Metsähallitus on laatinut hoito- ja käyttösuunnitelman Maakylän–Räyskälän alueelle Kanta-Hämeen Lopella ja Tammelassa.

Suunnittelualueeseen kuuluvat Natura-kohteella (FI0327003) sijaitsevat, Metsähallituksen hallinnassa olevat maat Melkuttimien, Purinsuon, Kerityn ja Komion alueilla. Mukana ovat myös Natura-alueelle perustetut yksityiset luonnonsuojelualueet. Komion luonnonsuojelualue on perustettu asetuksella 383/1995. Muut valtiolle suojeluun hankitut alueet tullaan perustamaan luonnonsuojelualueiksi. Alueeseen kuuluu myös Metsähallitus Metsätalous Oy:n hallinnassa olevia monikäyttömetsiä sekä tutkimusmetsiä, joiden hoidosta ja käytöstä vastaa Luonnonvarakeskus.

Suunnitelma on vahvistettu

Hoito- ja käyttösuunnitelman luonnos on ollut lausuntokierroksella 10.2. 2019 asti. Lausuntopyynnöt lähetettiin keskeisimmille sidosryhmille. Kaikilla asiasta kiinnostuneilla oli mahdollisuus antaa suunnitelmaluonnoksesta palautetta.

Ympäristöministeriö on vahvistanut suunnitelman Komion luonnonsuojelualueen osalta 25.6.2020.

Suunnitelmaa viimeistellään julkaisukuntoon Metsähallituksessa.

Taustaa

Maakylän–Räyskälän alue on valtakunnallisesti merkittävä ja monimuotoinen luontotyyppien kokonaisuus Hämeen järviylängöllä. Muun muassa avaria harjumänniköitä, paahderinteitä, luonnontilaista suoluontoa, karuja ja kirkasvetisiä harjujärviä ja suppalampia sisältävä kohde tarjoaa monipuolisuudessaan tärkeän elinympäristön useille uhanalaisille ja harvinaisille lajeille. Erityisen merkittävä kohde on paahteisissa elinympäristöissä viihtyvälle lajistolle. Helppokulkuisen maaston, luonnonkauniiden maisemien ja helpon saavutettavuuden ansiosta alueesta on muodostunut suosittu retkeilykohde. Kattava reittiverkosto ja retkeilyn palvelurakenteet tukevat monipuolista luontoliikuntaa.

Hoito ja käyttösuunnitelmaa on tehty osallistavaa periaatetta noudattaen Metsähallituksen projektiryhmässä, johon kuuluu lisäksi edustaja Hämeen ELY-keskuksesta. Suunnittelun tueksi perustettiin keskeisistä sidosryhmistä koostuvat yhteistyöryhmä. Kaikille avoin yleisötilaisuus pidettiin Lopella 4.3.2015. Työn edetessä on käyty keskustelua mm. paikallisten yhdistysten, kuntien ja muiden aluetta käyttävien toimijoiden kanssa ja saatu näin arvokasta näkemystä alueen hoitoon ja käyttöön liittyen.

Suunnittelun loppuvaiheessa Metsähallituksen Luontopalvelujen hallintaan siirtyi n. 278 ha Natura-alueella sijaitsevia maita Komion ja Kerityn ympäristössä. Ne eivät ole mukana suunnittelualuerajauksessa, mutta suunnitelmaan on kirjattu yleispiirteisiä toimenpidetarpeita myös näiden alueiden hoitamiseksi osana suojelualuekokonaisuutta. Nämä alueet mukaan lukien suunnitelma kattaa n. 36 % Natura-alueen pinta-alasta. Koko Natura-alueen kattavan tarkastelun työkaluna on yhteistyössä Hämeen ELY-keskuksen kanssa laadittava Natura-alueen tilanarviointi (NATA).

Hoito- ja käyttösuunnitelma on tehty osana EU-rahoitteista Paahde-LIFE -hanketta.

Lisätietoa:

Yhteystiedot:

Erikoissuunnittelija Meri-Hilkka Mäkelä
Metsähallitus, Järvi-Suomen Luontopalvelut
meri-hilkka.makela@metsa.fi
puh. 040 769 0673

Päivitetty viimeksi 25.8.2020