Flygekorre. Foto: Ari Seppä / Vastavalo.

Flygekorren i kameran

Nu kan du följa flygekorrens liv omkring sitt bo!

Finlands naturskyddsförbund har inställt en kamera (sll.fi, på finska), som visar oss ett bo i Paltamo, Kajanaland. Flygekorren kan snabbt byta hem och honan bära ungarna till ett annat bo. Flygekorren vilar under dagarna, så den bästa möjligheten att se ekorren på videon är skymningen.

På videon kan man höra naturen och fåglarna bra!

NTM-centralen har get tillstånd för kameran.

Forststyrelsens Naturtjänster koordinerar projektet Flygekorre-LIFE, som under perioden 2018–2025 strävar efter att förbättra skyddet av flygekorren genom att beakta framtiden för de habitatnätverk som är centrala med tanke på artens överlevnad.

Projektet finansieras till största delen av Europeiska unionen och den totala budgeten är cirka 8,9 miljoner euro. I projektet deltar 18 partnerorganisationer från olika sektorer i både Finland och Estland.

Flygekorrens habitatnätverk i nyckelposition

Inom EU förekommer flygekorren endast i Finland och Estland, och det största hotet mot arten bedöms vara att de lämpliga habitaten minskar och splittras. Artens bevarandestatus i Europa anses vara ogynnsam. När Finlands miljöcentral uppdaterade Finlands rödlistade arter våren 2019 ansågs artens status ha försämrats frän nära hotad till sårbar.

Inom ramen för projektet ska vi reda vi ut och ta i bruk fungerande koncept för att flygekorren ska kunna beaktas smidigt i planeringen av markanvändningen. Vi ska fokusera vårt arbete på nätverken: flygekorren behöver inte enbart bo- och matplatser, utan också trädbevuxna korridorer för att röra sig från en plats till en annan. Korridorer behövs även mellan större habitat, för att kontakterna mellan olika populationsnivåer ska fungera.

Ett vittomfattande perspektiv kräver också en omfattande grupp aktörer. Utöver nätverksbildning och grupparbeten mellan partnerna ska vi också satsa på arbete med intressentgrupperna, information, utbildning, utveckling av miljöfostran och sammanställning av utställningar.

Målområden

I projektet ingår 27 Natura 2000-objekt, av vilka 15 finns i Finland och 12 i Estland.

I ekonomiskogar finns cirka 40 objekt, av vilka en fjärdedel på statens mark och tre fjärdedelar på privat mark. I de tre partnerstäderna i Finland finns totalt cirka 22 tätortsobjekt.

Åtgärder för att skydda sammanhängande aspbestånd ska vidtas vid tio Natura 2000-objekt och sex ekonomiskogsobjekt.

I Estland deltar tolv ekonomiskogsobjekt i närheten av Natura 2000-områdena.

Kontaktuppgifter

Projektchef Eija Hurme
Forststyrelsen, Österbotten–Kajanalands Naturtjänster
e-post: eija.hurme@metsa.fi
tfn 0206 39 6270

Planerare Anni Koskela
Forststyrelsen, Österbotten–Kajanalands Naturtjänster
e-post: anni.koskela@metsa.fi
tfn 0206 39 6011

Partner

Projektet har tretton projektpartner i Finland och fem i Estland. Gå till sidan Projektpartner.

Projektet har fått finansiering av Europeiska Unionens LIFE-program. Materialet reflekterar synsätt av upphovsmannen, och Europeiska kommissionen eller EASME är inte ansvariga för användning av materialets innehåll.

Senast uppdaterad 23.11.2020