Gul avföring av en flygekorre vid foten av ett träd bland mossa.
Avföring av en flygekorre. Bild: Leena Rinta-Runsala.

Teman nedan:

  • Artdata, inventeringsmetoder och modellering av habitatnätverk
  • Miljöfostran och informationsförmedling
  • Förekomst av flygekorre
  • Information om flygekorre på andra ställen på internet

Artdata, inventeringsmetoder och modellering av habitatnätverk

Ett av våra mål är att förbättra tillgången till information om flygekorren i Finland och Estland. Så bra information som möjligt om förekomsten av flygekorre hjälper till att trygga habitatnätverken samt underlättar vardagen inom planeringen av markanvändningen.

Naturhistoriska centralmuseet LUOMUS, Finlands naturskyddsförbund, NTM-centralen i Egentliga Finland och Naturresursinstitutet LUKE i Finland samt Keskkonnaamet i Estland ansvarar för att informationen om flygekorrens förekomst är mer tillgänglig och användbar.

Artdata

Finlands databas över flygekorren byggs upp vid Artdatacentret, som upprätthålls av Naturhistoriska centralmuseet Luomus. I fortsättningen är information om de skogsområden där flygekorrar har byggt bo centrerad tillgängligvid Artdatacentret. På temasidan finns det också handböcker om skyddet av flygekorren och dess habitat.

Projektpartnerna har sammanställt en sammanfattning av lagstiftningen rörande flygekorren, uppföljning av beståndet, skyddet och skogsbruksmetoder i Finland och Estland. Sammanfattning: “Description of the current conservation legislation and management procedures of the flying squirrel in Finland and Estonia” (pdf 1,04 Mt, på engelska)

Uppgifterna om flygekorren i Estland är sekretessbelagda och sköts av skyddsmyndigheterna. Under projektperioden gör Keskkonnaamet omfattande inventeringar av flygekorre i Estland.

Inventeringsmetoder

Finlands naturskyddsförbunds kartläggningsguide (pdf 2,2 Mt, sll.fi, på finska) för flygekorre ger anvisningar om hur man identifierar lämpliga habitat för flygekorren och letar efter tecken på förekomster av flygekorre, såsom spillning. Dessutom ordnas inventeringsutbildning. Keskkonnaamet sammanställer en kartläggningsguide i Estland.

Distansutbildningsmaterialet ”Flygekorrinformation för kartläggning och planering av skogsanvändning” håller på att uppdateras och kommer snart tillbaka till sidan.

NTM-centralen i Egentliga Finland utreder hur man kan använda sig av tränade inventeringshundar i naturinventeringen: användningen av doftidentifiering i samband med naturvård är nytt i hela världen! Enligt jämförelser som gjorts i Rekijokidalens Natura 2000-område är hundarnas färdigheter mycket lovande. Hundarna som arbetar med doftidentifiering är riktiga arbetshundar som är tränade för uppgiften.

Modellering av habitatnätverk

Naturresursinstitutet gör modelleringar av lämpliga habitatnätverk för flygekorren, det vill säga områden som sannolikt lämpar sig för arten och som kan åskådliggöras på kartorna. Med hjälp av dem kan planläggningen och användningen av skogarna planeras så att korridorerna mellan flygekorrarnas habitat kan beaktas bättre. Keskkonnaamet gör motsvarande modelleringar i Estland.

I Finland grundar sig modelleringen av lämpliga habitat på en förståelse för flygekorrens habitat, skogsdata (riksskogstaxeringsmaterial med många källor, ML-VMI), den officiella databasen över flygekorrar samt precisering av prognoserna med hjälp av terränggranskningar. Finlands naturskyddsförbund genomförde prognosernas terränggranskningar 2020. Kartorna som föreställer modelleringen av habitatnätverket har placerats i Artdatacentrets databank för yrkespersoners bruk (laji.fi, på finska). Läs mer om prognosmodellkartorna i Naturresursinstitutets pressmeddelande (luke.fi, på finska).

Miljöfostran och informationsförmedling

Vi berättar om flygekorren och det arbete som utförts i projektet på ett mångsidigt sätt via olika kanaler. En viktig del av informationsförmedlingen om flygekorren är möten med markägarna och andra intressentgrupper.

Två människor vid trädstammen i skogen fotograferar och skriver.
Studenter lär sig kartläggning genom att observera flygekorrens avföring i Noux nationalpark. Foto: Elina Pilke.

Förekomst av flygekorre

I Finland upptäcks fördelningsområdet för flygekorre  från Hangö till Kuusamo.
Flygekorre förekommer från Hangö till Kuusamo i Finland. Individuella observationer har också gjorts i Uleåborg och Lappland. Flygekorrestammen är kraftigast i Österbotten och sydvästra Finland.
Flygekorreobservationer från Finland rapporterade i databasen Laji.fi 1995–2021 (läget 19.1.2022). Ju rödare området är, desto fler flygekorreobservationer har rapporterats från området. Källa: Finlands artdatacenter (2022).
Räckvidden för den flygekorren sträcker sig från Finland genom Ryska till Japan.
Förekomst av flygekorre sträcker sig från Finland genom Ryssland till Japan. Kartan är baserad på Schrader (2011) och IUCN data.

Information om flygekorre på andra ställen

Handböcker och publikationer som skapats inom projektet Flygekorre-LIFE hittar du på sidan “handböcker och andra publikationer“.

Senast uppdaterad 15.4.2024