Projektet leddes av Forststyrelsens Naturtjänster. Fyra andra projektpartners var med.

Forststyrelsens Naturtjänster

Forststyrelsens Naturtjänster ansvarar för att projektet fungerar som planerat. På vårt ansvar är alltså den allmänna ledningen av projektet och planeringen av den projektomfattande kommunikationen. En stor del av restaureringsarbetena inom projektet görs på sådana Natura 2000-områden vars förvaltning hör till Naturtjänsterna. Naturtjänsterna har erfarenhet av smidigt genomförande av tiotals LIFE-projekt.

Forststyrelsen Skogsbruk Ab

Skogsbruk Ab ansvarar för arbetena och restaureringen som utförs i statens ekonomiskogar. I projektet är Skogsbruks uppgift att rusta upp arternas livsmiljö mellan skyddsområdena och utanför dem.

NTM-centralen i Tavastland

NTM-centralernas betydelse för grundandet av privata naturskyddsområden är stor, och de köper också in lämpliga områden till staten för att grunda naturskyddsområden. Inom projektet köps nya områden in och av dem grundas privata naturskyddsområden.

Humanistiska yrkeshögskolan (Humak)

Studerandena vid Humanistiska yrkeshögskolan har en viktig roll då det gäller att föra ut Beetles LIFE:s naturskyddsbudskap till den stora publiken. Studerandena planerar pop-up- och andra evenemang för projektet, kampanjer och andra sätt att få ny publik att bekanta sig med skalbaggarna och situationen för deras livsmiljöer.

Helsingfors universitet

Vid den agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet är användningen av laser vid modellering och mätningar av internationell toppklass. Med hjälp av laserskanning som görs från luften kartläggs andelen död ved i terrängen, vilket möjliggör en bättre kartläggning av livsmiljön för utrotningshotade arter. Skanningen görs av en forskningsgrupp som hör till laserskanningens toppenhet.

Forststyrelsen
Helsingfors universitetet logo.

Senast uppdaterad 5.12.2023