Punainen kovakuoriainen lahopuun rungolla.
Punahärö. Kuva: Teemu Rintala.

Ajankohtaista

Beetles Life on päättynyt. Lue hankkeen toiminnasta ja tuloksista Layman’s Report -raportista (julkaisut.metsa.fi)

Useita hyönteislajeja onnistuttiin auttamaan metsää polttamalla (tiedote 27.11.2023)

Metsää poltettiin Teijon kansallispuistossa – paloalueille voi pörrätä jopa satoja hyönteislajeja (11.5.2023, luontoon.fi)

Kartoitukset paljastivat taas Suomelle uusia ja yllättäviä hyönteislajeja (tiedote 25.4.2023)

Miten Beetles Life -kohdelajit ja muut hyönteiset voi ottaa huomioon metsätaloudessa?

Luonnonhoito uhanalaisten hyönteisten tukena -opas on julkaistu (julkaisut.metsa.fi)

Pieni askel ihmiselle, iso harppaus karismaattisille kovakuoriaisille!

Beetles LIFE oli monipuolinen suojeluhanke. Se auttoi kahdeksaa kovia kokenutta kovakuoriaislajia ja ennen kaikkea niiden elinympäristöä, joissa elää jopa tuhansia muitakin lajeja. Hankkeessa kerroimme kovakuoriaisten elämästä taiteen, kasvatuksen, median ja leikkimisen avulla. Beetles LIFE -hanke päättyi kesällä 2023.

Kohdelajien elinympäristöjen hoito auttaa myös satoja muita metsälajeja ja turvaa luonnon monimuotoisuutta. Lajikirjostamme lähes puolet on hyönteisiä – ne ovat korvaamattoman tärkeitä ravintoketjussa ja ekosysteemin toiminnassa.

Beetles LIFE -hankkeen kohdelajit olivat punahärö, korpikolva, lahokapo, kaskikeiju, havuhuppukuoriainen, mäntyhuppukuoriainen, haavansahajumi ja palolatikka. Ne ovat herkkiä metsäluonnon indikaattorilajeja: ne ilmentävät hyvin metsäluonnon tilaa ja toimivat samalla luonnonsuojelun mittarina.

Kovakuoriaisten elinympäristöjä on ennallistettu yli 950 hehtaaria – hankkeen tärkeimmät tulokset

Elinympäristöjen kunnostusta

 • Ennallistimme suota viidellä eri kohteella yhteensä 295 hehtaaria.
 • Ennallistimme talouskäytössä olleita metsiä polttamalla. Ennallistamispolttoja tehtiin yhteensä noin 345 hehtaaria.
 • Lisäsimme lahopuun määrää yhteensä 143 hehtaarin kokoisella alueella.
 • Suojelimme eri keinoin haapajatkumoa 168 hehtaarin verran, eli haavan kasvua taimesta täysikokoiseksi ja edelleen lahopuuksi.

Ennallistaminen vaikuttaa hitaasti, mutta ennallistamispolttojen tuloksia nähdään jo

 • Pääsimme todistamaan jo projektin aikana, kuinka poltoille saapui projektin kohdelajeja: havuhuppukuoriainen (Stephanopachys linearis) ja mäntyhuppukuoriainen (Stephanopachys substriatus), palolatikka (Aradus angularis) sekä lahokapo (Boros schneideri).
 • Kaikkiaan projektin polttokohteille saapui jo projektin aikana ainakin 30 paloalueiden palaneisiin puihin erikoistunutta lajia. Niiden joukossa oli useita uhanalaisia lajeja. Lisäksi poltoille saapui satoja muita lahopuussa eläviä lajeja.

Suojelua ja uutta tietoa hyönteisistä

 • Laadimme hoitosuunnitelmat haavansahajumille, havuhuppukuoriaiselle, mäntyhuppukuoriaiselle, kaskikeijulle, korpikolvalle, lahokapolle, palolatikalle ja punahärölle.
 • Kartoitimme hyönteisiä, kuten kovakuoriaisia, nivelkärsäisiä, kaksisiipisiä ja pistiäisiä sekä myös sammalia ja kääpiä. Teimme yhteensä 60 eri lajistokartoitusta 20:lla eri Natura 2000 -alueella.
 • Hyönteiskartoituksissa saimme havaintoja yhteensä yli 2 500 hyönteislajista.
 • Löysimme kymmeniä kokonaan uusia uhanalaisten lajien esiintymiä. Samalla löytyi yli 20 Suomelle uutta hyönteislajia – joista osa oli tieteelle uusia.
 • Saimme havaintoja 437 sellaisesta lajista, joiden uhanalaisuutta ei ole pystytty arvioimaan tiedon puutteen takia.
 • Kartoitusten tiedoilla varmistettiin, että projektin suojelutoimet eivät vaaranna lajeja. Lisäksi tiedot auttavat jatkossa suunnittelemaan entistä paremmin, kuinka uhanalaisia lajeja voidaan auttaa.

Tietoutta

Hankkeen rahoitus ja toiminta-aika

Hankkeen budjetti oli 2,69 milj.€, josta 60 % (1,6 milj.€) oli EU:n LIFE Luonto -ohjelmasta saatavaa rahoitusta.

Hankkeen toiminta-aika oli 1.8.2018–31.7.2023.

Hanke toimi kahdeksan maakunnan (Etelä-Savon, Hämeen, Kainuun, Keski-Suomen Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon) alueella yhteensä 26 kohdealueella.

Kumppaneita on Metsähallituksen Luontopalvelujen lisäksi neljä, ks. Hankekumppanit-sivu.

Hanketiedotteita

Lisätietoa

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai CINEA ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Päivitetty viimeksi 12.12.2023