Publicerad 15.3.2023

Rekordstort antal talkoläger i skärgården – kom med!

Uppdaterat enligt statusen 12.4.2023: anmälan till Finlands Naturskyddsförbunds två läger i juli-augusti pågår till 12.6.2023, anmälningstid till övriga läger har slutit.

Vår enastående men hotade kustnatur kallar igen frivilliga krafter till hjälp! Från våren till början av hösten ordnas talkoläger i skärgården, och till dessa behöver områdenas förvaltare extra förstärkning för naturvård.

Talkoarbetet utgör en betydande del av skötseln av skärgårdsnaturen. Lägren är ett vettigt sätt att upprätthålla den biologiska mångfalden även bakom svåra förbindelser och i en särskilt känslig skärgårdsmiljö. Talkoarbetet inriktas på livsmiljöer för hundratals hotade arter, där man med hjälp av slåtter, röjning och bete förbättrar arternas levnadsmöjligheter. Vid röjningsplatser samlar talkogänget ris samt röjer eller bränner sly och buskar. På krattningslägren sköter man skärgårdens särskilda lövängar och röjer utrymme för arter som trivs i öppna naturtyper. På kvällarna samlas man till ett trevligt umgänge till exempel vid en lägereld och lägerledarna berättar också mera om naturen på ön. Inkvarteringen och måltiderna sker i terrängförhållanden, där man omringas av havsnatur. Lägerarrangörerna ansvarar för transporter och proviantering.

Största delen av talkolägren genomförs inom projektet Kust-LIFE, som leds av Forststyrelsens Naturtjänster och vars mål är att skapa ett fungerande nätverk av livsmiljöer. Genom naturvårdsåtgärder upprätthålls och utvidgas hotade naturtyper såsom olika slags ängar, hedar, betesmarker och sandstränder. Målet är också att ge människor möjlighet att bekanta sig med skärgårdsnaturen och delta i att bekämpa naturförlusten och återställa naturens rikedom, eftersom många naturobjekt i skärgården behöver kontinuerlig skötsel.

Finlands Naturskyddsförbunds (SLL) läger i Egentliga Finlands naturskyddsdistrikt vårdas unika lövängar. Samtidigt firas den 40-åriga nationalparken och lägersamarbetstraditionen som pågått i tiotals år.

Det ska ordnas två talkoläger: Jungfruskär 22.–28.7 och de tre öarnas läger i Berghamns skärgård (Boskär–Mälhamn–Berghamn) 31.7.–4.8.

Läs mer och kom med: sll.fi (på finska)!

WWF:s talkoläger samt övriga läger

Kust-LIFEs talkoställen är bl.a. WWF:s läger från juli till september, från området invid Nådendal ut till det öppna havet.

  • Kenkämaa, Nådendal 15–22.7. På Kenkämaa som tillhör ön Pähkinäinen koncentrerar man sig på att städa upp efter tidigare röjningsarbete. På så sätt hjälper man hotade arter på gamla hagmarker och ängar.
  • Slåttskäret, Korsholm 1–8.7. En lång historia av bete har format naturen på Slåttskäret utanför Vasa. Den består av ljusa lövskogar med gamla björkar och död ved. Syftet med lägret är att förbättra de trädbevuxna hagmarkerna genom att i huvudsak röja enar, så att vårdbiotopernas arter får mer livsrum.
  • Framnäs, Raseborg 29.7–5.8. Objektet som ligger mellan Tenala och Bromarv är till skillnad från de andra på fastlandet. Där finns traditionella landskap, lundar och gamla ädellövskogar. Under lägret röjer man bort små barrträd och bygger ett stängsel för en betesmark som ska etableras i området.
  • Vekara, Nystad 12–19.8. Ön som ligger alldeles vid havsbandet har varit en bas för fiskare och smugglare. På ön finns kalkarter som är ovanliga för området, och på lägret avlägsnas ris från hagmarkerna och de öppna ängsområdena utvidgas.
  • Jungfruskär, Houtskär, 26.8–2.9. På sensommarens läger iståndsätts en hagmark i ett av Finlands mest mångfaldiga traditionella landskap.

Under denna sommarsäsong ordnas ett rekordstort antal talkoläger i skärgården, ungefär ett dussintal, bl.a. för att avlägsna vresros och på hösten för att sköta åsöarna. Till dessa läger samlar man deltagare separat.

Människor krattar hö på en ång, en hög av kvistar brinner på ängen.
Talkoläger av WWF och Kust-LIFE på Katanpää, Gustavs. Foto: Tiina Jalkanen.

Naturen behöver vård – Kust-LIFE sköter det

Inom projektet vårdas naturen i skyddsområden vid kusten under åren 2018–2025. De artrika livsmiljöerna vid kusten hotas av Östersjöns eutrofiering, igenväxning och främmande arter som breder ut sig på stränderna. Vi tar tag i problemet genom röjning, hyggesbränning och genom att återinföra bete i vårdbiotoper. Samtidigt uppstår nätverk av lämpliga livsmiljöer för olika arter. Detta förbättrar arternas möjligheter att breda ut sig och ger arterna spridningsrutter till nya områden, när de gamla livsmiljöerna blir odugliga till följd av klimatförändringen. Projektet leds av Forststyrelsens Naturtjänster. Projektets budget är 8,7 miljoner euro, varav Europeiska unionens finansieringsandel är 60%, dvs. 5,2 M € .

Kust-LIFE

Mer information av

Naturskyddsexpert Meelis Linnamägi, Forststyrelsen, Kustens Naturtjänster: tfn 040 526 5311, meelis.linnamagi@metsa.fi

Life, Natura 2000 och Kust-LIFE.