En flygekorre som sitter på en trädgren, i bakgrunden ett villa.
Flygekorre i en tätort. Bild: Benjam Pöntinen.

Ett viktigt mål för LIFE-projektet är att vidta konkreta skyddsåtgärder för att främja skyddet av flygekorren. Vi förbereder och vidtar olika skyddsåtgärder i tätorter, ekonomiskogar och naturskyddsområden samt följer upp deras effekter.

Tätorter

I Esbo, Kuopio och Jyväskylä finns totalt cirka 22 tätortsobjekt, varav fyra är Natura 2000-områden. Flygekorrarna är försedda med radiohalsband så att vi kan följa deras beteende. I Esbo planterar vi unga träd för att förena isolerade habitatskogar med varandra samt aspplantor för att säkerställa framtidens trädbestånd för flygekorren. Läs Rapport om radiohalsband studie (pdf 8,4 Mt, på finska med engelska sammanfattning).

I Esbo, Kuopio och Jyväskylä har det också gjorts inventeringar av flygekorrar på redan befintliga detaljplanerade områden: Inventeringar av flygekorrar på detaljplaneområden (pdf 6 770 kt, på finska).

Vi sätter också upp holkar som boplatser i skogar där det för närvarande inte finns några ihåliga träd. Dessutom vidtar vi åtgärder som kombinerar skydd och rekreation i städernas grönområden, så att både flygekorrar och människor ska trivas där.

En handbok om god praxis för tätorter (julkaisut.metsa.fi, på finska med engelska sammanfattning) och två undersökningar gjordes för en handbok om god praxis:

Naturresursinstitutet genomförde en deltagande geoinformationsenkät i Kuopio, Jyväskylä och Esbo, där man samlade in information om platser som är viktiga för invånarna med tanke på rekreationsanvändningen och naturvärdena. Resultaten har publicerats i form av kartor som visar var koncentrationerna för rekreation är belägna i tätorterna i förhållande till de kända habitat som lämpar sig för flygekorren: Koncentration av rekreationstjänster i Kuopio, Jyväskylä och i Esbo (pdf 8 946 kt, på finska).

Ekonomiskogar

Denna verksamhet sköts i Finland av Finlands skogscentral, Forststyrelsen Skogsbruk Ab, Finlands naturskyddsförbund, MTK, VARELY och Forststyrelsens Naturtjänster. I Estland verkar Keskkonnaamet, Eesti Erametsaliit, Metsakorralduse Büroo, Riigimetsa majandamise keskus och Eesti Looduse Fond.

Målet är att omsätta befintlig information och lagstiftning i praktiken, så att flygekorrens framtid tryggas. Inom ramen för projektet gör vi upp skogsplaner för flygekorrobjekten som beaktar arten väl: planerna sammanställs tillsammans och även de regionala NTM-centralernas myndigheter gör en bedömning av dem. Endast utmärkta planer kommer att få grönt ljus för att genomföras. Projektområdena kommer i fortsättningen att användas i utbildning i skogsbehandling som beaktar flygekorren.

  • I Finland planeras cirka 40 objekt, varav 30 på privat mark och 10 på statlig mark. Dessutom erbjuds skogsägarna i Rekijokidalens Natura 2000-område flygekorrvänliga åtgärdsplaner för skogen för att trygga habitatnätverken bättre än tidigare.
  • I Estland planeras cirka 12 objekt som tryggar flygekorrens habitatnätverk. Vid de stora objekten beaktas såväl Natura 2000-områden, privat mark som statens skogar.

I Finland används och utvecklas metoden för delaktig gemensam planering i planeringen av objekten. Gemensam planering innebär att skogsplanerna för projektområdena utvärderas tillsammans med företrädare för våra projektpartner. Vi använder också ett program som byggts upp för deltagande samplanering och som underlättar det komplicerade beslutsfattandet genom att åskådliggöra och strukturera det. Vår samarbetspartner var Inclus Oy, på vars webbplats finns en beskrivning av samplaneringsprocessen (inclus.com).

Inom projektet har man publicerat en handbok om hur flygekorren ska beaktas väl i behandlingen av ekonomiskogar och ordnat utbildningar för yrkespersoner inom skogsbranschen, både i terrängen och som webbinarier. I februari 2024 ordnades seminariet ”Beaktande av flygekorren i ekonomiskogarna”. Programmet och presentationerna finns på sidan Handböcker och andra publikationer under punkten Flygekorren i ekonomiskogar.

Du hittar publikationer och andra handböcker om ekonomiskogar på projektets sida Handböcker och andra publikationer, under punkten Ekonomiskogar.

En karta som visar de över 50 projektområdena och utbredningsområdet för flygekorren. I Finland finns arten i väst upptill Norra Österbottens södra gräns och i öst till gränsen mellan Kajanaland och Koillismaa, i Estland i nordöstra delen av landet..
Projektområdena och utbredningsområdet av flygekorren i Finland och Estland.

Senast uppdaterad 8.4.2024