Kolme retkeilijää seisoo opastaulun edessä. Taulussa on alueen kartta, piirroskuvia ja tekstiä. Taustalla näkyy mäntymetsää. Maassa on hieman lunta.
Opastaulu Lopen Komiolla kertoo mm. Paahde-LIFE-hankkeen työstä harjuluonnon hyväksi. Lisätietoa saa mobiililaitteen kautta taulujen QR-koodien avulla. Kuva: Jari Kostet / Metsähallitus.

Paahde-LIFE-hankkeessa tuotettiin runsaasti tietoa Natura 2000 -alueiden luonnosta. Lajisto-, luontotyyppi- ja kulttuuriperintöinventoinneissa on tehty valtava määrä havaintoja uhanalaisista lajeista ja arvokkaista, ennallistamiseen vaikuttavista kohteista. Inventoinneissa kerättyä tietoa hyödynnetään  laadittaessa ennallistamista ohjaavia toimenpide- ja palojatkumosuunnitelmia.

Ennallistamisen ja hoidon vaikutusten seurantaan on kehitetty oma seurantamenetelmänsä. Hankkeessa järjestettiin myös koulutuksia, joiden materiaalin toivotaan hyödyttävän kaikkia paahteisten ympäristöjen hoidosta kiinnostuneita.

Tälle sivulle on kerätty keskeiset hankkeen tuotokset, jotka ovat pdf-muotoisia julkaisuja, ellei toisin ole ilmoitettu.

Inventointiraportit

Lintuinventoinnit

Kangaskiurukartoitukset 2015-2017. Panu Kuokkanen.

Hämähäkki-inventoinnit

Kovakuoriaisinventoinnit

Nivelkärsäisinventoinnit

Pistiäisinventoinnit

Perhosinventoinnit

Kääväkäsinventoinnit

Putkilokasvi-inventoinnit

Kulttuuriperintöinventoinnit

Kävijätutkimukset

Suunnitelmat

Hoito- ja käyttösuunnitelmat

Toimenpidesuunnitelmat

Seurantasuunnitelma

Koulutusaineistot

Opastaulut

Hankkeen tehtäviin kuului varustaa Komion harjuluonnon halki kulkeva luontopolku uusilla opastauluilla, jotka kertovat alueen hoidosta, erityisesti ennallistamisesta sekä lajeista, joita luonnonhoito auttaa. Opastaulut valmistuivat syksyllä 2017 (ks. yläkuva). Lisätietoa saa tauluissa olevan kooditarran kautta mobiililaitteella.

Tauluissa oleva info on luettavissa myös Luontoon.fi-palvelun kautta: www.luontoon.fi/komio/luonto

Valokuvia kohteille viedyistä muista opastauluista (pdf  100–2000 kt)

Päivitetty viimeksi 1.12.2023