Publicerad 6.6.2022

Forststyrelsen iståndsätter värdefulla naturobjekt i Österbotten och Södra Österbotten

Forststyrelsens Naturtjänster restaurerar och iståndsätter naturobjekt även under innevarande år. Arbetet i Österbotten och Södra Österbotten har redan inletts. Syftet med restaureringen är att förhindra naturförlusten och trygga den biologiska mångfalden.

Naturtjänsterna utför naturvårdsarbete genom att restaurera myrar och bäckar, göra skogens trädbestånd mångsidigare, iståndsätta vårdbiotoper och fågelvatten samt avlägsna invasiva främmande arter.

Syftet med naturvårdsarbetet är att förbättra tillståndet för naturtyper som kräver skötsel och hotade arters livsmiljöer. Utan skötsel finns det risk för att naturvärden går förlorade.

De första restaureringsarbetena utfördes på vintern

Arbetet med att restaurera myrar har inletts på olika platser i Södra Österbotten och Österbotten. För att kunna fylla igen diken måste man ibland röja bort träd som har vuxit upp längs dikena. Sedan fylls dikena igen maskinellt. De första arbetena har utförts redan vintern 2022 på sådana ställen där myren inte kan bära maskinens vikt under den snöfria tiden. Diken har fyllts ut på Natura-områdena Paljakanneva–Åkantmossen (Vörå och Kauhava), Norrmossen (Vörå), Lutakkoneva (Östermark) och Iso Narunneva (Alajärvi)

Vid Iso Narunneva har man under vintern dessutom lett vatten så att vatten åter ska kunna rinna till den uttorkade öppna myren. Tidigare leddes vattnet förbi myren längs diken. Med att rensa en kort bit gammalt dike har man fått vattnet att åter börja rinna mot myren. Genom att leda vattnet till myren försöker man återställa myrens naturliga vattenhushållning och på så sätt förbättra myrens naturtillstånd.

I Lutakkoneva i Östermark och Peränevanholma i Seinäjoki har man under vintern gallrat i det trädbestånd som vuxit upp i och med dikningen.

I år kommer restaureringsarbeten också att utföras i skogen i Hirvijoki i Kauhava och i Tuppulannevaområdet i Kronoby.

Restaureringarna genomförs med finansiering från livsmilöprgrammet Helmi och projektet Hydrologi-LIFE.

– Syftet med att fylla ut diken vid myrar är att återställa myrens naturliga vattenhushållning och få igång en återgång till dess naturliga tillstånd, berättar Jouni Elonen, planerare vid Kustens Naturtjänster.

Naturvård skyddar naturen

Utöver myrar planerar man att iståndsätta exceptionellt många andra livsmiljöer i år. Iståndsättningarna genomförs i huvudsak inom projektet Kust-LIFE, vars syfte är att förbättra statusen i nätverket av Natura 2000-områden vid kusten. Även inom Helmi-programmet planerar och genomför man naturvårdsarbeten i Österbotten.

Genom att iståndsätta vårdbiotoper såsom ängar, hagmarker och skogsbeten återupplivar man livsmiljöer som lider av igenväxning. Genom att avlägsna överflödigt trädbestånd och buskage strävar man efter att skapa öppna eller glest trädbevuxna, ljusa livsmiljöer som lämpar sig för sällsynta ängs-, hagmarks- och hedarter. Fåglarnas levnadsförhållanden gynnas också av att strandbetesmarkerna sköts om.

De flesta planerna är just nu i det skedet att markägarna får kommentera dem. Tillståndsprocessen slutförs innan åtgärderna genomförs. Man planerar att iståndsätta havsstrandängar särskilt på den södra stranden på Harvungön i Korsnäs samt i Larshällsbukten och på Lillgrundet i Nykarleby. Avsikten är också att inrätta nya betesmarker på dessa platser. Betets effekt förbättras genom att slå höga vassruggar.

Tillståndet för skogsbeten och hagmarker förbättras på flera områden, bland annat i Kvarkens skärgård till exempel genom att avlägsna vidsträckta enbestånd och minska antalet granplantor i hagmarksliknande skogar. Omfattande iståndsättning kommer att genomföras på betesmarkerna på Slåttskär och Lappören samt på Örarna i Larsmo.

Två människor bränner buskar med gasbrännare på en stenig strand. Det finns eld på marken och rök i luften.
Man bränner buskar på Björkögrunden i Korsholm 2022. Foto: Lise-Lotte Flemming.

 

Hedarna hålls öppna till exempel genom att röja enbuskar och bränna. I maj brände man hedar i Kvarken på några öar i Björköby yttre skärgård, och röjning planeras på Östra Norrskär.

Invasiva främmande arter utgör ett hot mot den ursprungliga naturen i områdena. Vresros avlägsnas i flera områden, bland annat i Kvarkens, Närpes och Kristinestads skärgård.

Mer information

Forststyrelsens Naturtjänster:

Restaurering av myrar: planerare Jouni Elonen: jouni.elonen@metsa.fi, tfn 040 839 7731 och planerare Hanna Finne: hanna.s.finne@metsa.fi, tfn 040 632 4531

Bekämpning av invasiva främmande arter: planerare Lise-Lotte Flemming: lise-lotte.flemming@metsa.fi, tfn 040 663 9527

Övriga naturvårdsarbeten: skyddsbiolog Aurelia Rådström: aurelia.radstrom@metsa.fi, tfn 040 729 2260

 

Logo av miljöprogrammet Helmi med en fåfel, fjäril och växter i en teckning.
Logon av projektet Hydrologi-LIFE, EU LIFE och Natura 2000.
Life, Natura 2000 och Kust-LIFE.