Publicerad 18.10.2022

Strandområdet vid Risön iståndsätts genom slåtter av vass i Vasa

NTMcentralen i Södra Österbotten och Forststyrelsens Naturtjänster:

Risös strandäng är ett betydande rastområde för fåglar under vår- och höstflytten. Den igenvuxna ängen iståndsätts genom samarbete mellan Helmi-livsmiljöprogrammet och projektet Kust-LIFE. Slåttern arrangeras av NTM-centralen i Södra Österbotten.

Risös område i Natura 2000-området Södra Stadsfjärden–Söderfjärden–Öjen är fortfarande ett särskilt betydande rastområde för fåglar under vår- och höstflytten. Från och med 1990-talet har det häckande fågelbeståndet på området minskat och till exempel brunand och sothöna häckar inte längre på området och där förekommer inte heller längre kolonier av måsfåglar. Igenväxning av öppna strand- och vattenområden anses vara den största orsaken till den negativa utvecklingen hos fågellivet.

Fågelvatten och våtmarker innefattar näringsrika sjöar, havsvikar och strandängar. Under de senaste årtiondena har många av områdena lidit av övergödning, vuxit igen eller på annat sätt påverkats i en för fågelbestånden ofördelaktig riktning.

Hälften av Finlands strand- och sjöfåglar som är knutna till våtmarker är utrotningshotade, till stor del till följd av övergödning och igenväxning av våtmarkerna. Genom iståndsättning av livsmiljöer kan vi gynna tiotals utrotningshotade våtmarksarter.

Genom att slå vassen på Risös strandäng förbättras livsmiljön för många fågelarter

Förhoppningen är att tillståndet för fågellivet vid Södra Stadsfjärden förbättras genom iståndsättningen av det vassbevuxna strandområdet, då en betydande andel av vassen på området bekämpas. Målsättningen är att få till stånd ett stort och öppet strandängsområde som är öppet ända till vattenlinjen, vilket förbättrar levnadsförhållandena för flera fågelarter och således förbättrar områdets helhetspotential som fågelområde.

– För att området ska hållas öppet behövs fortsatt skötsel, antingen i form av bete eller årlig slåtter. Vi utreder som bäst möjligheterna till att få betande djur på stranden, konstaterar planerare Lise-Lotte Flemming vid Forststyrelsen.

Vass vid havsstranden. En del har varit betesområde och vassen är låg, andra delen växer hög vass.
Vid Stora Stadsfjärden öppnas strandområdet med slåtter. Foto: Lise-Lotte Flemming, Forststyrelsen.

Minskande eller utrotningshotade arter som häckar på öppna strandängar är bland annat stjärtand, vigg, sydlig kärrsnäppa, brushane, grönbena, rödbena, rödspov, gulärla och ängspiplärka.

Iståndsättningsarbetet som utförs på strandområdet vid Risön är i praktiken slåtter och krossning av vass med specialmaskineri menat för ändamålet. Åtgärdsområdet uppgår till maximalt 40 hektar. Arbetet påbörjas troligtvis under vecka 42 och beräknas ta en till två veckor. Man strävar efter att undvika störningar på rekreationsanvändningen av området.

Mera information

Logo av miljöprogrammet Helmi med en fåfel, fjäril och växter i en teckning.
Life, Natura 2000 och Kust-LIFE.