Laajan avosuon keskellä on oja, jonka molemmille puolille on kasvanut metsää.
Kilpiaapaa Pelkosenniemellä halkoo suolle aikoinaan tehty oja. Kuva: Mika Puustinen.

Tapahtumia ja toimintaa

Suoluonnon suojelutyö kiinnostaa Amerikassa asti

Ecological Restoration Network tarjoaa ennallistamispalveluja Yhdysvalloissa ja haastatteli projektipäällikkö Tuomas Haapalehtoa suomalaisten kokemuksista ja tuloksista.

Kuuntele podcast (ecorestorationnetwork.com).

Salamajärven kansallispuiston puroja ennallistetaan

Puroja on aikoinaan perattu ja suoristettu tukinuittoa varten. Nyt puroja palautetaan takaisin lähemmäksi niiden luontaista tilaa. Puroihin lisätään kiviä, soraa ja puuta, jotka lisäävät puron monimuotoisuutta. Erittäin uhanalaiseksi luokitellun taimenen elinolosuhteita parannetaan tekemällä sorasta suojaisia kutupaikkoja ja poikasille kerätään kivikoita.

Huhtikuun alussa kuljetettiin kiviaineiksia puron varteen hyödyntämällä talvisempia olosuhteita. Varsinainen kunnostus toteutetaan kesän ja syksyn aikana.

Luonnontilaiset suot ja kosteikot tuottavat monenlaisia hyötyjä suomalaisille. Puhtaan veden kierto on elinehto kaikille ja marja-apajat, rikkaat riistamaat sekä lintuvedet iloksi monelle.

Laaja Hydrologia-LIFE-hanke pyrkii soiden, purojen ja lintuvesien turvaamiseen 103 kohteessa Natura-alueilla kautta Suomen vuosina 2017–2023.

Suo- ja vesiluonto on voimakkaasti uhanalaistunut vuosikymmenien kuluessa. Hankkeen avulla luontoa turvataan etenkin tukkimalla ojia, kunnostamalla puroja ja umpeen kasvavia arvokkaita lintujärviä sekä hankkimalla arvokkaita soita suojeluun. Samalla parannetaan tulvasuojelua ja veden laatua sekä riistamaita.

Soiden vedenpinnan nosto turvaa turpeen hiilivarastoja eli hidastaa ilmastonmuutosta pitkällä aikavälillä.

Myös vesiensuojelukuluja säästyy, kun kehitetään uusia, kustannustehokkaampia menetelmiä talousmetsien kunnostusojituksen ja ennallistamistoimien yhteensovittamiseksi.

Euroopan unioni rahoittaa 60 % Hydrologia-LIFE-hankkeen lähes yhdeksän miljoonan euron budjetista. Näin saadaan muun muassa ennallistettua yli viisituhatta hehtaaria soita ja 34 km puroja eli palautettua niitä taas lähemmäs alkuperäistä tilaansa.

Tuloksia 2017–2019

Hydrologia-LIFEn puoliväli lähestyy ja ennallistamisen tahti vain kiihtyy! Vuoden 2019 loppuun mennessä mm.

Tavoitteitamme 2020 esim.

  • viimeistellä lajiston ja kulttuuriperinnön inventoinnit sekä suunnitella 30 kohteen ennallistaminen
  • ennallistaa lähes 2000 ha soita sekä kunnostaa 8 km puroja ja 15 ha lampia
  • kerätä merkittäviä aineistoja ennallistamisen vaikutusten arvioimiseksi ja kehittää seurannan menetelmiä
  • kouluttaa maanomistajia ja metsätalousammattilaisia palauttamaan vettä kuivahtaneille soille
  • laatia aineistoja, joilla edistetään kosteikkojen huomioimista perusopetuksessa

Yhteystiedot

Hanketta vetää Metsähallituksen Luontopalvelut.

Projektipäälikkö Sanna-Kaisa Rautio
puh. 0206 39 5009
sanna.kaisa.rautio@metsa.fi

Kumppaneita on mukana yhdeksän.

Hydrology LIFE Project Video: Restoring the valuable wetlands in Finland

(hankevideo englanniksi, 2:47 min, www.youtube.com)

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai EASME ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Päivitetty viimeksi 25.6.2020