Publicerad 1.6.2022

Eld, svett och idisslande – internationellt seminarium i Åbo samlar dem som sysslar med naturvård

Den 8 juni ordnas ett seminarium inom projektet Kust-LIFE på besöks- och innovationscentret Joki i Åbo där experter på naturvård diskuterar och berättar om metoder som används inom naturvårdsarbetet och om de resultat som arbetet gett i skärgården. Genom långsiktigt vårdarbete som pågått i upp till 40 år har man lyckats bekämpa naturförlusten i skärgården: Bestånden av flera hotade växtarter har börjat öka tack vare naturvården, och tillståndet för hotade naturtyper har förbättrats.

Det återstår dock mycket att göra, eftersom nya miljöförändringar hotar arternas överlevnad. I projektet Kust-LIFE och livsmiljöprogrammet Helmi arbetar man för fullt med att förbättra   nätverken av livsmiljöer i skärgården. Naturen känner inte gränser, livsmiljöerna sprider sig trots administrativa gränser. Samarbete över havet, mellan organisationer och lokalt effektiverar naturvården och leder till de bästa resultaten. Seminariet jämför olika länders metoder för att bekämpa förlusten av biologisk mångfald och lär av varandra.

Kor på en äng.
Kor i Berghamn i Skärgårdshavets nationalpark. Foto: Martti Komulainen.

Projektet Kust-LIFE omfattar nästan hela Finlands kust och Estlands norra kust, och det fokuserar på sådana nätverk av livsmiljöer. Projektet hjälper arterna att röra sig och sprida sig genom att restaurera och vårda livsmiljöer vid kusten och i skärgården som är viktiga för sällsynta fåglar, fjärilar och insekter och som ligger nära varandra.

Fokus ligger särskilt på den yttre skärgården, strandängar och lundar samt hotade arter som lever där. Inom projektet restaureras habitat bland annat genom röjning, bränning, slåtter och bete. Projektet Kust-LIFE fokuserar särskilt på apollofjärilarna, och förbättringen av deras tillstånd tas upp under seminariet.

När klimatförhållandena förändras klarar sig arterna bättre i ett väl sammankopplat habitatnätverk än i enskilda områden som ligger långt från varandra, eftersom arterna har bättre möjligheter att fly om levnadsförhållandena i det nuvarande habitatet försämras.

I seminariet deltar experter från Forststyrelsens Naturtjänster, Åbo universitet, Länsstyrelsen i Sverige och Upplandsstiftelsen samt Estlands miljöverk och Tallinn stad. 

Mera information

Meelis Linnamägi, planerare, Forststyrelsens Naturtjänster, tfn +358 40 5265311, meelis.linnamagi@metsa.fi (på finska eller på engelska)

Life, Natura 2000 och Kust-LIFE.