Hanketapahtumia

Kuulumisia Hydrologia-LIFE-hankkeen toiminnasta

Hanketta vetää Metsähallituksen Luontopalvelut, muita kumppaneita on mukana yhdeksän.

Metsähallitus, Luontopalvelut

Projektipäällikkö Maria Tiusanen
puh. 0206 39 4444
maria.tiusanen@metsa.fi

Metsähallitus Metsätalous Oy

Ympäristöasiantuntija Maarit Kaukonen
maarit.kaukonen@metsa.fi

Ojien tukkiminen suojelualueiden reunoilla turvaa soiden arvokkaan lajiston säilymistä suojelualueiden puolella. Myös riistakantojen hoitoa voidaan edistää ennallistamalla kanalintujen elinympäristöjä soilla.

Suomen metsäkeskus

Paikkatietoasiantuntija Juha Jämsén
juha.jamsen@metsakeskus.fi

Tavoitteena menetelmien kehittäminen, joiden avulla voidaan huomioida ennallistamista kaipaavat kohteet kunnostusojituksen yhteydessä

Tapio Oy

Vesiensuojelun asiantuntija Samuli Joensuu
samuli.joensuu@tapio.fi

Tavoitteena menetelmien kehittäminen, joiden avulla voidaan huomioida ennallistamista kaipaavat kohteet kunnostusojituksen yhteydessä.

Tapio Oyn ja Metsäkeskuksen kehittämistyön tavoitteena on edistää vesiensuojelua. Samalla soiden monimuotoisuutta ja esimerkiksi virkistyskäyttöarvoja voidaan turvata aiempaa huomattavasti vähäisemmin kustannuksin.

Luonnonvarakeskus (Luke)

Professori Anne Tolvanen
anne.tolvanen@luke.fi

Luke kartoittaa muun muassa kansalaisten mielipiteitä soiden ennallistamisesta, pienvesien kunnostuksesta sekä ennallistamisen virkistys- ja matkailuvaikutuksista. Lisäksi selvitetään ennallistamisen aluetaloudellisia vaikutuksia ja veronmaksajille lankeavia kustannuksia sekä myös sitä, kuinka paljon monimuotoisuuden palautuminen voi parantaa vesistön laatua ja alueen virkistys- ja matkailuarvoa. Tutkimuksessa arvioidaan myös, kuinka ennallistamista toteuttavat toimijat voivat työllistyä ja paikalliselinkeinojen harjoittajat saada lisäansioita.

Keski-Suomen ELY-keskus

Suunnittelubiologi Tomi Hakkari
tomi.hakkari@ely-keskus.fi

Tehtävänä kunnostussuunnitelman laatiminen arvokkaalle lintuvesikohteelle (Natura 2000 -alue).

Pohjois-Savon ELY-keskus

Hydrobiologi Antti Kanninen
antti.kanninen@ely-keskus.fi

Toimenpiteenä on arvokkaan lintuveden, Riistaveden Keskimmäisen kunnostus Kuopiossa. Riistavedellä kunnostetaan samoin linnustoltaan arvokasta Likolampea.

Jyväskylän yliopisto

Professori Janne Kotiaho
janne.kotiaho@jyu.fi

Pitkäaikaisten seurantatutkimusten merkitys tiedonsaannille ympäristön hitaista muutoksista ja ennallistamisen hyödyistä on suuri. Hankkeessa hyödynnetään edeltävässä Suoverkosto-LIFE-hankkeessa perustettuja koeasetelmia ja saadaan lähes 20 vuoden aikasarja seurannoista.

Jyväskylän yliopiston Tiedemuseoon kuuluva Luontomuseo on myös toiminut kumppanina hankkeen Kosteikkopelin saamiseksi verkkoon kaikkien pelattavaksi: https://kosteikkopeli.jyu.fi/

Oulun yliopisto

Apulaisprofessori Hannu Marttila
hannu.marttila@oulu.fi

Hankkeessa selvitetään ennallistamisen vaikutusta suoveden ja valuma-alueiden vedenlaatuun pitkällä, 10–15 vuoden aikaskaalalla. Muutoksia tutkitaan sekä hydrologisin mittauksin että turveanalyysien avulla. Lisäksi hankkeessa tutkitaan, miten kaukokartoitusmenetelmiä voidaan hyödyntää ennallistamisen vaikutusten seurannassa.

Oulun yliopiston Tiedepuutarhan laatimat videot esittelevät tutkimusmenetelmiä:

Turun yliopisto

Tohtorikoulutettava Ville Vasko
vvvask@utu.fi

Hankkeessa tuotamme kansainvälisesti arvokasta uutta tietoa, selvitämme miten ennallistamistoimet vaikuttavat uhanalaisiin lepakoihin ja niiden esiintymiseen.

Lepakkoseurantaa tehdään hankkeen koealueilla ennen soiden ennallistamista ja ennallistamistöiden jälkeen. Seurantaa tehdään maastoon asetetuilla passiividetektoreilla 24 kuviolla Etelä-Suomen rannikkoalueella. Detektorit keräävät tietoa uhanalaisten lepakoiden liikkeistä tallentamalla lepakoiden ultraääniä. Lepakon elämä paljastuu hiljalleen tutkijoille, kun ääniaineistosta lepakot yleensä voidaan erottaa lajilleen.

Kesällä 2022 saavutetaan odotettu etappi, jolloin on aika selvittää lepakoiden liikkeitä soiden ennallistamisen jälkeen. Toukokuussa 2022 detektorit on asennettu tutkimusalueille. Kesän lämpenevät yöt saavat lepakot aktivoitumaan ja arvokasta dataa tallentuu passiividetektoreihin. Laitteet kerätään pois ennen talven tuloa ja uteliaina odotamme tutkimuksen tuloksia.

Päivitetty viimeksi 21.6.2022