Kuvassa on kaikkien hankekumppaneiden logot, joita on yhteensä 15.

Liito-orava-LIFE-hankkeen koordinoija on

Metsähallituksen Luontopalvelut

Projektipäällikkö Eija Hurme
sähköposti: eija.hurme@metsa.fi
puh. +358 (0)40 486 0563

Projektiasiantuntija Saara Airaksinen
sähköposti: saara.airaksinen@metsa.fi
puh. +358 (0)40 779 2680

Liito-orava-LIFE-hankkeessa tekee yhteistyötä 18 organisaatiota Suomesta ja Virosta. Lisäksi hankkeella on 16 yhteistyötahoa, joista kerrotaan tämän sivun alaosassa.

SUOMI

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY)

Kunkin ELY-keskuksen alueella perustetaan uusi luonnonsuojelualue, joka tukee liito-oravan elinympäristöverkostoa. Varsinais-Suomen ELY on mukana kehittämässä kartoitusmenetelmää, jossa hyödynnetään koiria sekä osallistuu Rekijokilaakson toimenpiteiden suunnitteluun. Pohjois-Savon ELY-keskus on mukana kaupunkielinympäristöjen toimintamallien kehittämisessä.

Pohjois-Savon ELY: ylitarkastaja Anne Grönlund, anne.gronlund@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY: luonnonsuojeluasiantuntija Ville Vuorio, ville.vuorio@ely-keskus.fi

Varsinais-Suomen ELY: aluekoordinaattori Jenny Gustafsson, jenny.gustafsson@ely-keskus.fi

Espoon, Jyväskylän ja Kuopion kaupungit

Espoon, Kuopion ja Jyväskylän kaupungit ovat päävastuussa liito-oravan kaupunkielinympäristöjen suunnittelusta. Liito-oravan elinympäristöverkostoja parannetaan rakentamalla pesäpönttöjä, istuttamalla puita viherkäytäviksi elinalueiden väliin ja käsittelemällä kaupunkimetsiä maltillisesti samalla, kun huomioidaan kaupungin kaavoituksen tarpeet. Kaupungin maankäytön tarpeiden ja liito-oravan suojelun sujuvaksi yhteensovittamiseksi tuotetaan opasmateriaali parhaiksi todetuista käytänteistä.

Espoo: projektipäällikkö Laura Lundgren, laura.lundgren@espoo.fi

Jyväskylä: kaavoitusbiologi Anne Laita, anne.laita@jkl.fi

Kuopio: ympäristönsuojelusuunnittelija Anniina Le Tortorec, anniina.letortorec@kuopio.fi

Kuopion luonnontieteellinen museo

Kuopion luonnontieteellisen museon päävastuualueet ovat ympäristökasvatus ja viestintä. Museo järjestää avoimia yleisötapahtumia ja kouluttaa liito-oravalähettilään, joka vierailee paikallisissa kouluissa. Museon oma liito-oravanäyttely päivitetään ja lisäksi tehdään siirrettävä näyttelypaketti. Kuopion luonnontieteellinen museo osallistuu myös ympäristökasvatusmateriaalin tuottamiseen.

Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus

Luonnontieteellinen keskusmuseo rakentaa tietokannan, joka sisältää luotettavia liito-oravan havaintotietoja maankäytön suunnittelua varten.

Luonnonvarakeskus

Luonnonvarakeskuksen päävastuualueena on mallintaa liito-oravalle sopivia elinympäristöjä ja elinympäristöverkostoja sekä tutkia liito-oravan suojelun sosioekonomisia vaikutuksia. Luonnonvarakeskus osallistuu ekosysteemivaikutusten arviointiin mm. tarkastelemalla erilaisten metsänkäsittelyskenaarioiden vaikutuksia.

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK

MTK osallistuu edunvalvojana talousmetsien ja kaupunkiympäristöjen toimenpiteiden suunnitteluun ja opetusmateriaalien tuottamiseen yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

  • Yhteyshenkilö: kenttäpäällikkö/ympäristöasiantuntija Markus Nissinen, markus.nissinen@mtk.fi

Metsähallitus Metsätalous Oy

Metsähallitus Metsätalous Oyn päävastuu on suunnitella ja toteuttaa käsittelyt niille hankekohteille, jotka sijaitsevat valtion metsissä. Talousmetsäkohteilla tehdään liito-orava huomioiden eritasoisia hakkuita ja edistetään haapajatkumoa.

  • Yhteyshenkilö: ympäristöasiantuntija Maarit Kaukonen, maarit.kaukonen@metsa.fi

Metsähallituksen Luontopalvelut

Metsähallituksen Luontopalvelut koordinoi koko Liito-orava-LIFE-hanketta. Se vastaa aikatauluista, raportoinnista, viestinnästä sekä yhteydenpidosta kumppaneihin, komissioon ja tukijoiden suuntaan. Se myös koordinoi talousmetsien suunnittelua ja hankkeen vaikutusten arviointia. Luontopalvelut tukee haapajatkumon turvaamista kaikkiaan kymmenellä Natura 2000 -alueella, ja seuraa kaikkien valtion maille tehtävien hanketoimenpiteiden vaikutuksia. Se osallistuu myös ympäristökasvatuspaketin toteuttamiseen, rakentaa Haltian luontokeskukseen pysyvän liito-oravanäyttelyn ja järjestää hankkeen loppuvaiheessa työpajoja ja seminaareja.

  • Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Eija Hurme, eija.hurme@metsa.fi

Suomen luonnonsuojeluliitto

Suomen luonnonsuojeluliitto tuottaa opetusmateriaalin liito-oravan kartoitusmenetelmistä ja järjestää käytännön kartoitusopetusta maastossa sekä osallistuu talousmetsien ja kaupunkielinympäristöjen toimenpiteiden suunnitteluun. Lisäksi luonnonsuojeluliitto toteuttaa yleisölle live-lähetykset liito-oravan pesäpöntöiltä.

Suomen Metsäkeskus

Metsäkeskuksen tärkeimpänä tehtävänä on yhteistyö ja viestintä yksityisten metsänomistajien kanssa. Metsäkeskus vastaa hankkeessa mukana olevien yksityisten maanomistajien ja yhteisöjen talousmetsäkohteiden kartoittamisesta, toimenpidesuunnittelusta ja seurannasta. Lisäksi Metsäkeskus osallistuu talousmetsätoimien opetusmateriaalin tekemiseen ja järjestää yksityisille metsänomistajille neuvontaa ja opetusretkiä.

  • Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Tiina Lintuharju, tiina.lintuharju@metsakeskus.fi
  • Metsäkeskuksen hankesivut (metsakeskus.fi)

VIRO

Eesti Erametsaliit

Eesti Erametsaliit edustaa Viron yksityisiä metsänomistajia. Se osallistuu talousmetsätoimenpiteiden suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan Virossa. Lisäksi liitto viestii yksityisten metsänomistajien kanssa ja selvittää suojelutoimien sosioekonomisia vaikutuksia.

Keskkonnaamet

Keskkonnaamet on Viron ympäristöviranomainen ja toimii Viron hankekokonaisuuden koordinaattorina. Se vastaa kaikista Virossa toteutettavista hanketoimenpiteistä, kuten liito-oravainventoinneista, elinympäristömallinnuksesta, talousmetsäkohteiden suunnittelusta, pesäpöntöistä, sekä hankkeen vaikutusten seurannasta. Lisäksi se rakentaa Iisakun luontokeskukseen liito-oravanäyttelyn ja viestii Viron sidosryhmien kanssa.

Tammikuusta 2021 alkaen Keskkonnaamet vastaa myös Eestimaa Looduse Fond:lle nimetyistä hanketöistä (ELF vetäytyi hankkeesta resurssipulmien vuoksi).

Metsakorralduse büroo

Metsäntutkimuslaitos tarjoaa yksityisille metsänomistajille metsänhoidon konsulttipalveluita. Sen päävastuu on talousmetsäkohteiden toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa sekä viestinnässä metsänomistajien kanssa.

  • Yhteyshenkilö: johtaja Lembit Maamets, lembit.maamets@metsakorraldus.ee

Riigimetsa Majandamise Keskus

Riigimetsa Majandamise Keskus hoitaa valtion metsiä. Hankkeessa se käsittelee valtion talousmetsien kohteet liito-oravan elinalueet huomioiden ja osallistuu kartoitusmenetelmien kehittämiseen Virossa.

  • Yhteyshenkilö: projektikoordinaattori Mihkel Järveoja, mihkel.jarveoja@rmk.ee

Eestimaa Looduse Fond

Viron luonnonsuojeluliitto oli hankekumppanina 2020 vuoden loppuun saakka. Vuoden 2021 alusta alkaen järjestö jatkaa hankkeen tukijana, ja Keskkonnaamet vastaa sille nimetyistä toimenpiteistä hankkeessa. Eestimaa Looduse Fond vetäytyi hankkeesta resurssipulmien vuoksi.

YHTEISTYÖTAHOT

Hankekumppaneiden lisäksi Liito-orava-LIFE-hankkeella on kaikkiaan 16 yhteistyötahoa, jotka auttavat osaltaan hankkeen tavoitteiden saavuttamisessa. Näillä tahoilla ei ole nimettyjä tehtäviä hankkeessa, vaan ne tukevat hankkeen tavoitteita osana omaa työtään.

Suomessa hanketta tukee 13 tahoa: ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Suomen kuntaliitto, Kajaanin kaupunki, Tampereen kaupunki, Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki, Fingrid Oyj ja Tornator Oy.

Virossa yhteistyötahoja on kolme: ympäristöministeriö, ympäristövirasto (Keskkonnaagentuur) ja Viron luonnonsuojeluliitto (Eestimaa Looduse Fond).

Päivitetty viimeksi 11.7.2024