Myrmark fotograferad från luften. Dikarna har fyllts in.
Alla myrmarker son ingår i projektet Hydrologi-LIFE i Lappland har restaurerats. Foto: Mika Puustinen.

Aktuellt

Det stora projektet började år 2017 och närmar nu sitt slut – och med fina resultat

År 2022 nådde vi projektets mål: att restaurera 5200 hektar myrmarker! Projektet slutar år 2023.

Myrar och våtmarker i naturligt tillstånd ger finländarna många olika fördelar. Rent vatten är ett livsvillkor för oss alla och bärskogarna, de fina viltmarkerna och fågelvattnen är till glädje för många.

Det omfattande projektet Hydrologi-LIFE strävar efter att trygga myrarna, bäckarna och fågelvattnen på 103 objekt i Natura-områden på olika håll i Finland under perioden 2017–2023.

Myr- och vattennaturen har under årtiondenas gång blivit allt starkare hotad. Med hjälp av projektet kan naturen skyddas i första hand genom att man täpper till diken, iståndsätter bäckar och igenvuxna, värdefulla fågelvatten samt förvärvar värdefulla myrar att omfattas av skyddet. Samtidigt förbättras översvämningsskyddet och vattenkvaliteten samt viltmarkerna.

När vattenståndet stiger på myrarna tryggas kolförråden i torven, dvs. bromsas klimatförändringen upp på lång sikt.

Kostnaderna för vattenvården minskar också när vi utvecklar nya, mer kostnadseffektiva metoder för samordning av iståndsättningsdikning och restaureringsåtgärder i våra ekonomiskogar.

Europeiska unionen finansierar 60 procent av projektet Hydrologi-LIFE, vars budget uppgår till nästan 9 miljoner euro. Med finansieringen kan mer än 5 000 hektar myrmark och 34 km bäckar restaureras, det vill säga återställas närmare sitt ursprungliga skick.

Våtmarker och våtmarksspelet

Med restaureringsarbeten inom projektet Hydrologi-LIFE tryggar vi levnadsmiljöer av fåglar på myrarna. Nästan en tredjedel av dessa fåglar är hotade. Till exempel är ripan en utrotningshotad art som hotas av klimatuppvärmning och utdikning av myrar. Antalet ripor har minskat ansenligt på 2000-talet. I Södra Finland har antalet minskat redan för över 50 år.

En hönsfågel står på marken, omringad av bläbärsris. Fjädrarna ännu mörka, på magen redan ljusa.
På hösten börjar ripans fjäderdräkt så småningom bli snövit. Foto: Juha Kaipainen.

Våtmarksspelet  (Kosteikkopeli) tar dig in i våtmarkernas mångsidiga värld, från en myr, via bäckar, en fågelsjö och en å ända fram till havsstranden. Spelarens uppgift är att trygga naturens livskraft och samtidigt möjliggöra människors näringar. Det kostnadsfria spelet tillhör projektets material för skolor men det kan spelas av alla.

Börja spela Våtmarksspelet och välj språket (https://kosteikkopeli.jyu.fi)!

Kontaktuppgifter

Projektet leds av Forststyrelsens Naturtjänster. Nio samarbetspartner medverkar.

Projektchef Maria Tiusanen
tfn 0206 39 4444
maria.tiusanen@metsa.fi

Projektet har fått finansiering av Europeiska unionens LIFE-program. Materialet reflekterar synsätt av upphovsmannen, och Europeiska kommissionen eller CINEA är inte ansvariga för användning av materialets innehåll.

Senast uppdaterad 12.1.2023