Röd skalbagge.
Cinnoberbagge Cucujus cinnaberinus. Bild: Teemu Rintala.

Aktuellt

Projektet har avslutats. Läs om resultatet i rapporten (på finska).

Bränning av skogen i Tykö nationalpark – i bästa fall kan hundratals insektsarter surra till brandområdena (pressmeddelande 11.5.2023, utinaturen.fi)

Beetles LIFE var ett mångsidigt skyddsprojekt. Projektet hjälpte åtta utsatta skalbaggsarter och framför allt deras livsmiljö, där det också bor hundratals, tusentals andra arter. Vi berättade om våra hjältearter med hjälp av konst, fostran, media och lek.

Skötseln av målarternas livsmiljö hjälper också hundratals andra skogsarter och tryggar den biologiska mångfalden. Av vårt artspektrum är nästan hälften insekter – de är oersättligt viktiga i näringskedjan och i ekosystemets funktion.

Bra indikatorarter för skogsnaturen

Målarterna var cinnoberbagge, större barkplattbagge, smal skuggbagge, rödhalsad brunbagge, slät tallkapuschongbagge, grov tallkapuschongbagge, aspbarkgnagare och spetshörnad barkskinnbagge. De är känsliga indikatorarter för skogsnaturen: de avspeglar skogsnaturens tillstånd och fungerar samtidigt som mätare för naturskyddet.

Målarterna hör till de arter som behandlas i bilagorna II och IV i EU:s naturdirektiv. Detta innebär att ett särskilt skyddsområde måste grundas på arternas förekomstplatser och arterna är strängt skyddade även utanför skyddsområdena. Deras föröknings- och förekomstplatser får inte försämras eller förstöras.

Framtiden för projektets målarter ser mörk ut, och för en del är läget sämre än för de andra. För cinnoberbaggen är läget mest kritiskt, eftersom dess status enligt den nyaste nationella artbedömningen, det vill säga arternas Röda lista, är akut hotad.

För att hjälpa arterna tryggade vi asparnas bevarande som livsmiljö, skapade genom bränning död ved som är nödvändig för många arter, samt återställde skogskärren närmare naturtillståndet.

Projektet verkade inom totalt 26 målområden inom åtta landskap (Södra Savolax, Tavastland, Kajanaland, Mellersta Finland, Lappland, Norra Karelen, Norra Österbotten och Norra Savolax).

Över 950 hektar livsmiljöer för skalbaggar återställda – projektets viktigaste resultat  

Restaurering av livsmiljöer  

 • Vi restaurerade myrar på fem olika ställen, totalt 295 hektar.  
 • Vi restaurerade tidigare ekonomiskog genom bränning. Totalt brändes cirka 345 hektar. 
 • Vi ökade mängden död ved på en yta av totalt 143 hektar. 
 • Vi skyddade 168 hektar asp genom olika åtgärder, d.v.s. vi säkrade aspens livscykel från planta till full storlek och vidare till förmultnande ved.   

Effekterna av restaurering är långsamma, men resultaten av restaureringsbränningen syns redan  

 • Vi kunde redan under projektet bevittna hur projektets målarter anlände till de brända områdena:  slät tallkapuschongbagge (Stephanopachys linearis) och grov tallkapuschongbagge (Stephanopachys substriatus), spetshörnad barkskinnbagge (Aradus angularis) och smal skuggbagge (Boros schneideri).   
 • Sammanlagt anlände åtminstone 30 arter som är specialiserade på brända träd till projektets brända områden redan under projekttiden. Bland dem fanns flera utrotningshotade arter. Till de brända områdena anlände dessutom hundratals andra arter som lever i död ved.  

Bevarandeåtgärder och ny information om insekter  

 • Vi tog fram skötselplaner för aspbarkgnagare, slät tallkapuschongbagge, grov tallkapuschongbagge, rödhalsad skuggbagge, större barkplattbagge, smal skuggbagge, spetshörnad barkskinnbagge och cinnoberbagge. 
 • Vi kartlade insekter såsom skalbaggar, halvvingar, tvåvingar och steklar samt mossor och tickor. Totalt genomförde vi 60 olika artundersökningar i 20 olika Natura 2000-områden.  
 • I insektsundersökningarna registrerade vi totalt mer än 2 500 insektarter.  
 • Vi hittade tiotals helt nya förekomster av utrotningshotade arter. Samtidigt hittade vi mer än 20 insektarter som var nya för Finland – en del av dem var nya för vetenskapen.   
 • Vi hittade 437 arter vars hotstatus inte kunnat bedömas på grund av brist på data.     
 • Uppgifterna från undersökningarna säkerställde att projektets bevarandeåtgärder inte skulle äventyra arterna. Uppgifterna kommer också att hjälpa oss att bättre planera hur vi kan hjälpa hotade arter i framtiden. 

Medvetenhet 

 • Vi kombinerade konst och vetenskap för att kommunicera om artskydd och biologisk mångfald. Här är några exempel:  
  • Studenter från humanistisk yrkeshögskola presenterade skalbaggarnas liv genom tävlingar och kreativa aktiviteter under tiotals små och stora evenemang, till exempel Jukola-kavlen och de Finlands scouters Finnjamboree Kajo.  
  • Två läger förde samman forskare och konstnärer i en dialog. Konstverken visades i en utställning på Naturhistoriska museet.  
  • Konstnärer ledde workshopar för cirka 400 gymnasieelever och lärde dem om ansvar genom kreativitet och forskning.  
 • Vi förnyade rekreationsinfrastrukturen i Koli nationalpark.  
 • Vi utbildade verksamma inom skogsbranschen samt skogsägare om biologisk mångfald. 

Projektets finansiering och verksamhetstid

Budgeten för projektet var 2,69 milj. €, varav 60 % (1,6 milj. €) var finansiering från EU:s LIFE Natur-program. Projektets verksamhetstid var 1.8.2018–31.7.2023.

Projektet har fått finansiering av Europeiska Unionens LIFE-program. Materialet reflekterar synsätt av upphovsmannen, och Europeiska kommissionen eller CINEA är inte ansvariga för användning av materialets innehåll.

Senast uppdaterad 5.12.2023