Man bränner skog för att hjälpa åsnaturen. Foto: Ari Lahtinen, Forststyrelsen.

Slutrapport

Slutrapporten finns på engelska: Light & Fire LIFE Final Report (pdf, 4945 kb).

 

I det riksomfattande Ljus & Eld LIFE-projektet vårdades för första gången i Finland statens, privat och företagsägd mark i samma projekt. På havsstrandängar, dyner, åsar, hedar och i andra solexponerade miljöer utfördes bränning i naturvårdssyfte, träd röjdes, hotade arter omplanterades och främmande arter eliminerades.

I Ljus & Eld LIFE-projektet arbetade man i 69 Natura 2000-områden på olika håll i Finland för livsmiljöerna i solexponerade områden och områden som i tiderna uppstått genom eld samt för arterna som kräver dessa livsmiljöer.

Elden fick härja kontrollerad i dessa områden för att skydda de solexponerade miljöernas hotade och sällsynta arter, till exempel nipsippa och backtimjan. Dessa arter återfördes också genom omplantering till lämpliga växtplatser. Däremot avlägsnades buskar, träd, vass, råhumus samt främmande arter, exempelvis vresros, för att återställa det ursprungliga ljuset och solexponeringen.

Även miljöuppfostran var ett viktigt mål i projektet. Talkoläger för barn, ungdomar och vuxna ordnades i skärgården och på kusten, och i Komio-området i Tavastland har det iståndsatts en naturstig som berättar om restaurering av åsnaturen.

Ljus & Eld LIFE-projektet hörde till LIFE-Natur-projekten som finansieras av Europeiska unionen. Av projektets budget på 4,06 miljoner euro kom hälften från EU. Projektet koordinerades av Forststyrelsens Naturtjänster. Projektpartner var Hämeen ammattikorkeakoulu, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax, Finlands Skogscentral, UPM och WWF Finland. Projektet inleddes i augusti 2014 och pågick fram till juli 2020.

Ett sammandrag av resultaten finns på finska eller på engelska i broschyrform:

Vad är solexponerade miljöer?

De solexponerade miljöernas växter och djur har anpassat sig till torka, intensiv solstrålning, hög temperatur och kraftiga kast i temperaturerna samt knapp näringstillgång. Tidigare uppstod solexponerade områden i synnerhet som en följd av skogsbränder. Eftersom skogsbränderna idag bekämpas effektivt, kan solexponerade miljöer inte uppstå naturligt, och de växer snabbt igen. I de solexponerade områdena trivs flera krävande växt- och insektarter som inte klarar sig i någon annan slags miljö. Endast en del av de solexponerade miljöerna med sitt värdefulla artbestånd är skyddad.

Restaureringsbränning hjälper arter i hela Finland

Hedarna har traditionellt bränts för att förbättra betesområdena så att gammal, delvis död ljung ersätts av ny, samt av ängsväxter som boskapen hellre äter. Utan skötsel erövras heden av träd och enbuskar och samtidigt går en del av områdets naturvärden förlorade.

På grund av beskogningen förlorar heden, och de hagmarker som ofta finns på heden, krävande och delvis utrotningshotade arter. Via hedbränningen bevaras också en del av skärgårdsbefolkningens traditionella landskap. Målsättningen med ljunghedbränningen är att bevara de öppna hedlandskapen, med sina hagmarker, samt den artrikedom som finns på dessa.

Mera information

Forststyrelsen, Naturtjänster
Specialsakkunnig inom rekreationsanvändning Sanna-Kaisa Rautio
sanna-kaisa.rautio@metsa.fi

Projektet har fått finansiering av Europeiska Unionens LIFE-program. Materialet reflekterar synsätt av upphovsmannen, och Europeiska kommissionen eller EASME är inte ansvariga för användning av materialets innehåll.

Senast uppdaterad 21.8.2023