Publicerad 15.8.2022

Nytt livsrum för utrotningshotade arter röjs på talkoläger i Sundholm

Pressmeddelande 15.8.2022: WWF och Forststyrelsens Naturtjänster

De gamla betesmarkerna på ön Sundholm har vuxit igen under de senaste decennierna. Frivilliga från WWF och Forststyrelsen återställer nu ängar och beteshagar till deras ursprungliga skick, så att utrotningshotade arter kan få mer livsrum och betesdjur kan återvända för att vårda naturen på ön.

På ön Sundholm i Pargas pågår för närvarande ett åtta dagars talkoläger som ordnas av WWF och Forststyrelsens Naturtjänster. Ett tjugotal frivilliga röjer träd, slår ängar, krattar slåtterrester och bygger staket i värdefulla vårdbiotoper. Under de senaste årtiondena har ön varit betes- och åkermark, som sedan dess har vuxit igen. Det har till och med planterats granar på betesmarkerna.

– Vi återställer nu dessa ängar och beteshagar, som är typiska för skärgården och har formats av den traditionella boskapsskötseln, till sitt tidigare tillstånd på södra delen av ön. Tidigare under sommaren har Forststyrelsen fällt granskog här, så under talkot städar vi upp dessa områden, röjer flera igenvuxna områden och återställer ängar. Dessutom bygger vi staket för betesdjuren, säger Bernt Nordman från WWF som driver lägret.

Efter talkoarbetet är avsikten att föra kor till betesmarken, som genom bete förhindrar betesmarkerna från att växa igen.

– Sundholm är en stor ö på mer än 50 hektar, varav drygt 30 hektar är naturskyddsområde under Forststyrelsens kontroll. Avsikten är att naturskyddsområdet nästan helt ska bli ett betesområde, säger planeraren Päivi Leikas från Forststyrelsens Naturtjänster.

Förutom ängar och beteshagar kännetecknas ön av skogighet och arter som blivit mer sällsynta. Dessa omfattar bland annat den akut hotade trubbhagtornen (Crataegus monogyna), den starkt hotade spetshagtornen (Crataegus rhipidophylla) och den sårbara vildapeln (Malus sylvestris).

– Dessa arter växer på ön som stora, grövre individer och som fröplantor. Deras levnadsförmåga förbättras när vi tar bort träd i närheten, säger Leikas.

Lägret genomförs som en del av projektet Kust-LIFE

Life, Natura 2000 och Kust-LIFE.
Logo av miljöprogrammet Helmi med en fåfel, fjäril och växter i en teckning.

Talkot på Sundholm genomförs som en del av projektet Kust-LIFE som drivs av Forststyrelsens Naturtjänster. I projektet restaureras betydande kust- och skärgårdslivsmiljöer, såsom solexponerade områden, strandängar, lundar och beteshagar från Bottenviken till Hangö skärgård och på Estlands norra kust.

Med vårdåtgärder bekämpar man den pågående naturförlusten. Från ett objekt som Sundholm kan arterna även sprida sig till andra områden, bland annat vårdbiotoper som återställs inom ramen för projektet Kust-LIFE och Helmi-programmet.

WWF:s och Forststyrelsens åtta dagars talkoläger i Houtskär på Sundholm började lördagen den 13 augusti och slutar den 20 augusti. Sommarens sista talkoläger hålls i Tavastehus i Evois från 27 augusti till 3 september.

Kontaktuppgifter:

Klimatchef Bernt Nordman, WWF Finland, telefon 050 525 0348, bernt.nordman@wwf.fi
Planerare Päivi Leikas, Forststyrelsen, tfn 020 6394682, paivi.leikas@metsa.fi