Publicerad 29.7.2021

Forststyrelsens kartläggare gjorde betydande fynd av hotade arter i Skärgårdshavet

Uppdateringen av uppgifterna om förekomsten av hotade arter och de nya fynden bekräftar att de naturvårdsåtgärder Forststyrelsens Naturtjänster genomför ger resultat.  

Rundformad mörk skalbagge.
Mindre rölligebagge. Bild: Sampsa Malmberg / Forststyrelsen.

I samband med Forststyrelsens Naturtjänsters artkartläggningar i Skärgårdshavet har man denna sommar fått många glada överraskningar, eftersom sammanlagt tio hotade arter har hittats i skärgården. Bland annat har man stött på den starkt hotade skinnbaggsarten Orthotylus prasinus och skalbaggsarten mindre rölligebagge samt den akut hotade torvlöparen.

Forststyrelsens Naturtjänster kartlägger arter och vårdar naturen inom projekten Kust-LIFE och HELMI, där man iståndsätter hotade arters livsmiljöer. Åtgärderna styrs av den övergripande planen för naturvården i Skärgårdshavet.

Uppdateringen av uppgifterna om förekomsten samt de nya fynden bekräftar att de naturvårdsåtgärder som redan genomförts gett resultat, men ytterligare åtgärder är nödvändiga. Största delen av de hotade arterna i Skärgårdshavet kräver naturvårdsåtgärder för att bevaras.

”Fantastiskt fynd” 

I Skärgårdshavet har man under sommarens kartläggningar hittat följande arter: torvlöpare (Bembidion humeralis), mindre rölligebagge (Chrysolina analis), Aleochara tristis, strandjordbagge (Liothorax plagiatus), jorddyngbagge (Calamosternus granarius), Pseudanostirus globicollis samt barrpraktbagge (Dicerca alni), glansdyngbagge (Bodiloides ictericus) och skinnbaggsarten Orthotylus prasinus. De är alla kategoriserade som hotade arter, och de första nio är skalbaggar. Inventeringarna och därmed även största delen av fynden är koncentrerade till Skärgårdshavets mellanskärgård.

”Vid inventeringarna av skalbaggar och skinnbaggar i Houtskärs skärgård har man bland annat hittat flera förekomster av skinnbaggsarten Orthotylus prasinus som bedöms vara starkt hotad. Arten lever särskilt i bladverken på hasselbuskar, och helst ska det vara hasselbuskar som växer på halvöppna och öppna platser”, säger skyddsbiolog Sampsa Malmberg.

Malmberg berättar dessutom att man vid inventeringarna av skalbaggar bland annat har bekräftat att den starkt hotade skalbaggsarten Chrysolina analis fortfarande lever på Själö.

”Själö är den sista kända förekomsten av arten i Finland utöver ett ställe på Åland”, berättar Malmberg.

Chrysolina analis är en starkt hotad bladbagge som lever på en sandig äng på Själö. Akut hotade ängar är betydligt vanligare i Skärgårdshavet än på fastlandet, men de är ändå sällsynta. Sandiga ängarna och sandig jordmån är särskilt viktiga för de hotade arterna i Skärgårdshavet.

Kartläggningarna ger också alltid ny information om arternas ekologi. Den ytterst sällsynta torvlöparen som lever i myrområden hittades på en betad strandäng på Själö.

”Det var ett ganska fantastiskt fynd”, säger planerare Heli Vainio och fortsätter:

”Jag trodde aldrig att jag skulle stöta på den här arten på en strandäng. Det verkar alltså som om denna art, som man trott är en myrart, kan leva på stränder och eventuellt dra nytta av bete.”

De viktigaste livsmiljöerna i mellanskärgården är ängar, stränder och hagmarker samt en kombination av dessa. Till exempel behöver strandjodbagge (Liothorax plagiatus) betesmarker och strandängar och Orthotylus prasinus en hasselbuske som växer vid ängar och på hagmarker. Strändernas kvalitet försämras av det övergödda havet och av att ängsbete upphör samt av övergödande nedfall. Allt detta leder till att öppna områden växer igen. Igenväxningen kan bekämpas genom röjning, slåtter och bete. Målet är att iståndsätta hasselhagmarker och hassellundar samt betade ängar i hela mellanskärgården.

Mera information

 

Life, Natura 2000 och Kust-LIFE.