Röd skalbagge.
Cinnoberbagge Cucujus cinnaberinus. Bild: Teemu Rintala.

Aktuellt

Bränning av skogen i Tykö nationalpark – i bästa fall kan hundratals insektsarter surra till brandområdena (pressmeddelande 11.5.2023, utinaturen.fi)

Beetles LIFE är ett mångsidigt skyddsprojekt. Projektet hjälper åtta utsatta skalbaggsarter och framför allt deras livsmiljö, där det också bor hundratals, tusentals andra arter. Vi berättar om våra hjältearter med hjälp av konst, fostran, media och lek.

Skötseln av målarternas livsmiljö hjälper också hundratals andra skogsarter och tryggar den biologiska mångfalden. Av vårt artspektrum är nästan hälften insekter – de är oersättligt viktiga i näringskedjan och i ekosystemets funktion.

Bra indikatorarter för skogsnaturen

Målarterna är cinnoberbagge, större barkplattbagge, smal skuggbagge, rödhalsad brunbagge, slät tallkapuschongbagge, grov tallkapuschongbagge, aspbarkgnagare och spetshörnad barkskinnbagge. De är känsliga indikatorarter för skogsnaturen: de avspeglar skogsnaturens tillstånd och fungerar samtidigt som mätare för naturskyddet.

Målarterna hör till de arter som behandlas i bilagorna II och IV i EU:s naturdirektiv. Detta innebär att ett särskilt skyddsområde måste grundas på arternas förekomstplatser och arterna är strängt skyddade även utanför skyddsområdena. Deras föröknings- och förekomstplatser får inte försämras eller förstöras.

Framtiden för projektets målarter ser mörk ut, och för en del är läget sämre än för de andra. För cinnoberbaggen är läget mest kritiskt, eftersom dess status enligt den nyaste nationella artbedömningen, det vill säga arternas Röda lista, är akut hotad.

För att hjälpa arterna tryggar vi asparnas bevarande som livsmiljö, skapar genom bränning död ved som är nödvändig för många arter, samt återställer skogskärren närmare naturtillståndet.

Projektet verkar inom totalt 26 målområden inom åtta landskap (Södra Savolax, Tavastland, Kajanaland, Mellersta Finland, Lappland, Norra Karelen, Norra Österbotten och Norra Savolax).

Projektets finansiering och verksamhetstid

Budgeten för projektet är 2,69 milj. €, varav 60 % (1,6 milj. €) är finansiering från EU:s LIFE Natur-program.
Projektets verksamhetstid är 1.8.2018–31.7.2023.

Kontaktuppgifter

Projektet leds av Forststyrelsens Naturtjänster.
Projektchef Viliina Evokari
tfn 0206 39 4047; viliina.evokari@metsa.fi

Projektet har fått finansiering av Europeiska Unionens LIFE-program. Materialet reflekterar synsätt av upphovsmannen, och Europeiska kommissionen eller CINEA är inte ansvariga för användning av materialets innehåll.

Senast uppdaterad 15.5.2023