Ihmiset kuljettavat saaveilla soraa jokeen, joka virtaa etualalla.
Talkoolaiset kantavat soraa jokeen taimenien kutupaikoiksi. Kuva: Christian Koivula.

Tapahtumia ja toimintaa

Oululaisnuoret talkoissa Salamajärvellä

Joen kunnostuksella parannetaan uhanalaisen taimenen oloja ja huhkitaan hyvää mieltä tekijöille! (17.11.2020)

Ennallistamistyöt vauhdissa

Kautta syksyn ja kautta maan on kunnostettu suoluontoa ja puroja.

Lue lisää ennallistamistyöstä!

Suojelusoiden tilaa voidaan parantaa palauttamalla vettä viereisiltä alueilta

Tapio Oy ja Suomen Metsäkeskus järjestävät myös vesien ohjaamisen koulutuksia maanomistajille 24.11.ja suunnittelijoille 27.11. (koronatilanteen vuoksi webinaareina).

Tietoa koulutuksista ja ilmoittautumiset (www.tapio.fi)

Luonnontilaiset suot ja kosteikot tuottavat monenlaisia hyötyjä suomalaisille. Puhtaan veden kierto on elinehto kaikille ja marja-apajat, rikkaat riistamaat sekä lintuvedet iloksi monelle.

Laaja Hydrologia-LIFE-hanke pyrkii soiden, purojen ja lintuvesien turvaamiseen 103 kohteessa Natura-alueilla kautta Suomen vuosina 2017–2023.

Suo- ja vesiluonto on voimakkaasti uhanalaistunut vuosikymmenien kuluessa. Hankkeen avulla luontoa turvataan etenkin tukkimalla ojia, kunnostamalla puroja ja umpeen kasvavia arvokkaita lintujärviä sekä hankkimalla arvokkaita soita suojeluun. Samalla parannetaan tulvasuojelua ja veden laatua sekä riistamaita.

Soiden vedenpinnan nosto turvaa turpeen hiilivarastoja eli hidastaa ilmastonmuutosta pitkällä aikavälillä.

Myös vesiensuojelukuluja säästyy, kun kehitetään uusia, kustannustehokkaampia menetelmiä talousmetsien kunnostusojituksen ja ennallistamistoimien yhteensovittamiseksi.

Euroopan unioni rahoittaa 60 % Hydrologia-LIFE-hankkeen lähes yhdeksän miljoonan euron budjetista. Näin saadaan muun muassa ennallistettua yli viisituhatta hehtaaria soita ja 34 km puroja eli palautettua niitä taas lähemmäs alkuperäistä tilaansa.

Videovinkit ja kosteikkokortit kutsuvat kaikki mukaan 

Hankkeessa tehdyt videot ja kosteikkokortit kertovat, miten voimme yhdessä kunnostaa puroja ja soita ja pitää rantaniityt avoimina. Vinkkejä löytyy niin koululaisille ja kalastajille kuin metsänomistajille ja karjankasvattajille. Lyhyet videot tiivistävät myös suomalaisten osaamisen tämän suomaamme luonnontilan kohentajina.

Hanke puolivälissä, ennallistamistavoite ylittymässä

Syyskaudella 2020 ennallistamistöitä tehdään 50 Natura 2000 -luonnonsuojelualueella ympäri Suomen. Tämän syksyn aikana saadaan yhteensä 1 800 hehtaaria ojitettua suota palautettua takaisin luonnontilaan. Työt ovat ojien täyttöä kaivinkoneiden avulla, lisäksi osalla kohteista raivataan puustoa ojalinjoilta ennen kaivinkonetöitä.

Lapissa töitä tehdään kahdella kohteella ja pohjoisin ennallistamiskohde on Kemihaaran suot Pelkosenniemellä, jossa on 105 hehtaarin urakka. Valtaosa ennallistamiskohteista on Kainuussa, Pohjanmaalla ja keskisessä Suomessa, kohteiden koot vaihtelevat lähes 200 ha urakoista muutaman hehtaarin kokoisiin. Suotyyppejä on mukana karuista soista reheviin korpiin ja lettoihin. Etelärannikoltakin mukana on useita suokohteita esim. Sipoonkorven ja Nuuksion kansallispuistoista. Suosittujen ulkoilukohteiden ennallistamistöistä tiedotetaan aina erikseen.

Tämän syksyn töiden valmistuttua hanke on ylittänyt puolivälintavoitteensa, valmiiksi saadaan 2 600 ha ennallistamistöitä, kokonaistavoitteen ollessa 5 000 ha. Ensi talvelle toivomme hyvää routaa ja sopivaa lumikerrosta aivan eteläänkin, jotta liiallisen puuston poisto ensi vuoden ennallistettavilta suoalueilta onnistuu. Vuodelle 2021 tavoite on ennallistaa 1 700 ha soita.

Tuloksia 2017–2019

Vuoden 2019 loppuun mennessä mm.

Yhteystiedot

Hanketta vetää Metsähallituksen Luontopalvelut.

Projektipäällikkö Eerika Tapio
puh. 0206 39 4225
eerika.m.tapio@metsa.fi

Kumppaneita on mukana yhdeksän.

Miten luonnon ennallistaminen vaikuttaa?

Video kertoo, kuinka voimme turvata luonnon monimuotoisuutta ennallistamalla suoluontoa ja seuraamalla työmme tuloksia. (www.youtube.com)

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai EASME ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Päivitetty viimeksi 20.11.2020