Publicerad 25.10.2018

EU fortsätter ge stort stöd till Finlands naturskydd: Forststyrelsen koordinerar tre nya projekt

Publicerad 25.10.2018

Forststyrelsens Naturtjänster har igen fått betydande EU-finansiering för tre nya LIFE-naturskyddsprojekt som pågår i flera år och utförs tillsammans med ett omfattande partnerskapsnätverk. Projektens totalbudget är över 20 milj.euro, varav EU:s andel är över 65 procent.

EU LIFE-logo.Med EU:s naturskyddsfinansiering har Forststyrelsen och dess projektpartner redan i flera års tid kunnat fördubbla sin självfinansieringsandel: De projekt som inleds år 2018 inräknade har Forststyrelsen åren 1995–2018 varit med i 53 LIFE-projekt vars totala budget är 123 milj. euro. 68 milj.av denna summa kommer från EU. Antalet projekt är bland EU:s bästa.

I de projekt som nu godkänts löses utmaningar vad gäller skyddande av flygekorren samt livsmiljöer för skalbaggar och betydande naturmiljöer vid kusten och i skärgården.

I Flygekorre-LIFE-projektet deltar en stor grupp aktörer i Finland och Estland för att lösa utmaningar inom markanvändning i samband med skyddande av flygekorre. Inom projektet skapas tillsammans med aktörer inom skogsbranschen och skogsägare (bl.a. MTK, Finlands skogscentral och Forststyrelsen Skogsbruk), med naturskyddare och stadsplanerare praktiska genomförandemodeller. Modellerna beaktar flygekorrar då skogar behandlas samt i vården av parker och skogar i tätorter.

I projektet deltar de städer där det finns flygekorrar, såsom Esbo, Jyväskylä och Kuopio. Eftersom projektet verkställs tillsammans med estniska partner, omfattar projektet flygekorrens hela spridningsområde i EU. Budgeten är 8,9 milj. euro.

Projektet Beetles LIFE fokuserar på återställande av befintliga och framtida livsmiljöer för åtta ovanliga skalbaggar som skyddas av EU, såsom cinnoberbagge, större barkplattbagge och rödhalsad brunbagge. I projektet bränns skogar, säkerställs aspkontinuum och återställs kärr. Inom projektet finns 26 objekt, varav de flesta ligger i Östra Finland och Kajanaland. Dessutom finns objekt i Tavastland, Mellersta Finland och Lappland. Budget 2,7 milj. euro.

I projektet Kust-LIFE återställs betydande livsmiljöer på kusten och i skärgården, såsom solexponerade miljöer, strandängar, lundar och hagmark i åtta skyddsområden från Finska viken till Bottenviken. I projektet tuktas vresrosen som spridits till yttre skärgården och således förbättras bl.a. apollofjärilens livsmiljöer. I projektet utförs också mycket frivilligarbete. Budget 8,8 milj. euro.

LIFE-projekten betyder finansiering för naturskydd och sysselsättning i landskapen

Forststyrelsen Naturtjänsters naturskyddsarbete finansieras med statens budgetmedel, men med EU:s LIFE-projekt har självfinansieringen kunnat mångdubblas. Till exempel år 2017 var Forststyrelsens självfinansieringsandel i fem LIFE-projekt 0,5 miljoner euro, och därtill mottogs 1,5 miljoner som EU-finansiering. Självfinansiering är dock nödvändigt för att få projektfinansiering.

LIFE-projekten har betydande direkta och indirekta sysselsättningsfrämjande effekter. Till exempel de tre projekt som nu inleds har löneutgifter på 10 miljoner euro, vilket betyder 220 årsverken för projektens partner. På olika köptjänster används sju miljoner euro. Projekten sysselsätter eller gynnar bl.a. biologer, forstmästare, skogsbruksingenjörer, skogsmaskinsentreprenörer och andra entreprenörer samt många olika tjänsteleverantörer.

– LIFE-projekten innebär win-win såväl för naturen som för den regionala sysselsättningen och engagemanget, gläds utvecklingschef Mikko Tiira vid Forststyrelsen. – Stor betydelse har även projektens breda partnernätverk, och tack vare dem kan det inom projekten utvecklas nya multidisciplinära lösningsmodeller för olika utmaningar inom naturskydd och samhälle.

Mera information:
utvecklingschef Mikko Tiira (på finska och engelska), Forststyrelsen, tfn 040 169 6646, mikko.tiira(at)metsa.fi