Joki virtaa lehtimetsän keskellä kuohuvana.
Koirajoen koski on kunnostettu taimenia varten Salamajärven kansallispuistossa. Kuva: Christian Koivula

Tapahtumia ja toimintaa

Salamajärven kansallispuistossa joki kuntoon taimenille

WWF:n ja K-ryhmän talkoolaiset kunnostivat Salamajärven kansallispuiston Koirajokea uhanalaiselle taimenelle soveltuvammaksi. Lue lisää tiedotteesta (21.9.2020).

Valkmusalla suota palautetaan lähemmäs luonnontilaa

Kansallispuiston arvokkaan suoalueen monimuotoisuutta parannetaan mm. poistamalla puustoa, jotta suoluonto pääsee elpymään vanhojen ojitusten jäljiltä. Lue lisää tiedotteesta (22.9.2020).

Suojelusoiden tilaa voidaan parantaa palauttamalla vettä suojelusuon viereisiltä alueilta

Tapio Oy ja Suomen Metsäkeskus järjestävät myös vesien ohjaamisen koulutuksia ojitussuunnittelijoille syksyllä 2020 (koronatilanteen vuoksi webinaareina). Tietoa koulutuksista ja ilmoittautumiset (www.tapio.fi)

 

Luonnontilaiset suot ja kosteikot tuottavat monenlaisia hyötyjä suomalaisille. Puhtaan veden kierto on elinehto kaikille ja marja-apajat, rikkaat riistamaat sekä lintuvedet iloksi monelle.

Laaja Hydrologia-LIFE-hanke pyrkii soiden, purojen ja lintuvesien turvaamiseen 103 kohteessa Natura-alueilla kautta Suomen vuosina 2017–2023.

Suo- ja vesiluonto on voimakkaasti uhanalaistunut vuosikymmenien kuluessa. Hankkeen avulla luontoa turvataan etenkin tukkimalla ojia, kunnostamalla puroja ja umpeen kasvavia arvokkaita lintujärviä sekä hankkimalla arvokkaita soita suojeluun. Samalla parannetaan tulvasuojelua ja veden laatua sekä riistamaita.

Soiden vedenpinnan nosto turvaa turpeen hiilivarastoja eli hidastaa ilmastonmuutosta pitkällä aikavälillä.

Myös vesiensuojelukuluja säästyy, kun kehitetään uusia, kustannustehokkaampia menetelmiä talousmetsien kunnostusojituksen ja ennallistamistoimien yhteensovittamiseksi.

Euroopan unioni rahoittaa 60 % Hydrologia-LIFE-hankkeen lähes yhdeksän miljoonan euron budjetista. Näin saadaan muun muassa ennallistettua yli viisituhatta hehtaaria soita ja 34 km puroja eli palautettua niitä taas lähemmäs alkuperäistä tilaansa.

Tuloksia 2017–2019

Hydrologia-LIFEn puoliväli lähestyy ja ennallistamisen tahti on vain kiihtynyt! Vuoden 2019 loppuun mennessä mm.

Tavoitteitamme 2020 esim.

  • viimeistellä lajiston ja kulttuuriperinnön inventoinnit sekä suunnitella 30 kohteen ennallistaminen
  • ennallistaa lähes 2000 ha soita sekä kunnostaa 8 km puroja ja 15 ha lampia
  • kerätä merkittäviä aineistoja ennallistamisen vaikutusten arvioimiseksi ja kehittää seurannan menetelmiä
  • kouluttaa maanomistajia ja metsätalousammattilaisia palauttamaan vettä kuivahtaneille soille
  • laatia aineistoja, joilla edistetään kosteikkojen huomioimista perusopetuksessa

Yhteystiedot

Hanketta vetää Metsähallituksen Luontopalvelut.

Projektipäälikkö Sanna-Kaisa Rautio
puh. 0206 39 5009
sanna.kaisa.rautio@metsa.fi

Kumppaneita on mukana yhdeksän.

Hydrology LIFE Project Video: Restoring the valuable wetlands in Finland

(hankevideo englanniksi, 2:47 min, www.youtube.com)

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai EASME ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Päivitetty viimeksi 22.9.2020