Flygekorren sitter på en gren.
Flygekorre. Foto: Ari Seppä / Vastavalo.

I projektet Flygekorre-LIFE främjas skyddet av flygekorren i Europa genom samarbete. Projektet samlar centrala aktörer inom markanvändningen, såsom planläggningen och skogsbruket, samt information om flygekorrens habitatnätverk.

Flygekorren förekommer i Europa endast i Finland och Estland. I Europa har arten klassificerats som sårbar på grund av populationens snabba tillbakagång.

Läs mer om vårt arbete och titta på videon:

Här kan du titta på flygekorrens och dess ungars liv (youtube.com). Fler videor, från gulliga till informationsrika, hittar du på undersidan Evenemang och mediebibliotek.

Kolla in de färdiga handböckerna på guidesidan

Kansikuvat neljästä Liito-orava-LIFE-hankkeessa julkaistusta oppaasta.

Habitatnätverken i nyckelposition

De största hoten mot flygekorren är att antalet lämpliga habitat minskar och splittras, det vill säga spjälks upp i mindre områden som är isolerade från varandra.

För flygekorren är det viktigt att dess habitat är i kontakt med varandra. Habitaten bildar fungerande nätverk när djuren kan röra sig fritt mellan lämpliga habitat. När flygekorrarna kan röra sig mellan habitaten kan de leva lyckligt i skogen i generation efter generation över stora områden.

Att trygga habitatnätverken är ett hållbart sätt att främja skyddet av flygekorren på lång sikt. Utmaningen är stor, så för att svara på den behövs också en mängd olika aktörer. Projektet Flygekorre-LIFE leds av Forststyrelsens Naturtjänster, och i projektet deltar också 17 partnerorganisationer från Finland och Estland. Projektet omfattar flygekorrens hela utbredningsområde i Europa.

Vi främjar skyddet av flygekorren via fyra delmål:

  • Vi förebygger och fördröjer minskningen och splittringen av habitaten.
  • Vi ökar samarbetet mellan olika aktörer och utvecklar nya metoder och verktyg för vardagligt bruk.
  • Vi koncentrerar och förbättrar tillgången till information om flygekorren.
  • Vi ökar informationsutbytet och den positiva inställningen till skyddet.

Projektet omfattar totalt cirka 120 målområden. Budgeten uppgår till 8,9 miljoner euro, varav merparten kommer från EU:s fond LIFE Natur. Projektet pågår i cirka 6,5 år (1.8.2018–31.3.2025).

Mer information

Projektchef Eija Hurme
Forststyrelsen, Österbotten–Kajanalands Naturtjänster
e-post: eija.hurme@metsa.fi
tfn 040 486 0563

Projektplanerare Saara Airaksinen
Forststyrelsen, Österbotten–Kajanalands Naturtjänster
e-post: saara.airaksinen@metsa.fi
tfn 040 779 2680

Partner

Projektet har tretton projektpartner i Finland och fyra i Estland. Gå till sidan Projektpartner.

Bilden innehåller alla projektpartners logotyper (15 logotyper).

Socioekonomiska och ekosystemkonsekvenser av projektet Flygekorre-LIFE

För att vi ska lyckas sammanställa och förmedla information och insikter om flygekorren till en bred publik utreder vi projektets konsekvenser för flygekorrbeståndets tillstånd. Vi informerar om flygekorren på många sätt.

Socioekonomiska konsekvenser
Vilka tankar väcker skyddet av flygekorren? Skulle jag vilja ha en flygekorre till granne? Vad kostar det att trygga flygekorrens levnadsförhållanden? Vilka konsekvenser kan användningen av skogarna ha för flygekorrens hela utbredningsområde? Vi människor är intresserade av mycket!

Vi kommer att göra en mångsidig utredning av de socioekonomiska konsekvenserna av projektet Flygekorre-LIFE.

Naturresursinstitutet genomförde en Geoinformationsförfrågan, enkät i Kuopio, Jyväskylä och Esbo för att höra invånarna vilka områden de anser viktigast i frågan om rekreation och bevarande av naturvärden. Resultaten är publicerade som kartor, där vi kan se viktiga rekreationsområdena rekreationsområden i förhållande till områden som vi vet är viktiga för flygekorren.

Koncentration av rekreationstjänster i Kuopio, Jyväskylä och Esbo (pdf 8 946 kt, på finska med engelska sammanfattning)

Ekosystemkonsekvenser
Hur påverkar olika sätt att skydda flygekorren skogarna i artens utbredningsområde i framtiden? Om användningen av skogsområdena till exempel gynnar antalet lämpliga habitat eller korridorerna mellan habitaten, måste vi då på lång sikt pruta på avkastningen från skogsbruket?

Inom ramen för projektet jämför Naturresursinstitutet de uppskattade konsekvenserna av olika avverknings- och skyddsåtgärder med antalet skogar samt med flygekorrens habitatnätverk.

Konsekvenserna av de olika målen bedöms på några tiotal års sikt, det vill säga som framtidsscenarier. Genom att jämföra scenarierna kan vi identifiera ett lämpligt strategiskt verksamhetssätt där vi på ett hållbart sätt kan kombinera skyddet av flygekorren med användningen av skogarna i ekonomiskt syfte.

Projektet har fått finansiering av Europeiska Unionens LIFE-program. Materialet reflekterar synsätt av upphovsmannen, och Europeiska kommissionen eller CINEA är inte ansvariga för användning av materialets innehåll.

Senast uppdaterad 8.4.2024