En andfågel reser sig från sjön med öppnade vingar.
Restaurering av fågelvattnen kan hjälpa den strakt hotade viggen. Foto: Antti Below.

Aktuellt

Det stora projektet slutade med fina resultat

Plan efter Hydrology LIFE (pdf, 8 Mb, på engelska)

Läs mera på denna sida eller i broshyren Layman´s report på finska eller på engelska:

Hydrologia-LIFE – Kosteikkoluonto kohti luonnontilaa kautta Suomen – Projektin toiminta ja tulokset 2017–2023 (julkaisut.metsa.fi) 

Hydrology LIFE – Towards flourishing wetlands in Finland – Project activities and results 2017–2023 (julkaisut.metsa.fi)

 

Myrar och våtmarker i naturligt tillstånd ger finländarna många olika fördelar. Rent vatten är ett livsvillkor för oss alla och bärskogarna, de fina viltmarkerna och fågelvattnen är till glädje för många.

I det omfattande projektet Hydrologi-LIFE har vi restaurerat myrar, bäckar och fågelvatten på över ett hundra ställen i Natura-områden på olika håll i Finland under perioden 2017–2023. Europeiska unionen finansierade 60 procent av projektet, vars budget uppgick till nästan 9 miljoner euro. Med finansieringen kunde vi restaurera över 30 km bäckar och 5 800 hektar myrmark – ett resultat som överskrider målsättningen!

Restaurering av myrar ger många slags fördelar

En liten älg står på en myr med små barrträd omkring sig.
En skogsrens kalv på en myr. Foto: Antti Kanninen, NTM-central, Norra Savolax

Myr- och vattennaturen har under årtiondenas gång blivit allt starkare hotad. De myrar som restaurerats inom ramen för projektet Hydrologi-LIFE har tidigare dikats ut för skogsbruk. Dikningen har gjort att myrarna torkat ut. Trädbeståndet har ökat på de dikade områdena och närliggande myrarna.

När diken fylls och träd avlägsnas kan myrar återställas till sitt ursprungliga tillstånd. Med hjälp av projektet har naturen skyddats i första hand genom att vi täppt till diken, iståndsatt bäckar och igenvuxna, värdefulla fågelvatten samt förvärvat värdefulla myrar att omfattas av skyddet. Samtidigt förbättrades viltmarkerna, översvämningsskyddet och vattenkvaliteten. Näringsbelastningen från dikade myrar till lägre ner belägna vattendrag minskar och det kolförråd som är bundet i myrtorven säkerställs.

Nya sätt att trygga mångfalden och vattenvården i ekonomiskogar och omkringliggande skyddade myrar

Inom projektet återställdes också över 200 ha myrar utanför skyddsområden i statens ekonomiskogar. Även kostnaderna för vattenvården minskar, när vi utvecklat en ny, mer kostnadseffektiv metod för samordning av iståndsättningsdikning och restaureringsåtgärder i ekonomiskogar.

I den nya metoden styrs vatten till sådana myrar inom skyddsområden som torkar ut på grund av närliggande diken. Vatten kan avledas kostnadseffektivt till exempel i samband med iståndsättningsdikning, när ett lämpligt objekt har lokaliserats och man avtalat om åtgärderna med markägaren. I Finland finns det hundratusentals hektar till synes odikade myrar som ändå torkat ut på grund av de omgivande dikena. I fortsättningen kan den nya metoden utnyttjas på bred front även på andra ställen än i utkanterna av skyddsområden.

En klar å med stora stenar i vatten samt på stränderna.
Med restaurering blev ån Temmesjoki mera varierande, till nytta för fiskar och övriga arter i vattnet. Foto: Jukka Kaiponen.

Med hjälp av god planering av diken och samarbete i fråga om restaureringen förbättras habitatet på myrarna samtidigt som kostnaderna för att iståndsätta dikena minskar. Kurser ordnades av Tapio Oy, vår projektpartner i Hydrologi-LIFE.

Småvattnen och våtmarker i skick

Projektet syftade till att iståndsätta bäckar och ett flertal mindre gölar. Detta förbättrade småvattnens naturliga status som försämrats under årtionden.

Tillståndet i bäckarna kan förbättras med flera olika iståndsättningsmetoder. Åtgärderna ger både djuren, växterna och människorna fördelar. Några hinkar grus kan bli en lekplats för öring och en trädstam i bäcken kan skydda bottendjuren och ge dem näring. Vi iståndsatte bäckar också som talkoarbete. Det öppnade utmärkta möjligheter att utföra betydelsefullt naturvårdsarbete i gott sällskap.

Vi iståndsatte även värdefulla fågelvatten, med att höja vattennivån och att bygga små öar av grus, där fåglarna nu har tryggare platser att bygga bo utan att bli hotade av minkar, rävar och mårdhundar.

Globalt betydande uppföljning!

Projektet Hydrologi-LIFE satsade på att följa upp effekterna av restaureringar. Vi besökte varje objekt för att kontrollera att åtgärderna har genomförts planenligt. Uppföljningen av effekterna är mycket viktig – den gör att vi kan förbättra åtgärderna och ta till exempel rekreationsbehoven bättre i beaktande.

Från de myrar som restaurerats samlade vi in vattenprov och följde med hjälp av mätare automatiskt upp vattenståndet under den snöfria tiden. Vi utredde hur restaureringen påverkar växter, hotade fladdermöss och bäckarnas tillstånd. Vilka effekter iståndsättning av värdefulla fågelvatten har följdes också upp på många sätt, bland annat genom observationer av fågelbeståndet.

Vid uppföljningen kan man dra fördel av de uppskattade långtidsuppföljningarna som startade i det tidigare LIFE-projektet om Boreal myrmark LIFE. Med hjälp av dem kan restaureringens effekter granskas i en även globalt betydande skala som omfattar restaureringsåtgärder inom en period av upp till 10 år. Vi utvecklade också nya fjärrkarteringsmetoder med dronar för att kunna uppskatta effekterna av restaureringar mer mångsidigt än tidigare och med mindre arbete.

Våtmarksspelet och undervisningsmaterial

Projektet producerade nytt och inspirerande material som lärare och föreståndare för naturum kan använda för att berätta om våtmarkernas betydelse och mångsidiga användningsmöjligheter. Ett exempel är spelet Våtmarksspelet (Kosteikkopeli).

I Våtmarksspelet är spelarens uppgift att trygga naturens livskraft och samtidigt möjliggöra människors näringar. Det kostnadsfria spelet tillhör projektets material för skolor men det kan spelas av alla.

Vi sammanställde också korta videor och våtmarkskort med information om vad var och en kan göra för att förbättra myrarnas och småvattnens tillstånd. Vi anordnade mångsidig utbildning bland annat för dem som iståndsätter bäckar och fågelvatten. Tapio Oy och Suomen metsäkeskus har utbildat markägare och skogsbruksaktörer i hur de kan sätta in nya vattenvårdsåtgärder på olika håll i Finland.

Inom projektet bedömdes också flera aspekter på hur restaureringar påverkar de lokala ekonomierna eller rekreationsmöjligheterna i skyddsområden. Dessa undersöknigar gjordes av Naturresursinstitutet (Luke).

Mer information finns på sidorna på finska:

Kontaktuppgifter

Projektet leddes av Forststyrelsens Naturtjänster. Nio samarbetspartner medverkade.

Projektchef Maria Tiusanen
tfn 0206 39 4444
maria.tiusanen@metsa.fi

Projektet har fått finansiering av Europeiska unionens LIFE-program. Materialet reflekterar synsätt av upphovsmannen, och Europeiska kommissionen eller CINEA är inte ansvariga för användning av materialets innehåll.

Senast uppdaterad 13.5.2024