Genom att planera skötseln och användningen av skyddsområdet säkerställer man att områdets naturvärden bevaras, eftersom man i planeringen samordnar naturskydd, rekreationsanvändning och annan markanvändning, såsom skogsbruk. I beredningen av planerna deltar områdets markägare, invånare och besökare, såsom vandrare, jaktvårdsföreningar och olika organisationer i stor utsträckning.

Skötsel- och användningsplanerna innehåller information om

  • områdets nuvarande tillstånd samt tidigare och nuvarande användning
  • målen med skötseln och nyttjandet och åtgärder som behövs
  • de resurser som behövs för att förverkliga planen
  • åtgärdernas effekter på de arter och naturtyper som ska skyddas på respektive områden.

Under projektet Ljus & Eld LIFE gjordes skötsel- och användningsplaner för två Natura 2000-områden. På området Maakylä–Räyskälä, som ligger i kommunerna Loppi och Tammela, gjordes en plan upp under ledning av Forststyrelsens Naturtjänster. NTM-centralen i Norra Savolax ansvarade för planen för området Hällämönharju–Valkeiskangas, som ligger i kommunerna Vieremä och Pyhäntä.

Mera information (på finska)

Senast uppdaterad 21.2.2022