Bilden innehåller alla projektpartners logotyper (15 logotyper).

Projektet Flygekorre-LIFE koordineras av

Forststyrelsens Naturtjänster

Projektchef Eija Hurme
e-post: eija.hurme@metsa.fi
tfn 040 486 0563

Projektplanerare Saara Airaksinen
Forststyrelsen, Österbotten–Kajanalands Naturtjänster
e-post: saara.airaksinen@metsa.fi
tfn 040 779 2680

I projektet deltar 18 samarbetspartner från olika sektorer i Finland och Estland. Projektet har också 16 stödjande organisationer, som beskrivs längst ner på denna sida.

FINLAND

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM)

Ett nytt naturskyddsområde som stöder flygekorrens habitatnätverk inrättas inom varje NTM-centrals område. NTM-centralen i Egentliga Finland deltar i utvecklingen av en inventeringsmetod som använder hundar och i planeringen av åtgärderna i Rekijokidalen. NTM-centralen i Norra Savolax deltar i utvecklingen av koncept för urbana habitat.

NTM-centralen i Norra Savolax: överinspektör Anne Grönlund, anne.gronlund@ely-keskus.fi

NTM-centralen i Norra Karelen: naturskyddsexpert Ville Vuorio, ville.vuorio@ely-keskus.fi

NTM-centralen i Egentliga Finland: regionalkoordinator Jenny Gustafsson, jenny.gustafsson@ely-keskus.fi

Esbo, Kuopio och Jyväskylä städer

Esbo, Kuopio och Jyväskylä städer har huvudansvaret för planeringen av flygekorrens urbana habitat. Flygekorrens habitatnätverk förbättras genom att bygga boholkar, plantera träd som utgör gröna korridorer mellan utbredningsområdena och hantera tätortsskogar med eftertanke samtidigt som man beaktar stadsplaneringens behov.

Kontaktpersoner:

Esbo: projektkoordinator Laura Lundgren, laura.lundgren@espoo.fi

Kuopio: miljöplanerare Anniina Le Tortorec, anniina.letortorec@kuopio.fi

Jyväskylä: biolog Anne Laita, anne.laita@jkl.fi

Kuopio naturhistoriska museum

Kuopio naturhistoriska museums huvudsakliga ansvarsområden är miljöfostran och kommunikation. Museet ordnar evenemang som är öppna för allmänheten och utbildar en ambassadör för flygekorren, som besöker lokala skolor.

Naturhistoriska centralmuseet Luomus

Naturhistoriska centralmuseet sammanställer en databas med tillförlitliga uppgifter om observationer av flygekorrar för planeringen av markanvändningen.

  • Kontaktperson: museimästare Anne Koivunen, anne.koivunen@helsinki.fi

Naturresursinstitutet

Naturresursinstitutets huvudsakliga ansvarsområde är att modellera lämpliga habitat och habitatnätverk för flygekorren samt att forska i de socioekonomiska effekterna av skyddet av flygekorren.

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK

MTK deltar i planeringen av åtgärder som gäller ekonomiskogarna och stadsmiljöerna samt i produkten av undervisningsmaterial som intressebevakare tillsammans med de övriga aktörerna.

  • Kontaktperson: fältchef/miljösakkunnig Markus Nissinen, markus.nissinen@mtk.fi

Forststyrelsen Skogsbruk Ab

Forststyrelsen Skogsbruk Ab ansvarar i första hand för att planera och genomföra behandlingar av de projektområden som finns i statens skogar. Vid ekonomiskogsobjekt genomförs olika typer av avverkning med beaktande av flygekorrstammen och de sammanhängande aspbestånden bevaras.

  • Kontaktperson: miljöexpert Maarit Kaukonen, maarit.kaukonen@metsa.fi

Forststyrelsens Naturtjänster

Forststyrelsens Naturtjänster leder hela Projektet Flygekorre-LIFE. Det ansvarar för tidtabellerna, rapportering, kommunikation och kontakt med partner och kommissionen. Det samordnar också kommersiell skogsplanering och konsekvensbedömning av projekt. Naturtjänsterna stöder skyddet av aspsuccession på tio Natura 2000-områden och övervakar effekterna av alla projektåtgärder på statsmarker. Det deltar också i genomförandet av miljöutbildningspaketet, bygger en permanent flygekorreutställning på Finlands Naturcentrum Haltia och anordnar workshops och seminarier i slutet av projektet.

  • Kontaktperson: projektchef Eija Hurme, eija.hurme@metsa.fi

Finlands naturskyddsförbund

Finlands naturskyddsförbund producerar undervisningsmaterial om metoder för inventering av flygekorren och ordnar praktisk undervisning i kartläggning i terrängen samt deltar i planeringen av åtgärder som gäller ekonomiskogarna och stadsmiljöerna.

Finlands skogscentral

Skogscentralens viktigaste uppgift är samarbetet och kommunikationen med de privata skogsägarna. Skogscentralen har ansvaret för att kartlägga, planera åtgärderna för och följa upp privata markägares och sammanslutningars ekonomiskogsobjekt som deltar i projektet.

ESTLAND

Eesti Erametsaliit

Eesti Erametsaliit representerar de privata skogsägarna i Estland. Förbundet deltar i planeringen, genomförandet och uppföljningen av åtgärder i ekonomiskogarna i Estland.

Keskkonnaamet

Keskkonnaamet är Estlands miljömyndighet och koordinerar hela projektet för Estlands del. Keskkonnaamet ansvarar för alla projektaktiviteter i Estland, såsom inventeringar av flygekorre, modellering av livsmiljöer, planering av kommersiella skogsområden, flygekorre holkar och övervakning av projektets effekter. Dessutom kommer Keskkonnaamet att bygga en flygekorreutställning på Iisaku Nature Center och kommunicera med estniska intressenter. Från januari 2021 kommer Keskkonnaamet också att ansvara för projektarbete av Eestimaa Looduse Fond, som drog sig ur projektet på grund av resursproblem.

Metsakorralduse büroo

Skogsforskningsinstitutet erbjuder privata skogsägare konsultation i frågor som berör skogsvård. Institutets ansvarar i första hand för planeringen och genomförandet av åtgärder i ekonomiskogarna samt för kommunikationen med de privata skogsägarna.

  • Kontaktperson: direktör Lembit Maamets, lembit.maamets@metsakorraldus.ee

Riigimetsa Majandamise Keskus

Riigimetsa Majandamise Keskus sköter statens skogar. Inom ramen för projektet hanterar centralen statens ekonomiskogar med beaktande av flygekorrens utbredningsområden och deltar i utvecklingen av inventeringsmetoder i Estland.

  • Kontaktperson: projektkoordinator Mihkel Järveoja, mihkel.jarveoja@rmk.ee

Eestimaa Looduse Fond

Eestimaa Looduse Fond (Estlands naturskyddsförbund) var projektpartner fram till slutet av år 2020. Från början av 2021 fortsätter Eestimaa Looduse Fond att stödja projektet och Keskkonnaamet kommer att ansvara för projektarbete av Eestimaa Looduse Fond. Eestimaa Looduse Fond drog sig ur projektet på grund av resursproblem.

STÖDJANDE ORGANISATIONER

Förutom projektpartnerna har Flygekorre LIFE projektet totalt 16 stödjande organisationer som hjälper till att uppnå projektets mål. Dessa organisationer har inga särskilda åtgärder i projektet, men stöder projektets mål som en del av sitt eget arbete.

I Finland 13 organisationer stöder projektet: Miljöministeriet, Jord- och skogsbruksministeriet, Finlands miljöcentral, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, Kommunförbundet, Kajaani stad, Tammerfors stad, Helsingfors stad, Vanda stad, Fingrid Oyj och Tornator Oy.

I Estland finns tre stödjande organisationer: Miljöministeriet, Miljöverket (Keskkonnaagentuur) och Estlands naturskyddsförening (Eestimaa Looduse Fond).

Senast uppdaterad 24.4.2024