Publicerad 19.7.2021

Invasiva vresrosor bekämpas i skärgården under sommaren

Forststyrelsen arbetar på många håll längs kusten för att avlägsna den invasiva, främmande arten vresros. Bekämpningen görs mekaniskt genom utmattning eller täckning, eller kemiskt med hjälp av glyfosat. 

Odling av vresros (Rosa rugosa) förbjöds redan 2019 med en övergångstid på tre år. Som odling räknas även att passivt acceptera vresros på sin mark. Liksom andra fastighetsägare måste också Forststyrelsen avlägsna vresrosor från sina fastigheter. Forststyrelsen bekämpar också vresrosor på vissa ställen inom privata naturskyddsområden bland annat inom projekten CoastNet LIFE och Inspect.

Mekanisk bekämpning genom utmattning är en metod som fungerar bra, men den är långsam och kräver många besök. Busken torkar efter två-fyra år beroende på bekämpningens intensitet. Täckning fungerar också bra bara täckmaterialet hålls på plats och inte går sönder. Täckningen ger resultat på cirka tre år.

Kemisk bekämpning görs som punktbehandling på enskilda vresrosbestånd. Bekämpningen görs så att inverkan på övrig natur minimeras: före besprutningen avlägsnas blommor eller mogna nypon, och besprutningen görs inte vid regn eller fuktig väderlek. Ämnet används inte på klippor därifrån det kan rinna ner i vattnet. Kemisk bekämpning ger vanligen resultat efter en behandling.

Beslutet att använda glyfosat har föregåtts av noggranna överväganden och studier av forskning i ämnet efter att man konstaterat att enbart mekanisk bekämpning inte är tillräcklig. Forststyrelsen använder fortfarande mekaniska bekämpningsmetoder i stor utsträckning, men i vissa fall har man kommit fram till att fördelarna med kemisk bekämpning är större än nackdelarna.

I sommar bekämpar Forststyrelsen vresrosbestånd på statlig mark till exempel på Norrskär och Fäliskäret. På dessa skär är rosbestånden många och stora och därför bekämpas de flesta bestånden kemiskt. Om alla markägare nu tar itu med rosorna på sin mark kan vi ännu stoppa vresrosens spridning i skärgården.

Mera information om vresrosbekämpning inom CoastNet LIFE-projektet finns på projektets hemsida. Där finns också ett dokument med frågor och svar om vresrosbekämpning.

Logo av Europeiska unionen LIFE, Natura 2000 och Kust-LIFE.

Mer information

  • Lise-Lotte Flemming, planerare, Fortstyrelsen, tel. 040 663 9527 (t.o.m. 23.7)
  • Jyrki Näkki, specialplanerare, Fortstyrelsen, tel. 040 568 3663