Selkäpuolelta kuvattu ihminen seisoo kalliolla ja katselee alemmas rannalle,missä vanha rakennus, pihanurmea ja lehtipuita, takana meri.
Västerbyn vanha kalastajatila Saaristomeren kansallispuiston Berghamnin saaressa.Kuva: Martti Komulainen.

Metsähallituksen Luontopalvelut laatii uuden hoito- ja käyttösuunnitelman Saaristomeren luonnon ja virkistyskäytön kannalta keskeisille alueille, jotka koostuvat kansallispuistoon, tiettyihin luonnonsuojelualueisiin, Natura 2000 -alueisiin ja yksityisiin suojelualueisiin kuuluvista kokonaisuuksista.

Lisäksi rajaukseen kuuluu valtion muuhun suojelutarkoituksiin varattuja kiinteistöjä sekä Saaristomeren kansallispuiston yhteistoiminta-alueen rajauksen sisäpuolella olevia, valtion hallinnoimia kiinteistöjä ja vesialueita Varsinais-Suomen maakunnassa.

Suunnitelma lausunnoille

Suunnitelmaluonnos on valmistunut ja lähetetty lausunnoille. Kaikilla on mahdollisuus antaa palautetta suunnitelmasta. Muistutuksen voi jättää 30.06.2024 asti Metsähallituksen kirjaamoon: kirjaamo@metsa.fi tai kirjeitse osoitteeseen Metsähallitus/Kirjaamo, PL 80, 00521 Helsinki. Mainitse otsikossa Saaristomeren hoito- ja käyttösuunnitelma, muistutus (MH 3758/2024).

Lausuntomateriaalina on koko suunnitelmasta tehty laaja yhteenveto, jonka on tarkoitus esitellä suunnitelma helpommin luettavassa muodossa.

Itse suunnitelma on taulukkopohjainen perusteellinen dokumentti, joka on yhteenvetoon nähden ensisijainen sitovuudessaan. Sieltä voi tarkistaa kirjaukset ja lisätietoja yhteenvedossa mielenkiintoiseksi osoittautuneista kohdista.

Lausuntovaiheen jälkeen saatujen palautteiden ja lausuntojen aiheuttamat muutokset käsitellään, suunnitelma viimeistellään, hyväksytään Metsähallituksessa ja vahvistetaan ympäristöministeriössä. Hyväksytty suunnitelma julkaistaan Metsähallituksen julkaisusarjassa sähköisenä dokumenttina.

Saaristomeren HKS lausuntoaineisto

Tavoitteet

Suunnitelman avulla sovitetaan yhteen ja ohjataan luonnonsuojelun, virkistyskäytön ja muun käytön tavoitteita ja tarpeita strategisella tasolla 10–15 vuoden ajanjaksolle. Keskeisiä tavoitteita ovat luontomatkailun ja virkistyskäytön kehittäminen kestävällä tavalla alueen suojeluarvot huomioiden sekä tarvittavien suojelu-, hoito- ja ennallistamistoimien määrittely ja aikataulutus alueen luontoarvojen turvaamiseksi.

Lisäksi tavoitteena on tunnistaa ne käyttömuodot ja toiminnot, joilla voi olla kielteisiä vaikutuksia suunnittelualueen keskeisiin suojelu- tai käyttöarvoihin. Ensimmäistä kertaa myös mereistä tietoa on saatavilla runsaasti suunnittelun tueksi, sillä suunnitelma tehdään osana EU-rahoitteista Rannikko-LIFE -hanketta. Suunnittelualueen meriluontoa on kartoitettu viime vuosina hankkeen puitteissa varsin kattavasti.

Alueen aiempi hoito- ja käyttösuunnitelma (ent. runkosuunnitelma) on laadittu vuonna 2000 ja se kohdistui vain Saaristomeren kansallispuistoon. Kansallispuiston alueella on voimassa oleva järjestyssääntö (2001). Nyt laadittava suunnitelma kohdistuu huomattavasti laajemmalle alueelle, sillä Saaristomeren poikkeuksellinen monimuotoisuus, merkittävät laji- ja luontotyyppiarvot, linnusto, monipuolinen kulttuuriperintö ja meriluonto ulottuvat Saaristomerellä monilta osin myös kansallispuiston ulkopuolelle. Nykyisellä suunnittelualueen rajauksella alueen keskeiset arvot ja niihin kohdistuvat uhkat saadaan hoidon ja käytön piiriin yhtenäisellä suunnitelmalla. Suunnittelualueen rajaus on tehty suojelualueilla esiintyvien luontotyyppien mukaan, jotka ovat tyypillisiä juuri Saaristomeren alueelle ja joihin sovelletaan samoja hoidon ja käytön periaatteita.

Osallistuminen suunnitteluun

Suunnitelman laadinnassa noudatetaan osallistavan suunnittelun periaatteita. Suunnitelma laaditaan noin 15 vuoden ajanjaksolle.

Tärkeässä osassa on alueen keskeisten sidosryhmien osallistaminen suunnitteluun. Koko suunnitteluprosessin ajan sidosryhmillä ja kansalaisilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmaan. Suunnittelun etenemistä voi seurata tältä verkkosivulta.

Voit antaa palautetta koko suunnittelun ajan osoitteeseen kirjaamo@metsa.fi tai kirjeitse osoitteeseen Metsähallitus/Kirjaamo, PL 94, 01301 Vantaa. Mainitse otsikossa Saaristomeren alueen hoito- ja käyttösuunnitelma, palaute.

Järjestimme osallistumistilaisuuksia eri aiheista:

Yleisötilaisuus Nauvon Storlandetissa 3.2.2023 (tiedote 19.1.2023)

Syksy 2022

Suunnittelualueen esittely 27.6.2022

Esittelimme suunnittelualuetta ja sen keskeisiä arvoja ensimmäisessä kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa, joka järjestettin hybriditilaisuutena 27.6.22.

Saaristomeren alueen hoito- ja käyttösuunnitelma

  • Mikä on hoito- ja käyttösuunnitelma ja kuinka se tehdään? (Erikoissuunnittelija Anna Arnkil)
  • Suunnittelualueen rajaus ja hankkeen tavoitteet
  • En tillbakablick / Katsaus viime vuosikymmeniin: Saaristomeren kansallispuiston runkosuunnitelma vs. nykyhetki (Erikoissuunnittelija Trygve Löfroth)

Monimuotoinen Saaristomeri

  • Luonto ja luonnonhoito Saaristomeren alueella – mitä suojelutöissä on saatu aikaan ja mitä seuraavaksi? (Suojelubiologi Maija Mussaari)
  • Kiehtova, kiinnostava Saaristomeri – matkailun ja virkistyskäytön kehitys Saaristomerellä (Erikoissuunnittelija Laura Lehtonen)
  • Landskapet, de arkeologiska fynden och de byggda kulturmiljöerna – ett mångfacetterat kulturarv / Maisema, arkeologiset kohteet ja rakennusperintö – Saaristomeren monipuolinen kulttuurihistoria (Erikoissuunnittelija Tapani Tuovinen)
  • Skärgårdshavsområdets viltförvaltning – jakt och fiske i skyddsområdena / Saaristomeren alueen erätalous – metsästys ja kalastus suojelualueilla (Eräsuunnittelija Simon Andersson)
  • Saaristomeri – linnustollisesti arvokas ja ainutlaatuinen alue (Erikoissuunnittelija Roland Vösa)
  • Saaristomeren monimuotoinen meriluonto (Suojelubiologi Heidi Arponen)

Yleisökommentit.

Esitykset ovat saatavissa tilaamalla pdf-tiedosto: Martina Reinikainen.

Yhteistyöryhmä

Suunnittelualueen yhteistyöryhmään kuuluvat Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen liitto, alueen kunnat (Kemiönsaari, Naantali ja Parainen) ja Saaristomeren Biosfäärialue.

Suunnittelun kohteina olevat alueet

Suunnittelualueeseen kuuluu Saaristomeren kansallispuiston lisäksi 13 valtion maille perustettua suojelualuetta, jotka ovat Iniön saarten luonnonsuojelualue, Keistiön fladan luonnonsuojelualue, Houtskarin lehtojen luonnonsuojelualue, Houtskarin Berghamnin luonnonsuojelualue, Åvensorin lehtojen luonnonsuojelualue, Pakinaisten saariston luonnonsuojelualue, Krampin luonnonsuojelualue, Seilin saariston luonnonsuojelualue, Nauvon Sandön luonnonsuojelualue, Nauvon järvien luonnonsuojelualue, Ängholmin suojelualue, Grimsörarnan hylkeidensuojelualue ja Mastbådanin hylkeidensuojelualue.

Suunnittelualueeseen kuuluu 16 Natura 2000 -aluetta, jotka menevät osin päällekkäin valtion suojelualueiden kanssa. Natura-alueet ovat Saaristomeri SPA- ja SCI/SAC-alueet, Iniön saaret, Keistiön fladat, Houtskarin lehdot, Lövskärsfjärdenin reunasaaret, Åvensorin lehto, Pakinaisten saaristo, Seilin saaristo, Paraisten harjusaaret, Vansorin glo-järvi, Nauvon glo-järvet, Lohm–Kulm–Ängö, Ölmos–Purunpää, Aasla-Kramppi ja Örön saari.

Valtion suojeluun varatuista alueista suunnittelualueeseen kuuluvat Gyltön linnakkeesta etelään ulottuva vesialue Saaristomeren kansallispuiston yhteistoiminta-alueen sisäpuolella, Ejskär sekä Utön saaresta Kesnäsin alue ja Ormskärin saari.

Lisäksi suunnittelualueeseen sisältyy 125 yksityistä luonnonsuojelualuetta ja kolme erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikkaa (LsL 47 §), mutta yksityismaiden ja -vesien osalta suunnitelma ei ole velvoittava.

Lisätietoja


Projektipäällikkö Anna Arnkil, Metsähallitus, Luontopalvelut
anna.arnkil@metsa.fi

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai CINEA ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Päivitetty viimeksi 22.5.2024