Kaksi Metsähallituksen hanketyöskentelijää vierekkäin puunrungon edessä.
Innokkaat liito-orava-LIFE-hankkeen projektisuunnittelija Anni Koskela ja projektipäällikkö Eija Hurme Metsähallituksen Luontopalveluista.

Kuvaan on kerätty kaikkien hankekumppaneiden logot, joita on yhteensä 15

Liito-orava-LIFE -hankkeen koordinoija on

Metsähallituksen Luontopalvelut

Projektipäällikkö Eija Hurme
sähköposti: eija.hurme@metsa.fi
puh. 0206396022

Mukana on 18 yhteistyökumppania eri sektoreilta Suomesta ja Virosta.

Suomi

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY)

Kunkin ELY-keskuksen alueella perustetaan uusi luonnonsuojelualue, joka tukee liito-oravan elinympäristöverkostoa. Varsinais-Suomen ELY on mukana kehittämässä kartoitusmenetelmää, jossa hyödynnetään koiria sekä osallistuu Rekijokilaakson toimenpiteiden suunnitteluun. Pohjois-Savon ELY-keskus on mukana kaupunkielinympäristöjen toimintamallien kehittämisessä.

Pohjois-Savon ELY: ylitarkastaja Anne Grönlund, anne.gronlund@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY: Luonnonsuojelupäällikkö Sirkka Hakalisto, sirkka.hakalisto@ely-keskus.fi

Varsinais-Suomen ELY: aluekoordinaattori Mai Suominen, mai.suominen@ely-keskus.fi

Espoon, Jyväskylän ja Kuopion kaupungit

Espoon, Kuopion ja Jyväskylän kaupungit ovat päävastuussa liito-oravan kaupunkielinympäristöjen suunnittelusta. Liito-oravan elinympäristöverkostoja parannetaan rakentamalla pesäpönttöjä, istuttamalla puita viherkäytäviksi elinalueiden väliin ja käsittelemällä kaupunkimetsiä maltillisesti samalla, kun huomioidaan kaupungin kaavoituksen tarpeet. Kaupungin maankäytön tarpeiden ja liito-oravan suojelun sujuvaksi yhteensovittamiseksi tuotetaan opasmateriaali parhaiksi todetuista käytänteistä.

Espoo: ympäristöasiantuntija Laura Lundgren, laura.lundgren@espoo.fi

Jyväskylä: kaavoitusbiologi Anne Laita, anne.laita@jkl.fi

Kuopio: projektikoordinaattori Anu Ruohomäki, anu.ruohomaki@kuopio.fi

Kuopion luonnontieteellinen museo

Kuopion luonnontieteellisen museon päävastuualueet ovat ympäristökasvatus ja viestintä. Museo järjestää avoimia yleisötapahtumia ja kouluttaa liito-oravalähettilään, joka vierailee paikallisissa kouluissa. Museon oma liito-oravanäyttely päivitetään ja lisäksi tehdään siirrettävä näyttelypaketti. Kuopion luonnontieteellinen museo osallistuu myös ympäristökasvatusmateriaalin tuottamiseen.

  • Yhteyshenkilö: luontopedagogi Mari Wikholm, mari.wikholm@kuopio.fi

Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus

Luonnontieteellinen keskusmuseo rakentaa tietokannan, joka sisältää luotettavia liito-oravan havaintotietoja maankäytön suunnittelua varten.

  • Yhteyshenkilö: museomestari Anne Koivunen, anne.kivunen@helsinki.fi

Luonnonvarakeskus

Luonnonvarakeskuksen päävastuualueena on mallintaa liito-oravalle sopivia elinympäristöjä ja elinympäristöverkostoja sekä tutkia liito-oravan suojelun sosioekonomisia vaikutuksia. Luonnonvarakeskus osallistuu ekosysteemivaikutusten arviointiin mm. tarkastelemalla erilaisten metsänkäsittelyskenaarioiden vaikutuksia.

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK

MTK osallistuu edunvalvojana talousmetsien ja kaupunkiympäristöjen toimenpiteiden suunnitteluun ja opetusmateriaalien tuottamiseen yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

  • Yhteyshenkilö: kenttäpäällikkö/ympäristöasiantuntija Markus Nissinen, markus.nissinen@mtk.fi

Metsähallitus Metsätalous Oy

Metsähallitus Metsätalous Oyn päävastuu on suunnitella ja toteuttaa käsittelyt niille hankekohteille, jotka sijaitsevat valtion metsissä. Talousmetsäkohteilla tehdään liito-orava huomioiden eritasoisia hakkuita ja edistetään haapajatkumoa.

  • Yhteyshenkilö: ympäristöasiantuntija Maarit Kaukonen, maarit.kaukonen@metsa.fi

Suomen luonnonsuojeluliitto

Suomen luonnonsuojeluliitto tuottaa opetusmateriaalin liito-oravan kartoitusmenetelmistä ja järjestää käytännön kartoitusopetusta maastossa sekä osallistuu talousmetsien ja kaupunkielinympäristöjen toimenpiteiden suunnitteluun. Lisäksi luonnonsuojeluliitto toteuttaa yleisölle live-lähetykset liito-oravan pesäpöntöiltä.

  • Yhteyshenkilö: hankekoordinaattori Ari jäntti, ari.jantti@sll.fi,

Suomen Metsäkeskus

Metsäkeskuksen tärkeimpänä tehtävänä on yhteistyö ja viestintä yksityisten metsänomistajien kanssa. Metsäkeskus vastaa hankkeessa mukana olevien yksityisten maanomistajien ja yhteisöjen talousmetsäkohteiden kartoittamisesta, toimenpidesuunnittelusta ja seurannasta. Lisäksi Metsäkeskus osallistuu talousmetsätoimien opetusmateriaalin tekemiseen ja järjestää yksityisille metsänomistajille neuvontaa ja opetusretkiä.

VIRO

Eesti Erametsaliit

Eesti Erametsaliit edustaa Viron yksityisiä metsänomistajia. Se osallistuu talousmetsätoimenpiteiden suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan Virossa. Lisäksi liitto viestii yksityisten metsänomistajien kanssa ja selvittää suojelutoimien sosioekonomisia vaikutuksia.

  • Yhteyshenkilö: Arpo Kullerkupp, arpo.kullerkupp@erametsaliit.ee

Eestimaa Looduse Fond

Viron luonnonsuojeluliitto osallistuu elinympäristömallien rakentamiseen sekä tekee toimenpidesuunnitelmia yksityismetsiin Virossa ja seuraa niiden vaikutuksia. Lisäksi Viron luonnonsuojeluliitto tekee lyhyen aikavälin suojelutoimia rakentamalla pesäpönttöjä ja vähentämällä liito-oraviin kohdistuvaa saalistuspainetta.

Yhteyshenkilö: luonnonsuojelun asiantuntija Silvia Lotman, silvia.lotman@elfond.ee

Keskkonnaamet

Keskkonnaamet on Viron ympäristöviranomainen ja toimii Viron kokonaisuudne koordinaattorina. Se osallistuu hankkeessa moniin Virossa toteutettaviin toimenpiteisiin, muun muassa talousmetsäkohteiden käsittelyyn, elinympäristömallinnuksiin, suojelutoimiin ja sosioekonomisten vaikutusten selvitykseen. Lisäksi se vastaa Iisakun luontokeskukseen rakennettavasta liito-oravanäyttelystä ja viestii Viron sidosryhmien kanssa.

Metsakorralduse büroo

Metsäntutkimuslaitos tarjoaa yksityisille metsänomistajille metsänhoidon konsulttipalveluita. Sen päävastuu on talousmetsäkohteiden toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa sekä viestinnässä. metsänomistajien kanssa.

  • Yhteyshenkilö: johtaja Lembit Maamets, lembit.maamets@metsakorraldus.ee

Riigimetsa Majandamise Keskus

Riigimetsa Majandamise Keskus hoitaa valtion metsiä. Hankkeessa se käsittelee valtion talousmetsien kohteet liito-oravan elinalueet huomioiden ja osallistuu kartoitusmenetelmien kehittämiseen Virossa.

  • Yhteyshenkilö: projektikoordinaattori Katrin Kivioja, katrin.kivioja@rmk.ee

Päivitetty viimeksi 22.10.2020