Piirroksessa lintuja seisoo suolla katsomassa kaivinkonetta, joka tukkii suon ojia. Taustalla lintutornissa ihmisiä.
Kosteikkoluonnon kunnostamisesta on iloa monille! Piirros: Veikko Leinonen.

Tapahtumia ja toimintaa

Arvokkaan Likolammen lintuveden kunnostus käynnissä (15.10.2021, sttinfo.fi)

Pohjois-Savon ELY-keskus kunnostaa lokkien ja vesilintujen elinolosuhteita tekemällä pesimäsaarekkeita. Saarekkeiden kaivusta on saatu hyviä kokemuksia muilla kohteilla.

Nuuksion kansallispuiston soiden ennallistaminen loppusuoralla (11.10.2021)

Ennallistamisen pitkäaikaisia vaikutuksia tutkitaan

Hankekumppani Oulun yliopisto selvittää ennallistamisen vaikutusta suoveden ja valuma-alueiden vedenlaatuun pitkällä, 10–15 vuoden aikaskaalalla. Muutoksia tutkitaan sekä hydrologisin mittauksin että turveanalyysien avulla. Lisäksi tutkitaan, miten kaukokartoitusta voidaan hyödyntää ennallistamisen vaikutusten seurannassa. Yliopiston Tiedepuutarhan videot:

Kaukokartoitusmenetelmiä eli drone-kartoitusta hyödynnetään ennallistamisen vaikutusten seurannassa. Lauri Ikkala näyttää tutkimuskohteella, miten kartoitusta tehdään ja minkälaisia muita teknisiä apuvälineitä tarvitaan dronen lisäksi koko kartoitusprosessissa. (youtube.com)

Drone-toiminnan lisäksi tehdään perinteisiä hydrologisia mittauksia. Videolla esitellään, minkälaisia teknisiä apuvälineitä hyödynnetään maastomittauksissa. (youtube.com)

Lähde matkalle Olvassuolle lintuperspektiivistä! Olvassuo on erinomainen tutkimuskohde, koska sieltä löytyy  luonnontilaisia ja ojitettuja vertailukohteita ennallistetuille soille. Videolla näkyy juuri ennallistettu suo ja suo, joka on ennallistettu 20 vuotta sitten. (youtube.com)

Luonnontilaiset suot ja kosteikot tuottavat monenlaisia hyötyjä suomalaisille. Puhtaan veden kierto on elinehto kaikille ja marja-apajat, rikkaat riistamaat sekä lintuvedet iloksi monelle.

Laaja Hydrologia-LIFE-hanke pyrkii soiden, purojen ja lintuvesien turvaamiseen 103 kohteessa Natura-alueilla kautta Suomen vuosina 2017–2023.

Suo- ja vesiluonto on voimakkaasti uhanalaistunut vuosikymmenien kuluessa. Hankkeen avulla luontoa turvataan etenkin tukkimalla ojia, kunnostamalla puroja ja umpeen kasvavia arvokkaita lintujärviä sekä hankkimalla arvokkaita soita suojeluun. Samalla parannetaan tulvasuojelua ja veden laatua sekä riistamaita.

Soiden vedenpinnan nosto turvaa turpeen hiilivarastoja eli hidastaa ilmastonmuutosta pitkällä aikavälillä.

Myös vesiensuojelukuluja säästyy, kun kehitetään uusia, kustannustehokkaampia menetelmiä talousmetsien kunnostusojituksen ja ennallistamistoimien yhteensovittamiseksi.

Euroopan unioni rahoittaa 60 % Hydrologia-LIFE-hankkeen lähes yhdeksän miljoonan euron budjetista. Näin saadaan muun muassa ennallistettua yli viisituhatta hehtaaria soita ja 34 km puroja eli palautettua niitä taas lähemmäs alkuperäistä tilaansa.

Dronet apuna soiden suojelussa – Korkealta näkee paremmin vai näkeekö?

Kauko-ohjattava miehittämätön ilma-alus, tuttavallisemmin ”drone” auttaa kartoittamaan soiden ennallistamisen tuloksia. Metsähallituksen koordinoimassa Hydrologia-LIFE-hankkeessa yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa testataan, voisiko dronemenetelmistä olla tukimateriaaliksi tai korvaajaksi ns. normaalille saapastellen toteutettavalle seurannalle.

Soiden ennallistamisen vaikutusten arviointi edellyttää kattavia seurantoja, joilla selvitetään, onko ennallistaminen onnistunut teknisesti ja onko ennallistamiskehitys käynnistynyt halutulla tavalla. Onko esimerkiksi ojien täyttö onnistunut niin, että suoalue on silminnähden vettyneempi ja kosteampi kuin ennen ennallistamista. Tämä työ tehdään konkreettisesti ennallistamiskohteilla kävellen. Kun drone otetaan hoitoseurannan avuksi, suunnittelija suuntaa edelleen maastoon, mutta askeleita ja hikipisaroita otsalle kertyy vähemmän. Drone toimii oivana lentävänä apulaisena, jos vain sääolosuhteet ovat suotuisat. Lintuperspektiivistä suunnittelijalla on mahdollisuus nähdä elinympäristö laajemmin ja mahdollisen ennallistamisen vaikutukset maisematasolla.

Mies seisoo lankkusillan päällä suolla ja ohjaa lentävää dronea.
Dronen lennätystä Kemihaaran Kilpiaavalla. Kuva: Katja Sandgren / Metsähallitus.

Oheisessa kuvassa Metsähallituksen erikoissuunnittelija Mika lähettää apulaisensa dronen matkaan Kemihaaran soilla Kilpiaavalla, jossa on tehty ennallistamistöitä vuonna 2020. Ennallistamistoimiin on sisältynyt esimerkiksi ojien täyttöä ja kanavien patoamista. Ennallistamisen vaikutukset ovat jo hienosti nähtävissä kuvissa. Vettä on palautunut suoalueelle. Vuosien kuluessa ennallistamisen jäljet maastoutuvat ja suo palautuu hiljalleen luonnontilaisen kaltaiseksi.

Hankkeena aikana droneilmakuvien avulla seurataan, miten ennallistaminen on vaikuttanut alueen hydrologiaan ja kasvillisuuteen 20 eri ennallistamiskohteella ympäri Suomen. Kohteet kuvataan ennen ja jälkeen ennallistamisen. Dronet toimivat suunnittelijoiden silmän jatkeena seurannassa, mutta mahdollisesti myös teknisenä apulaisena suunnittelussa. Hankkeen aikana ilmakuvista on esimerkiksi löytynyt aiemmin tuntematon mahdollinen lähde tai maastokäynnillä on todettu tarve ojalinjojen raivaukselle, mutta ilmakuvien perusteella ei. Kuvista voidaan myös nähdä, miten ennallistetun ojan ympäristö on lähtenyt toivotusti vettymään. Lämpimät ja tuulettomat säät ovat mainioita dronen lennättämiseen.

Kosteikkopeliä pelaamaan netissä

Olemme yhdessä Jyväskylän yliopiston tiedemuseoon kuuluvan Luontomuseon kanssa avanneet Kosteikkopelin nettiin. Miten ihmisen toimet vaikuttavat vesistöihin? Entä mitä voimme tehdä kosteikkoluonnon pelastamiseksi? Kaikki pääsevät nyt nettipelissä kokeilemaan oman toiminnan vaikutuksia tähän erittäin uhanalaiseen elinympäristöön. Peli on suunnattu erityisesti syventämään koululaisten luontotietoutta, mutta sitä kannattaa kokeilla aikuistenkin!

Maksuton peli löytyy osoitteesta https://kosteikkopeli.jyu.fi/.  

Videovinkit ja kosteikkokortit kutsuvat kaikki mukaan, opettajille Kosteikko-opetuspaketti

Hankkeessa tehdyt videot ja kosteikkokortit kertovat, miten voimme yhdessä kunnostaa puroja ja soita ja pitää rantaniityt avoimina. Vinkkejä löytyy niin koululaisille ja kalastajille kuin metsänomistajille ja karjankasvattajille. Lyhyet videot tiivistävät myös suomalaisten osaamisen tämän suomaamme luonnontilan kohentajina.

Laatimamme opetusmateriaalit sekä linkit muihin viestintäaineistoihin löytyvät  myös ympäristökasvattajien materiaalipankista MAPPAsta, hakusanalla ”Kosteikko”.

Yhteystiedot

Hanketta vetää Metsähallituksen Luontopalvelut.

Projektipäällikkö Eerika Tapio
puh. 0206 39 4225
eerika.m.tapio@metsa.fi

Kumppaneita on mukana yhdeksän.

Miten luonnon ennallistaminen vaikuttaa?

Video kertoo, kuinka voimme turvata luonnon monimuotoisuutta ennallistamalla suoluontoa ja seuraamalla työmme tuloksia. (www.youtube.com)

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai CINEA ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Päivitetty viimeksi 20.10.2021