En person står på ett berg och tittar nedåt till stranden där det finns ett gammalt trähus med trädplan och lövträd. I bakgrunden havet.
Västerby gamla fiskehemmanet på ön Berghamn i Skärgårshavets nationalpark. Foto: Martti Komulainen.

Kustens och huvudstadsregionens Naturtjänster vid Forststyrelsen utarbetar en skötsel- och användningsplan för sådana områden i Skärgårdshavet som har betydande natur- och rekreationsvärden. Planeringen rör nationalparken, vissa naturskyddsområden, Natura 2000-områden och privata naturskyddsområden.

Planeringen omfattar också statliga fastigheter med annat skydd, samt statligt förvaltade fastigheter och vattenområden som ligger innanför samarbetsområdet för Skärgårdshavets nationalpark i landskapet Egentliga Finland.

Mål

Planen ligger till grund för hur målen och behoven inom naturvård, rekreation och annat nyttjande samordnas och styrs på en strategisk nivå under 10–15 års tid. Målet är att utveckla naturturismen och rekreationen på ett hållbart sätt och med beaktande av områdets naturvärden. Även nödvändiga skydds-, vård- och återställningsåtgärder ska fastställas med tidschema för att trygga naturvärdena.

Ett ytterligare mål är att identifiera sådant nyttjande och sådana funktioner som kan ha negativ inverkan på skyddsområdets naturvärden eller nyttjandevärden. De som utarbetar planen har för första gången tillgång till stora mängder marina data, i och med att arbetet genomförs som en del av det EU-finansierade projektet Kust-LIFE. Projektet har kartlagt planeringsområdets havsmiljö på ett rätt täckande sätt under de senaste åren.

Områdets tidigare skötsel- och användningsplan (f.d. stomplan) publicerades år 2000 och omfattade enbart Skärgårdshavets nationalpark. Nationalparken har en gällande ordningsstadga från år 2001. Den kommande planen ska omfatta ett betydligt större område än sin föregångare, med hänvisning till att Skärgårdshavets exceptionella mångfald, betydande arter och naturtyper, mångsidiga kulturarv samt fågelbestånd och havsnatur de facto sträcker sig över nationalparkens gränser. Med den nya avgränsningen kan planeringsområdets betydande värden och hot införas i en övergripande skötsel- och användningsplan. Avgränsningen utgår från skyddsområdenas naturtyper som är utmärkande för Skärgårdshavets område, och på vilka samma principer för skötsel och nyttjande tillämpas.

Delta i planeringen

Planen utarbetas enligt samverkansplaneringens principer och ska omfatta en tidsperiod på cirka 15 år. Områdets centrala intressegrupper involveras i planeringen. Intressegrupperna och medborgarna har möjlighet att påverka planen under hela planeringsprocessen. Planeringsprocessen kan följas på den här webbplatsen.

Respons kan lämnas in under hela planeringsprocessen per e-post till: kirjaamo@metsa.fi eller per post till: Forststyrelsen/registratorskontoret, PB 94, 01301 Vanda. Ge ditt meddelande följande rubrik: ”Skötsel- och användningsplan för Skärgårdshavet, respons”.

Vi kommer att ordna öppna informationsmöten med olika teman och meddelar om mötena under mellanrubriken ”Aktuellt” på den här sidan.

Planens utkast färdigställs före utgången av år 2023. Responsen och utlåtandena behandlas efter det, varefter planen justeras och slutförs och lämnas till miljöministeriet för fastställelse år 2024. Planen publiceras i elektronisk form. Den första halvtidsutvärderingen av planens genomförande och eventuella förändringar i området utförs cirka 5 år efter att planen blivit färdig.

Aktuellt

Arbetet med planen fortsätter. Planeringsområdets nulägesbeskrivning slutförs för närvarande och innehåller grundläggande information om följande: markanvändningen i planeringsområdet och dess omgivning; motiveringarna till naturskyddsobjekten i området; grunderna för skyddet av Naturaområden och information om hotade arter; livlös och levande natur; kulturarv; områdets rekreationsanvändning och andra användningsformer samt om bl.a. avtal och nyttjanderätter. Nulägesbeskrivningen utgör grunden för fastställandet av områdets centrala skydds- och nyttjandevärden, samt för områdets hotanalys och senare planeringslösningar.

Tidigare evenemang

Evenemanget i Nagu 3.2.2023 (meddelande 19.1.2023)

Evenemang på hösten 2022

Evenemanget den 27 juni 2022

Det första informationsmötet för allmänheten var ett hybridmöte som ordnades måndagen den 27 juni 2022, där vi presenterade planeringsområdet och dess centrala värden.

Skötsel- och användningsplan för Skärgårdshavet

  • Vad är en skötsel- och användningsplan och hur görs den? (Specialplanerare Anna Arnkil)
  • Avgränsning av planeringsområdet och målen med projektet
  • En tillbakablick: Stomplanen för Skärgårdshavets nationalpark jämfört med nuläget (Specialplanerare Trygve Löfroth)

Det mångsidiga Skärgårdshavet

  • Naturen och naturvården i Skärgårdshavet – vad har man åstadkommit genom skyddsarbetet och vad kommer man att göra härnäst? (Skyddsbiolog Maija Mussaari)
  • Ett fascinerande, intressant Skärgårdshav – utvecklingen av turismen och rekreationsanvändningen i Skärgårdshavet (Specialplanerare Laura Lehtonen)
  • Landskapet, de arkeologiska fynden och de byggda kulturmiljöerna – ett mångfacetterat kulturarv (Specialplanerare Tapani Tuovinen)
  • Skärgårdshavsområdets viltförvaltning – jakt och fiske i skyddsområdena fiskeplanerare Simon Andersson)
  • Skärgårdshavet – ett värdefullt och unikt fågelområde (Specialplanerare Roland Vösa)
  • Skärgårdshavets mångsidiga havsnatur (Skyddsbiolog Heidi Arponen)

Allmänhetens kommentarer.

Presentationerna kan beställas från Martina Reinikainen (pdf-fil).

Samarbetsgrupp

Områdets samarbetsgrupp består av representanter för NTM-centralen i Egentliga Finland, Egentliga Finlands förbund, kommunerna (Kimitoön, Nådendal och Pargas) och Skärgårdshavets biosfärområde.

Områden som planeras

Utöver Skärgårdshavets nationalpark omfattar planeringsområdet följande 13 skyddsområden på statlig mark: naturskyddsområdet vid Iniö öar, naturskyddsområdet vid Keistiö flador, naturskyddsområdet i Houtskärs lundar, naturskyddsområdet i Houtskärs Berghamn, naturskyddsområdet i Åvensors lundar, naturskyddsområdet i Pakinais skärgård, Kramppi naturskyddsområde, naturskyddsområdet i Själö skärgård, naturskyddsområdet i Nagu Sandön, naturskyddsområdet Nagu sjöar, Grimsöarnas sälskyddsområde och Mastbådans sälskyddsområde och skyddsområdet i Ångholm.

I planeringsområdet ingår 15 Natura 2000-områden, som delvis överlappar statens naturskyddsområden. Följande områden ingår i Natura-nätverket: SPA- och SCI/SAC-områdena i Skärgårdshavet, Iniö öar, Keistiö flador, Houtskärs lundar, öarna vid Lövskärsfjärden, Åvensors lundar, Pakinais skärgård, Själö skärgård, åsholmarna i Pargas, glosjön på Vansor, glosjöarna i Nagu, Lohm–Kulm–Ängö, Ölmos–Purunpää och Örö.

Följande områden med statligt naturskydd ingår också i planeringsområdet: det vattenområde söder om Gyltö fästning som ligger inom samarbetsområdet för Skärgårdshavets nationalpark, samt Ejskär och Kesnäsområdet på Utö och Ormskär vid Utö.

I planeringsområdet ingår även 125 privata naturskyddsområden och tre områden där arter som uppenbart hotas av utrotning förekommer (naturvårdslagen 47 §), men planen är inte bindande för privata mark- och havsområden.

Tilläggsuppgifter

Specialplanerare, projektchef Martina Reinikainen
Forststyrelsen, Kustens och huvudstadsregionens Naturtjänster
martina.reinikainen@metsa.fi
tfn 0206 39 4035

Projektet har fått finansiering av Europeiska Unionens LIFE-program. Materialet reflekterar synsätt av upphovsmannen, och Europeiska kommissionen eller CINEA är inte ansvariga för användning av materialets innehåll.

Senast uppdaterad 17.8.2023