Hanketapahtumia

Kuulumisia Hydrologia-LIFE-hankkeen toiminnasta

Hanketta vetää Metsähallituksen Luontopalvelut, muita kumppaneita on mukana yhdeksän.

Metsähallitus, Luontopalvelut

Projektipäällikkö Sanna-Kaisa Rautio
puh. 0206 39 5009
sanna-kaisa.rautio@metsa.fi

Metsähallitus Metsätalous Oy

Ympäristöasiantuntija Eeva-Liisa Jorri
eeva-liisa.jorri@metsa.fi

Ojien tukkiminen suojelualueiden reunoilla turvaa soiden arvokkaan lajiston säilymistä suojelualueiden puolella. Myös riistakantojen hoitoa voidaan edistää ennallistamalla kanalintujen elinympäristöjä soilla.

Suomen metsäkeskus

Paikkatietoasiantuntija Juha Jämsén
juha.jamsen@metsakeskus.fi

Tavoitteena menetelmien kehittäminen, joiden avulla voidaan huomioida ennallistamista kaipaavat kohteet kunnostusojituksen yhteydessä

Tapio Oy

Vesiensuojelun asiantuntija Samuli Joensuu
samuli.joensuu@tapio.fi

Tavoitteena menetelmien kehittäminen, joiden avulla voidaan huomioida ennallistamista kaipaavat kohteet kunnostusojituksen yhteydessä.

Tapio Oyn ja Metsäkeskuksen kehittämistyön tavoitteena on edistää vesiensuojelua. Samalla soiden monimuotoisuutta ja esimerkiksi virkistyskäyttöarvoja voidaan turvata aiempaa huomattavasti vähäisemmin kustannuksin.

Luonnonvarakeskus (Luke)

Professori Anne Tolvanen
anne.tolvanen@luke.fi

Luke kartoittaa muun muassa kansalaisten mielipiteitä soiden ennallistamisesta, pienvesien kunnostuksesta sekä ennallistamisen virkistys- ja matkailuvaikutuksista. Lisäksi selvitetään ennallistamisen aluetaloudellisia vaikutuksia ja veronmaksajille lankeavia kustannuksia sekä myös sitä, kuinka paljon monimuotoisuuden palautuminen voi parantaa vesistön laatua ja alueen virkistys- ja matkailuarvoa. Tutkimuksessa arvioidaan myös, kuinka ennallistamista toteuttavat toimijat voivat työllistyä ja paikalliselinkeinojen harjoittajat saada lisäansioita.

Keski-Suomen ELY-keskus

suunnittelubiologi Tomi Hakkari
tomi.hakkari@ely-keskus.fi

Tehtävänä kunnostussuunnitelman laatiminen arvokkaalle lintuvesikohteelle (Natura 2000 -alue).

Pohjois-Savon ELY-keskus

Hydrobiologi Antti Kanninen
antti.kanninen@ely-keskus.fi

Toimenpiteenä on arvokkaan lintuveden, Riistaveden Keskimmäisen kunnostus Kuopiossa.

Jyväskylän yliopisto

Professori Janne Kotiaho
janne.kotiaho@jyu.fi

Pitkäaikaisten seurantatutkimusten merkitys tiedonsaannille ympäristön hitaista muutoksista ja ennallistamisen hyödyistä on suuri. Hankkeessa hyödynnetään edeltävässä Suoverkosto-LIFE-hankkeessa perustettuja koeasetelmia ja saadaan lähes 20 vuoden aikasarja seurannoista.

Oulun yliopisto

Turun yliopisto

Hankekumppaneiden tunnukset: Metsähallitus, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Metsäkeskus, Tapio, Luonnonvarakeskus, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto.

Päivitetty viimeksi 14.8.2020