Piirroksessa lintuja seisoo suolla katsomassa kaivinkonetta, joka tukkii suon ojia. Taustalla lintutornissa ihmisiä.
Kosteikkoluonnon kunnostamisesta on iloa monille! Piirros: Veikko Leinonen.

Tapahtumia ja toimintaa

Katsaus Hydrologia-LIFE-hankkeen tuloksiin ja tulevaan työhön (17.3.2022)

Aktiivisia ennallistamistoimia suo- ja pienvesiekosysteemeissä

Eerika Tapion artikkeli, julkaistu myös Vesitalous-lehden teemanumerossa 2/2022.

Satakunnassa laajoja luonnonhoitotöitä vuonna 2022 (8.3.2022)

Harvinaista lettosuota ennallistetaan Satakunnassa (19.1.2022)

 

Luonnontilaiset suot ja kosteikot tuottavat monenlaisia hyötyjä suomalaisille. Puhtaan veden kierto on elinehto kaikille ja marja-apajat, rikkaat riistamaat sekä lintuvedet iloksi monelle.

Kosteikot kukoistukseen vaikuttavilla toimilla – Hydrologia-LIFE-hanke loppusuoralla

Hydrologia-LIFE -hanke käynnistyi kesällä 2017 ja viimeinen hankevuosi 2023 lähestyy vauhdikkaasti. Euroopan unionin rahoittamassa, laajassa ja vaikuttavassa hankkeessa palautetaan soita, puroja ja lintuvesiä kohti alkuperäisen kaltaista luonnontilaa yli 100 kohteella ympäri Suomen. Kaikki hankkeessa tehdyt toimet edesauttavat monimuotoista suo- ja kosteikkoluontoa sekä -lajistoa.

Vuosi 2021 oli tähän asti vilkkain toteutusvuosi ja sama tahti jatkuu 2022: suo-ojia täytetään, puroja ja umpeen kasvavia arvokkaita lintujärviä kunnostetaan ja monet tutkimustyöt ovat täydessä vauhdissa.

Soiden ennallistamisessa hankkeen 5222 hehtaarin kokonaistavoitteesta on saavutettu jo lähes 4100 hehtaaria (78 %). Vuoden 2021 aikana ennallistettiin yli 1520 hehtaaria ja ennallistamistoimia tehtiin yhteensä 41 kohteella. Vuoden 2022 aikana ennallistamistöitä tullaan toteuttamaan yli 30:lla kohteella.

Lue koko katsaus tuloksiin ja tulevaan!

Tavoitteet, kohdealueet ja rahoitus

Suo- ja vesiluonto on voimakkaasti uhanalaistunut vuosikymmenien kuluessa. Hankkeen avulla luontoa turvataan etenkin tukkimalla ojia, kunnostamalla puroja ja umpeen kasvavia arvokkaita lintujärviä sekä hankkimalla arvokkaita soita suojeluun. Samalla parannetaan tulvasuojelua ja veden laatua sekä riistamaita.

Soiden vedenpinnan nosto turvaa turpeen hiilivarastoja eli hidastaa ilmastonmuutosta pitkällä aikavälillä.

Myös vesiensuojelukuluja säästyy, kun kehitetään uusia, kustannustehokkaampia menetelmiä talousmetsien kunnostusojituksen ja ennallistamistoimien yhteensovittamiseksi.

Euroopan unioni rahoittaa 60 % Hydrologia-LIFE-hankkeen lähes yhdeksän miljoonan euron budjetista. Näin saadaan muun muassa ennallistettua yli viisituhatta hehtaaria soita ja 34 km puroja eli palautettua niitä taas lähemmäs alkuperäistä tilaansa.

Videovinkit ja kosteikkokortit kutsuvat kaikki mukaan, opettajille Kosteikko-opetuspaketti

Hankkeessa tehdyt videot ja kosteikkokortit kertovat, miten voimme yhdessä kunnostaa puroja ja soita ja pitää rantaniityt avoimina. Vinkkejä löytyy niin koululaisille ja kalastajille kuin metsänomistajille ja karjankasvattajille. Lyhyet videot tiivistävät myös suomalaisten osaamisen tämän suomaamme luonnontilan kohentajina.

Laatimamme opetusmateriaalit sekä linkit muihin viestintäaineistoihin löytyvät  myös ympäristökasvattajien materiaalipankista MAPPAsta, hakusanalla ”Kosteikko”.

Kosteikkopeliä pelaamaan netissä

Olemme yhdessä Jyväskylän yliopiston tiedemuseoon kuuluvan Luontomuseon kanssa avanneet Kosteikkopelin nettiin. Miten ihmisen toimet vaikuttavat vesistöihin? Entä mitä voimme tehdä kosteikkoluonnon pelastamiseksi? Kaikki pääsevät nettipelissä kokeilemaan oman toiminnan vaikutuksia tähän erittäin uhanalaiseen elinympäristöön. Peli on suunnattu erityisesti syventämään koululaisten luontotietoutta, mutta sitä kannattaa kokeilla aikuistenkin!

Maksuton peli löytyy osoitteesta https://kosteikkopeli.jyu.fi/.  

Yhteystiedot

Hanketta vetää Metsähallituksen Luontopalvelut.

Projektipäällikkö Eerika Tapio
puh. 0206 39 4225
eerika.m.tapio@metsa.fi

Kumppaneita on mukana yhdeksän.

Miten luonnon ennallistaminen vaikuttaa?

Video kertoo, kuinka voimme turvata luonnon monimuotoisuutta ennallistamalla suoluontoa ja seuraamalla työmme tuloksia. (www.youtube.com)

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai CINEA ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Päivitetty viimeksi 21.4.2022