En flygekorre som sitter på en trädgren, i bakgrunden ett villa.
Flygekorre i en tätort. Bild: Benjam Pöntinen.

Ett viktigt mål för LIFE-projektet är att vidta konkreta skyddsåtgärder för att främja skyddet av flygekorren. Åtgärderna bygger på beredning, det vill säga planering av objekt A, genomförande av åtgärder C och uppföljning av konsekvenser D.

Teman nedan: Tätorter och Ekonomiskogar (projektverksamhetens kod inom parentes).

Tätorter (A4, A5>C1>D1)

I Esbo, Kuopio och Jyväskylä finns totalt cirka 22 tätortsobjekt, varav fyra är Natura 2000-områden. Flygekorrarna är försedda med radiohalsband så att vi kan följa deras beteende. I Esbo planterar vi unga träd för att förena isolerade habitatskogar med varandra samt aspplantor för att säkerställa framtidens trädbestånd för flygekorren.

Vi sätter också upp holkar som boplatser i skogar där det för närvarande inte finns några ihåliga träd. Dessutom vidtar vi åtgärder som kombinerar skydd och rekreation i städernas grönområden, så att både flygekorrar och människor ska trivas där.

En handbok om god praxis sammanställs också för tätorter.

Två undersökningar gjordes för en handbok om god praxis:

I Esbo, Kuopio och Jyväskylä har det också gjorts inventeringar av flygekorrar på redan befintliga detaljplanerade områden.

Ekonomiskogar (A6>C2>D1)

Denna verksamhet sköts i Finland av Finlands skogscentral, Forststyrelsen Skogsbruk Ab, Finlands naturskyddsförbund, MTK, VARELY och Forststyrelsens Naturtjänster. I Estland verkar Keskkonnaamet, Eesti Erametsaliit, Metsakorralduse Büroo, Riigimetsa majandamise keskus och Eesti Looduse Fond.

Målet är att omsätta befintlig information och lagstiftning i praktiken, så att flygekorrens framtid tryggas. Inom ramen för projektet gör vi upp skogsplaner för flygekorrobjekten som beaktar arten väl: planerna sammanställs tillsammans och även de regionala NTM-centralernas myndigheter gör en bedömning av dem. Endast utmärkta planer kommer att få grönt ljus för att genomföras. Projektområdena kommer i fortsättningen att användas i utbildning i skogsbehandling som beaktar flygekorren.

  • I Finland planeras cirka 40 objekt, varav 30 på privat mark och 10 på statlig mark.
  • I Estland planeras cirka 12 objekt som tryggar flygekorrens habitatnätverk.

I Finland används och utvecklas metoden för delaktig gemensam planering i planeringen av objekten. Gemensam planering innebär att skogsplanerna för projektområdena utvärderas tillsammans med företrädare för våra projektpartner.

  • En handbok (A7) för behandling av flygekorrskogar sammanställs också för ekonomiskogarna.
En karta som visar de över 50 projektområdena och utbredningsområdet för flygekorren. I Finland finns arten i väst upptill Norra Österbottens södra gräns och i öst till gränsen mellan Kajanaland och Koillismaa, i Estland i nordöstra delen av landet..
Projektområdena och utbredningsområdet av flygekorren i Finland och Estland.

Senast uppdaterad 19.10.2022