Suojelualueen hoidon ja käytön suunnittelulla varmistetaan alueiden luontoarvojen säilyminen, sillä suunnitelmissa sovitetaan yhteen luonnonsuojelu, virkistyskäyttö ja muu maankäyttö, kuten metsätalous. Suunnitelmien valmisteluun osallistetaan laajasti alueen maanomistajia, asukkaita ja muita alueella kävijöitä, kuten retkeilijöitä, metsästysseuroja ja järjestöjä.

Hoito- ja käyttösuunnitelmat sisältävät tietoa

  • alueen nykytilasta sekä aiemmasta ja nykyisestä käytöstä
  • hoidon ja käytön tavoitteista ja tarvittavista toimenpiteistä
  • suunnitelman toteutukseen tarvittavista resursseista
  • toimenpiteiden vaikutuksista suojeltavien lajien ja luontotyyppien tilaan.

Paahde-LIFE-hankkeen aikana tehtiin hoito- ja käyttösuunnitelmat kahdelle Natura 2000 -alueelle. Lopen ja Tammelan kuntien alueella sijaitsevan Maakylän–Räyskälän alueen suunnitelma laadittiin Metsähallituksen Luontopalvelujen johdolla ja Vieremän ja Pyhännän kuntien alueella sijaitsevan Hällämönharjun–Valkeiskankaan suunnitelma Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.

Maakylän–Räyskälän Natura 2000 -alue on valtakunnallisesti merkittävä ja monimuotoinen luontotyyppien kokonaisuus Hämeen järviylängöllä. Suunnittelualue käsittää mm. Komion luonnonsuojelualueen ja Melkuttimien ympäristön suositut virkistyskohteet. Komion luonnonsuojelualueen osalta suunnitelman hyväksyy ympäristöministeriö.

Hällämönharjun–Valkeiskankaan harjualueelle Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan rajalle laaditaan suunnitelma, jonka tavoitteena on edistää Natura-alueen luonto- ja maisema-arvojen säilymistä ja sovittaa yhteen erilaisia käyttömuotoja. 1400 hehtaarin laajuinen alue sijaitsee Vieremän ja Pyhännän kunnissa.

Päivitetty viimeksi 21.2.2022