En teckning med olika fåglar som tittar på en grävmaskin täppa dikar på myren. I bakgrunden människor i ett fågeltorn.
Både människor och natur har nytta av att våtmarken restaureras! Teckning: Veikko Leinonen.

Spela Våtmarksspelet!

Våtmarksspelet  (Kosteikkopeli) tar dig in i våtmarkernas mångsidiga värld, från en myr, via bäckar, en fågelsjö och en å ända fram till havsstranden. Din uppgift är att trygga naturens livskraft och samtidigt möjliggöra människors näringar. Spelet tillhör projektets material för skolor men det kan spelas av alla.

Det kostnadsfria webspelet finns på adressen https://kosteikkopeli.jyu.fi/ .

Hydrologi-LIFE var 17.6.2021 med i det största evenemanget kring utomhuspedagokik i Finland: Ulos – Ut – Out (ulos2021.fi).

Myrar och våtmarker i naturligt tillstånd ger finländarna många olika fördelar. Rent vatten är ett livsvillkor för oss alla och bärskogarna, de fina viltmarkerna och fågelvattnen är till glädje för många.

Det omfattande projektet Hydrologi-LIFE strävar efter att trygga myrarna, bäckarna och fågelvattnen på 103 objekt i Natura-områden på olika håll i Finland under perioden 2017–2023.

Myr- och vattennaturen har under årtiondenas gång blivit allt starkare hotad. Med hjälp av projektet kan naturen skyddas i första hand genom att man täpper till diken, iståndsätter bäckar och igenvuxna, värdefulla fågelvatten samt förvärvar värdefulla myrar att omfattas av skyddet. Samtidigt förbättras översvämningsskyddet och vattenkvaliteten samt viltmarkerna.

När vattenståndet stiger på myrarna tryggas kolförråden i torven, dvs. bromsas klimatförändringen upp på lång sikt.

Kostnaderna för vattenvården minskar också när vi utvecklar nya, mer kostnadseffektiva metoder för samordning av iståndsättningsdikning och restaureringsåtgärder i våra ekonomiskogar.

I skogen växer ormbunkar samt granar och andra träd.
Ett område som man har restaurerat i Sibbo storskogs nationalpark år 2011. Foto Helena Lundén 2019.

Europeiska unionen finansierar 60 procent av projektet Hydrologi-LIFE, vars budget uppgår till nästan 9 miljoner euro. Med finansieringen kan mer än 5 000 hektar myrmark och 34 km bäckar restaureras, det vill säga återställas närmare sitt ursprungliga skick.

Kontaktuppgifter

Projektet leds av Forststyrelsens Naturtjänster. Nio samarbetspartner medverkar.

Projektchef Eerika Tapio
tfn 0206 39 4225
eerika.m.tapio@metsa.fi

Projektet har fått finansiering av Europeiska Unionens LIFE-program. Materialet reflekterar synsätt av upphovsmannen, och Europeiska kommissionen eller CINEA är inte ansvariga för användning av materialets innehåll.

Senast uppdaterad 8.7.2021