekten Kust-LIFE och Inspect, och av dessa har 92 procent (8 400 m²) genomgått bekämpningsåtgärder åtminstone en gång. Vresrosen har utrotats på en areal på sammanlagt 1 590 kvadratmeter under två somrar 2019 och 2020. Även inom Helmi-programmet pågår bekämpning på kustområden.

Storleken på enskilda förekomster varierar från 0,5 kvadratmeter till 600 kvadratmeter. Resultaten av bekämpningen sommaren 2021 fås i år.

Den seglivade vresrosen bekämpas med olika metoder beroende på växtens plats och de rådande väderförhållandena. Bekämpningen av växten görs mekaniskt, dvs. genom att gräva, utmatta och täcka växterna, samt kemiskt som precisionssprutning eller gelspridning. Rosornas blommor och nypon, samt andra växters blommor och bär avlägsnas först. 

Hundratals förekomster har bekämpats i Skärgårdshavet, Närpes skärgård och Valsörarna

Fram till 2021 hade 154 förekomster av vresros hittats och anmälts i Skärgårdshavet. Observationer av vresrosor görs förutom av Naturtjänsternas personal även av till exempel vandrare som kan anmäla förekomster som de hittat.

På två år har 131 vresrosor bekämpats i Skärgårdshavets Natura-område och på 939 kvadratmeter har 44 vresrosförekomster utrotats.

Goda resultat har också uppnåtts i Natura-området i Närpes skärgård, där alla utom ett av de 164 fynd som hittats har bekämpats, och på 447 kvadratmeter har 68 vresrosor utrotats.

– Uppföljningarna och skötselåtgärderna har gett lyckade resultat: Växtens spridning har stoppats på många ställen, säger Roosa Hautala.

I Kvarkens skärgård på Valsörarna har 239 vresrosor påträffats och alla förekomster har bekämpats minst en gång. På 192 kvadratmeter har man lyckats utrota 101 rosor.

I år fortsätter bekämpningsarbetet inom projekten Kust-LIFE och Inspect.

Odlingsförbudet för vresros träder i kraft i juni

Vresrosen hör inte till Finlands arter, utan är en främmande art som tränger undan den naturliga vegetationen. Genom statsrådets förordning klassificerades vresrosen år 2019 som en nationellt skadlig främmande art och lades till i förteckningen över invasiva främmande arter. Efter en övergångsperiod på tre år träder förbudet mot odling i kraft den 1 juni 2022.

Förbudet innebär att markägarna ska utrota vresrosen på sina fastigheter före juni. Förbudet gäller alla markägare, från stugägare till kommuner och städer. Även Forststyrelsen är skyldig att avlägsna vresrosor från de fastigheter som Forststyrelsen förvaltar.

Var och en kan om han eller hon så önskar delta i bekämpningen av vresros. På den egna tomten kan man till exempel gräva upp vresrosen med rötterna eller utmatta den. 

Om vresrosor som vuxit nära hemmet eller stugan sprider ut sig i naturen, särskilt vid vattendrag, kan man be markägaren om tillstånd att bekämpa vresrosen.

Mer information

Närmare information om bekämpningsmetoderna finns till exempel i Forststyrelsens bekämpningsanvisning samt i en video som man hittar i Kust-LIFEs webbsida.

Mer information om bekämpning vid Österbottens kust: Lise-Lotte Flemming, Forststyrelsen, lise-lotte.flemming@metsa.fi, tel +358 40 663 9527
Mer information om bekämpning vid andra kustområden (på finska): Roosa Hautala, Forststyrelsen, roosa.hautala@metsa.fi, tel +358 40 193 7351

Mer information om kemisk bekämpning i broschyren Frågor och svar om användnig av glyfosat (pdf).

Logo av Europeiska unionen LIFE, Natura 2000 och Kust-LIFE.