Ilmasta kuvattua suota, missä näkyy täytettyjä ojalinjoja, ojien kohdalla on suomaata ja suolla vesilätäköitä.
Kaikki Hydrologia-LIFEn Lapin alueella sijaitsevat soiden ennallistamiskohteet on saatu valmiiksi. Soita ennallistettiin Lapissa 570 hehtaarin verran kahdeksalla eri kohteella. Kuvassa Haikara-aapa, jossa näkyy täytettyä ojaa. Kuva: Mika Puustinen.

Tapahtumia ja toimintaa

Ihmetyttääkö vai ihastuttaako ennallistaminen? Nyt saa kertoa mielipiteen!

Vastaa Luonnonvarakeskuksen kyselyyn ja kerro, mitä mieltä olet soiden ja pienvesien ennallistamisesta! Otakantaa.fi

Meidän mielipidettämme ei tarvitse arvailla: Hydrologia LIFE-hankkeessa on ennallistettu soita ja kosteikkoja yli sadalla kohteella ympäri Suomen! Tässä kolme syytä, miksi soita ja vesistöjä kannattaa palauttaa luonnontilaan:

  • Kasvillisuus ja lajisto palautuu kohti luonnontilaa ja uhanalaiset lajit voivat elpyä.
  • Ihmisetkin saavat osansa ennallistamisen antimista, kuten soiden hillasadosta ja riistalintujen runsaudesta, ja tietenkin pääsemme nauttimaan upeasta suoluonnosta retkeillen.
  • Suokasvillisuus sitoo valumavesistä ravinteita, mikä parantaa alapuolisten vesistöjen tilaa.

Ennallistamisennätys suojelualueilla: pohjoisessa kunnostettiin suuret suoalat, perinneympäristöihin panostetaan jatkossa lisää

Suota ennallistettiin ennätysmäärä valtion suojelualueilla jo toisena vuonna peräkkäin: nyt yli 7 300 hehtaaria. Suurimmat pinta-alat toteutettiin Pohjois-Pohjanmaan aapasoilla.

Helmi-ohjelman töiden lisäksi Hydrologia-LIFE-hankkeessa saavutettiin hienoja tuloksia. Viime vuonna valmistuivat kaikki hankkeen piiriin kuuluneet Lapin soiden ennallistamistyöt, noin 570 hehtaaria, ja sen myötä täyttyi hankkeen 5000 hehtaarin kokonaistavoite. Puroja on kunnostettu peräti 30 kilometrin verran.

Tiedote Helmi-ohjelman ja LIFE-hankkeiden ennallistamisen ja luonnonhoidon tuloksista v. 2022 (14.2.2023).

Luonnontilaiset suot ja kosteikot tuottavat monenlaisia hyötyjä suomalaisille. Puhtaan veden kierto on elinehto kaikille ja marja-apajat, rikkaat riistamaat sekä lintuvedet iloksi monelle.

Kosteikot kukoistukseen vaikuttavilla toimilla – Hydrologia-LIFE-hanke loppusuoralla

Hydrologia-LIFE -hanke alkoi kesällä 2017 ja viimeinen hankevuosi 2023 on käynnissä. Euroopan unionin rahoittamassa, laajassa ja vaikuttavassa hankkeessa palautetaan soita, puroja ja lintuvesiä kohti alkuperäisen kaltaista luonnontilaa noin 100 kohteella ympäri Suomen. Kaikki hankkeessa tehdyt toimet edesauttavat monimuotoista suo- ja kosteikkoluontoa sekä -lajistoa.

Vuosi 2021 oli tähän asti vilkkain toteutusvuosi ja sama tahti on jatkunut 2022: suo-ojia täytetään, puroja ja umpeen kasvavia arvokkaita lintujärviä kunnostetaan ja monet tutkimustyöt ovat täydessä vauhdissa.

Vuonna 2022 saavutettiin hankkeen soiden ennallistamisen 5222 hehtaarin kokonaistavoite. Vuoden 2022 aikana ennallistettiin soita yli 1300 hehtaaria ja ennallistamistoimia tehtiin yhteensä 30 kohteella.

Viimeisenä hankevuotena ennallistamistyöt jatkuvat muutamilla kohteilla ja purojen sekä lintuvesien kunnostustyöt etenevät. Soiden ennallistamiskohteita on hankkeen piirissä yhteensä 95, joista parisenkymmentä vielä kesken ja valmistuu tänä vuonna. Tutkimustöiden osalta odotamme esimerkiksi vastauksia siihen, miten ennallistamistoimet vaikuttavat uhanalaisiin lepakoihin ja niiden esiintymiseen. Mitkä ovat kansalaisten mielipiteet soiden ennallistamisesta, pienvesien kunnostuksesta sekä ennallistamisen virkistys- ja matkailuvaikutuksista?

Tavoitteet, kohdealueet ja rahoitus

Suo- ja vesiluonto on voimakkaasti uhanalaistunut vuosikymmenien kuluessa. Hankkeen avulla luontoa turvataan etenkin tukkimalla ojia, kunnostamalla puroja ja umpeen kasvavia arvokkaita lintujärviä sekä hankkimalla arvokkaita soita suojeluun. Samalla parannetaan tulvasuojelua ja veden laatua sekä riistamaita.

Soiden vedenpinnan nosto turvaa turpeen hiilivarastoja eli hidastaa ilmastonmuutosta pitkällä aikavälillä.

Myös vesiensuojelukuluja säästyy, kun kehitetään uusia, kustannustehokkaampia menetelmiä talousmetsien kunnostusojituksen ja ennallistamistoimien yhteensovittamiseksi.

Euroopan unioni rahoittaa 60 % Hydrologia-LIFE-hankkeen lähes yhdeksän miljoonan euron budjetista. Näin saadaan muun muassa ennallistettua yli viisituhatta hehtaaria soita ja 34 km puroja eli palautettua niitä taas lähemmäs alkuperäistä tilaansa.

Videovinkit ja kosteikkokortit kutsuvat kaikki mukaan, opettajille Kosteikko-opetuspaketti

Hankkeessa tehdyt videot ja kosteikkokortit kertovat, miten voimme yhdessä kunnostaa puroja ja soita ja pitää rantaniityt avoimina. Vinkkejä löytyy niin koululaisille ja kalastajille kuin metsänomistajille ja karjankasvattajille. Lyhyet videot tiivistävät myös suomalaisten osaamisen tämän suomaamme luonnontilan kohentajina.

Laatimamme opetusmateriaalit sekä linkit muihin viestintäaineistoihin löytyvät  myös ympäristökasvattajien materiaalipankista MAPPAsta, hakusanalla ”Kosteikko”.

Kosteikkopeliä pelaamaan netissä

Olemme yhdessä Jyväskylän yliopiston tiedemuseoon kuuluvan Luontomuseon kanssa avanneet Kosteikkopelin nettiin. Miten ihmisen toimet vaikuttavat vesistöihin? Entä mitä voimme tehdä kosteikkoluonnon pelastamiseksi? Kaikki pääsevät nettipelissä kokeilemaan oman toiminnan vaikutuksia tähän erittäin uhanalaiseen elinympäristöön. Peli on suunnattu erityisesti syventämään koululaisten luontotietoutta, mutta sitä kannattaa kokeilla aikuistenkin!

Maksuton peli löytyy osoitteesta https://kosteikkopeli.jyu.fi/.  

Yhteystiedot

Hanketta vetää Metsähallituksen Luontopalvelut.

Projektipäällikkö Maria Tiusanen
puh. 0206 39 4444
maria.tiusanen@metsa.fi

Kumppaneita on mukana yhdeksän.

Miten luonnon ennallistaminen vaikuttaa?

Video kertoo, kuinka voimme turvata luonnon monimuotoisuutta ennallistamalla suoluontoa ja seuraamalla työmme tuloksia. (www.youtube.com)

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai CINEA ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Päivitetty viimeksi 27.3.2023