Flygekorren sitter på en gren.
Flygekorre. Foto: Ari Seppä / Vastavalo.

Aktuellt

Yrkespersoner inom skogsbruk och naturskydd arbetade för samma mål: flygekorre och avverkning är inte en omöjlig ekvation (pressmeddelannde 9.5.2023)

I projektet Flygekorre-LIFE främjas skyddet av flygekorren i Europa genom samarbete. Projektet samlar centrala aktörer inom markanvändningen, såsom planläggningen och skogsbruket, samt information om flygekorrens habitatnätverk.

Flygekorren förekommer i Europa endast i Finland och Estland. I Europa har arten klassificerats som sårbar på grund av populationens snabba tillbakagång.

Läs mer om vårt arbete och titta på videon:

Flygekorre-LIFE projekt video (youtube.com, på finska)

Kolla in de färdiga handböckerna på guidesidan

Omslagsbilder på de tre guiderna. Den första guiden är "I fotspåren av en flygekorre", och dess omslag har en tecknad skog med en flygekorre, en ekorre, en pil, två fjärilar, små fåglar och träd. En annan guide är Stadsguide, och dess omslag har ett fotografi av en flygekorre uppflugen på en gren, med en vit byggnad i bakgrunden. Den tredje guiden är kartläggningsguide, och på dess omslagsbild kikar en flygekorre upp ur hålet.

Habitatnätverken i nyckelposition

De största hoten mot flygekorren är att antalet lämpliga habitat minskar och splittras, det vill säga spjälks upp i mindre områden som är isolerade från varandra.

För flygekorren är det viktigt att dess habitat är i kontakt med varandra. Habitaten bildar fungerande nätverk när djuren kan röra sig fritt mellan lämpliga habitat. När flygekorrarna kan röra sig mellan habitaten kan de leva lyckligt i skogen i generation efter generation över stora områden.

Att trygga habitatnätverken är ett hållbart sätt att främja skyddet av flygekorren på lång sikt. Utmaningen är stor, så för att svara på den behövs också en mängd olika aktörer. Projektet Flygekorre-LIFE leds av Forststyrelsens Naturtjänster, och i projektet deltar också 17 partnerorganisationer från Finland och Estland. Projektet omfattar flygekorrens hela utbredningsområde i Europa.

Vi främjar skyddet av flygekorren via fyra delmål:

  • Vi förebygger och fördröjer minskningen och splittringen av habitaten.
  • Vi ökar samarbetet mellan olika aktörer och utvecklar nya metoder och verktyg för vardagligt bruk.
  • Vi koncentrerar och förbättrar tillgången till information om flygekorren.
  • Vi ökar informationsutbytet och den positiva inställningen till skyddet.

Projektet omfattar totalt cirka 120 målområden. Budgeten uppgår till 8,9 miljoner euro, varav merparten kommer från EU:s fond LIFE Natur. Projektet pågår i cirka 6,5 år (1.8.2018–31.3.2025).

Mer information

Projektchef Eija Hurme
Forststyrelsen, Österbotten–Kajanalands Naturtjänster
e-post: eija.hurme@metsa.fi
tfn 0206 39 6270

Projektplanerare Saara Airaksinen
Forststyrelsen, Österbotten–Kajanalands Naturtjänster
e-post: saara.airaksinen@metsa.fi
tfn 0206 39 6553

Partner

Projektet har tretton projektpartner i Finland och fyra i Estland. Gå till sidan Projektpartner.

Bilden innehåller alla projektpartners logotyper (15 logotyper).

Bekanta dig med flygekorren via bokamerorna!

Hur ser pälsen ut? Syns svansen?

Nu kan du följa flygekorrens liv omkring boet med hjälp av bokameror. Inom ramen för projektet har två bokameror installerats vid flygekorrbon. Finlands naturskyddsförbunds bokamera är riktad mot en boholk i Paltamo i Kajanaland, och i Kuopio i Savolax filmas en boholk i en blandskog.

Kamerorna sänder inte längre direkt från bona. Filmerna från bona har dokumenterat fina, men också tragiska, stunder i flygekorrens liv: många lekande ungar, andra skogsdjur och ett besök av en skogsmård, som visade sig bli ödesdigert för kullen av flygekorrungar.

Den lokala NTM-centralen har beviljat tillstånd att installera kameran.

Projektet har fått finansiering av Europeiska Unionens LIFE-program. Materialet reflekterar synsätt av upphovsmannen, och Europeiska kommissionen eller CINEA är inte ansvariga för användning av materialets innehåll.

Senast uppdaterad 11.9.2023