Talkoläger på Örö i Skärgårdhavets nationalpark sommaren 2015. Foto: Forststyrelsen / Tapani Mikkola.

Inom projektet ordnads åren 2015–2019 talkoläger på sex Natura 2000-områden längs Södra Finlands och Österbottens kust eller i skärgården.

Under talkolägren som pågick i 3–8 dagar restaurerades strandängar, -hedar och –dyner, bl.a. genom att röja enbusksnår och andra buskage, bränna röjda träd och buskar och ta bort vresros, som är en skadlig främmande art.

Arrangörerna ansvarade för arbetsledningen, anskaffningen av de redskap som behövdes, mat och dryck samt båttransport till öar.

Forststyrelsens Naturtjänster arrangerade talkolägren tillsammans med t.ex. WWF Finland.

Talkosomrarna 2015–2018

Åren 2015 och 2016 hjälpte de frivilliga talkoarbetarna naturen på talkolägren i Skärgårdshavets, Bottenhavets och Östra Finska vikens nationalparker.

På sommaren 2017 arbetade man i Furuvik (Hangö) och på Enskär och Karlö. För att öpnna den igenvuxna miljön i Furuviks naturskyddsområde röjde man först träd, sen hjälpte WWF:s talkofolk genom att t. ex. kratta ris, slå vass och ta bort vresros som hotar de soliga sandstränderna.

Sommaren 2018 ordnades det sista av talkolägren på Enskär i Bottenhavets nationalpark (wwf.fi, på finska).

Senast uppdaterad 21.2.2022